We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 180472-2022

06/04/2022    S68

Netherlands-Waalre: Refuse and waste related services

2022/S 068-180472

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Waalre
National registration number: 362174090
Postal address: Postbus 10.000
Town: Waalre
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5580 GA
Country: Netherlands
Contact person: Rob van de Put
E-mail: r.vandeput@bizob.nl
Telephone: +31 615516349
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=197841
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=197841
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Afvalinzameling (HRA, PMD en GFT) gemeente Waalre 2023 e.v

Reference number: BIZOB-2022-WAA-RPU-00370
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

- inzameling van HRA

- inzameling van PMD

- inzameling van GFT

De uit te voeren werkzaamheden liggen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Waalre.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar met de optie om tweemaal te verlengen met één jaar.

 

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90511200 Household-refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Waalre

II.2.4)Description of the procurement:

De overeenkomst bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

- inzameling van HRA

- inzameling van PMD

- inzameling van GFT

De uit te voeren werkzaamheden liggen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Waalre en vallen alleen onder haar verantwoordelijkheid. De werkzaamheden worden door de hele gemeente heen uitgevoerd. De werkzaamheden betreffen het ophalen van afval. Deze werkzaamheden zijn generiek.

Per afvalstroom (HRA, PMD, GFT) zou er een separate overeenkomst gesloten kunnen worden. Dit kan tot gevolg hebben dat er met verschillende opdrachtnemers een overeenkomst wordt gesloten. Echter de gemeente wil één opdrachtnemer contracteren zodat ze één aanspreekpunt krijgt voor de inzameling van huishoudelijk afval, zoals ook nu het geval is. Het gemeentelijk afvalbeleid kan hierdoor effectief en eenvoudig worden gevoerd. Daarnaast verwacht de gemeente dat er een efficiëntievoordeel te behalen valt wanneer één inzamelaar de drie afvalstromen inzamelt. Daarmee is de opdracht samengevoegd.

Indien de opdracht gesplitst wordt door bijvoorbeeld het afsluiten van meerdere contracten of het hanteren van een perceelindeling, is er meer coördinatie noodzakelijk. Dit brengt extra activiteiten en dus meer (interne) kosten met zich mee. Indien de coördinatie niet optimaal verloopt, kan dit leiden tot vertraging en daarmee extra overlast voor belanghebbenden. Daarbij wordt de gemeente dan ook verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van de uitvoering. Omdat dit alles niet in het belang van de gemeente is, wil de gemeente de werkzaamheden door één opdrachtnemer laten uitvoeren.

De inschrijvers kunnen de werkzaamheden zonder of met een gering aantal onderaannemers uitvoeren: zij hebben doorgaans alle disciplines in huis. Splitsen in percelen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gegund, leidt niet tot een betere toegankelijkheid voor het mkb, maar eerder tot de in de vorige alinea genoemde sub-optimalisatie. De opdracht is als geheel toegankelijk voor het mkb. Daarom wordt er geen perceelindeling toegepast.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar met de optie om tweemaal te verlengen met één jaar.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar met de optie om tweemaal te verlengen met één jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

n.v.t.

Minimum level(s) of standards possibly required:

n.v.t.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Referentie:

Uw onderneming heeft in de laatste drie jaar minimaal één opdracht uitgevoerd (of nog in uitvoering), voor de periode van twaalf aaneengesloten maanden, waarbij voor minimaal 3800 aansluitingen sprake is van het huis aan huis inzamelen van afvalstromen middels minicontainers.

Veiligheid:

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem (VCA* of VCA** of gelijkwaardig) dat naast de veiligheid, gezondheid en het milieu van de inschrijver ook toeziet op die van de onderaannemers, dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

VIHB registratie:

De inschrijver is bevoegd om afvalstoffen in te zamelen en te vervoeren. Aan het omgaan met afvalstoffen worden strikte eisen gesteld. Binnen Nederland moeten inzamelaars, handelaars, bemiddelaars en vervoerders zich laten registreren op de zogenaamde VIHB-lijst. Om voor registratie in aanmerking te komen moet de ondernemer kunnen aantonen dat hij betrouwbaar en vakbekwaam is. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Technische bekwaamheid, referenties: ingevulde referentieverklaring;

2. Technische bekwaamheid, veiligheid: kopie geldig certificaat VGM-systeem;

3. Technische bekwaamheid, vakbekwaamheid: VIHB-registratie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Op deze aanbesteding zijn vereisten met betrekking tot social return van toepassing. Deze volgen de Uitvoeringsregels social return voor zover vastgesteld door gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

De opdrachtnemer is verplicht om 5% van de opdrachtwaarde (exclusief btw) in te zetten voor social return binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels social return.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2022
Local time: 9:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2022
Local time: 9:00
Place:

N.v.t.

Information about authorised persons and opening procedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen op zo kort mogelijke termijn een proces verbaal van opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: ’s-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/04/2022