We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 180390-2022

06/04/2022    S68

Netherlands-Tilburg: Polluted soil treatment or rehabilitation

2022/S 068-180390

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Tilburg
National registration number: 32696202
Postal address: Stadhuisplein 130
Town: Tilburg
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5038 TC
Country: Netherlands
Contact person: L. van Leeuwen
E-mail: lourian.van.leeuwen@tilburg.nl
Telephone: +31 0135495691
Internet address(es):
Main address: http://www.tilburg.nl
Address of the buyer profile: http://www.tilburg.nl/aanbestedingen
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4b954162b009ccd5968757f0329622d4
Additional information can be obtained from another address:
Official name: www.tenderned.nl - Vragen om inlichtingen zijn uitsluitend te stellen via www.tenderned.nl
Postal address: Bezuidenhoutseweg 73
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: info@tenderned.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4b954162b009ccd5968757f0329622d4
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst Grondverwerking Spoorzone te Tilburg

Reference number: 93615769
II.1.2)Main CPV code
90732300 Polluted soil treatment or rehabilitation
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

In de Spoorzone te Tilburg komen verschillende partijen grond vrij, waarbij vooraf niet bekend is op welk tijdstip de partijen vrij zullen komen en welke mogelijke verontreinigingen in de partij grond aanwezig zijn.

De Dienst betreft het transport en de verwerking van alle partijen vrijkomende verontreinigde grond uit de Spoorzone te Tilburg die milieuhygiënisch en/of civieltechnisch ongeschikt is voor hergebruik op de locatie.

De opdracht omvat op hoofdlijnen:

• Het transporteren van verontreinigde grond;

• Het bewerken /verwerken van verontreinigde grond.

Het betreft een Raamovereenkomst met deelopdrachten voor de uitvoering van een Dienst onder de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 2012.

De uit te voeren Dienst is verdeeld in twee (2) Percelen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1 Exclusief Japanse Duizend Knoop

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90732300 Polluted soil treatment or rehabilitation
90522000 Services relating to contaminated soil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Tilburg

II.2.4)Description of the procurement:

Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken is berekend dat binnen het gebied Spoorzone te Tilburg ca. 75.000 m³ grond verontreinigd is.

De gemeente Tilburg en Volker Wessels ontwikkelen op dit moment en ook nog de komende jaren gezamenlijk het hart van de Tilburgse Spoorzone. Afhankelijk van de volgorde en de snelheid waarmee de ontwikkelingen plaatsvinden, zal ook verontreinigde grond vrijkomen.

Op basis van de huidige planning zal de komende vier (4) jaar circa 15.000 ton verontreinigde grond vrijkomen.

Naar verwachting zal 13.000 ton hiervan tot Perceel 1 behoren.

De genoemde hoeveelheden zijn ter informatie. Dit is geen gegeven en hieraan kunnen de Inschrijvers en Opdrachtnemers geen rechten ontlenen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteitsplan / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Raamovereenkomst heeft voor elk perceel een initiële looptijd van twee (2) jaar en gaat in per 05 juli 2022 en eindigt op 04 juli 2024.

De Opdrachtgever heeft per Perceel éénzijdig het recht om de Raamovereenkomst twee (2) maal te verlengen met de duur van telkens één (1) jaar tegen gelijkblijvende condities.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2 Inclusief Japanse Duizend Knoop

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90732300 Polluted soil treatment or rehabilitation
90522000 Services relating to contaminated soil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Tilburg

II.2.4)Description of the procurement:

Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken is berekend dat binnen het gebied Spoorzone te Tilburg ca. 75.000 m³ grond verontreinigd is.

De gemeente Tilburg en Volker Wessels ontwikkelen op dit moment en ook nog de komende jaren gezamenlijk het hart van de Tilburgse Spoorzone. Afhankelijk van de volgorde en de snelheid waarmee de ontwikkelingen plaatsvinden, zal ook verontreinigde grond vrijkomen.

Op basis van de huidige planning zal de komende vier (4) jaar circa 15.000 ton verontreinigde grond vrijkomen. Naar verwachting zal 2.000 ton hiervan tot Perceel 2 behoren.

De genoemde hoeveelheden zijn ter informatie. Dit is geen gegeven en hieraan kunnen de Inschrijvers en Opdrachtnemers geen rechten ontlenen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteitsplan / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Raamovereenkomst heeft voor elk perceel een initiële looptijd van twee (2) jaar en gaat in per 05 juli 2022 en eindigt op 04 juli 2024.

De Opdrachtgever heeft per Perceel éénzijdig het recht om de Raamovereenkomst twee (2) maal te verlengen met de duur van telkens één (1) jaar tegen gelijkblijvende condities.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Geen crimineel verleden,

- Geen betalingen belastingen en sociale zekerheidspremies,

- Geen schending verplichtingen milieu-, sociaal- of arbeidsrecht,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen ernstige fout,

- Geen vervalsing van de mededinging,

- Geen vroegtijdige beëindiging eerdere opdracht,

- Geen valse verklaringen,

- Geen onrechtmatige beïnvloeding besluitvormingsproces

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Verzekering tegen bedrijfsrisico's

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Inschrijving in het beroepsregister of in het handelsregister,

- BRL SIKB 7500 - Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie, Protocol 7510 - Procesmatige ex-situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie, minimaal gecertificeerd voor de bewerkingstechniek 'extractief reinigen',

- Nederlandse taal

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst voor een Dienst met deelopdrachten voor de uitvoering van “Grondverwerking Spoorzone te Tilburg” met maximaal één (1) Opdrachtnemer voor elk Perceel, derhalve in totaal maximaal twee (2) Opdrachtnemers, betreffende het transport en verwerking van verontreinigde grond, zonder afnameverplichting voor de Opdrachtgever.

De Raamovereenkomst heeft voor elk perceel een initiële looptijd van twee (2) jaar en gaat in per 05 juli 2022 en eindigt op 04 juli 2024.

De Opdrachtgever heeft per Perceel éénzijdig het recht om de Raamovereenkomst twee (2) maal te verlengen met de duur van telkens één (1) jaar tegen gelijkblijvende condities. De maximale looptijd van de Raamovereenkomst per Perceel is daarmee vier (4) jaar tot maximaal 04 juli 2026.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 10:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Vragen ten behoeve van Inlichtingen kunnen, uitsluitend worden gesteld tot 15-04-2022, 12.00 uur via de vragenmodule, www.tenderned.nl. Ingeval van onduidelijkheden n.a.v. de Nota van Inlichtingen kunnen (weder)vragen uitsluitend worden gesteld tot 29-04-2022, 12.00 uur via de vragenmodule, www.tenderned.nl. Zie verder de Inschrijvingsleidraad, toegevoegd aan de Aankondiging.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland-West-Brabant (zittingslocatie Breda)
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/04/2022