Tjänster - 180494-2022

06/04/2022    S68

Sverige-Eslöv: Snöröjning

2022/S 068-180494

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eslövs Bostads AB
Nationellt registreringsnummer: 556095-2391
Postadress: Box 225
Ort: ESLÖV
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 24123
Land: Sverige
Kontaktperson: Mona Petersson Upphandlingsansvarig
E-post: mona.petersson@ebo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ebo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzfvuojwt&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzfvuojwt&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Partnering snö- och halkbekämpning

Referensnummer: 22/6
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90620000 Snöröjning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

De föränderliga förutsättningarna för snö- och halkbekämpningsentreprenader väcker behovet av hitta nya former för upphandling som gör det enklare att hitta rätt entreprenadutformning och en rättvis riskfördelning mellan parterna. Eslövs Bostads AB genomför därför en partneringupphandling avseende snö- och halkbekämpning i syfte att åstadkomma en samverkansentreprenad som ger parterna förutsättningar att gemensamt utforma hur arbetet ska bedrivas under en sjuårsperiod.

För ytterligare information om B hänvisas till bolagets hemsida www.ebo.se

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45233141 Väghållning
90630000 Isröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Eslöv

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

B vill genom samverkan med lämplig L genomföra en entreprenad för snö- och halkbekämpning med en arbetsprocess benämnd ”partnering”. Målsättningen är att samlad kompetens, kreativitet och engagemang ska åstadkomma kvalitativa och prisvärda tjänster.

B kommer att skriva kontrakt med en (1) L.

B:s budget per år för snö- och halkbekämpning har historiskt varit ca 1-1,5 Mkr.

Det är endast möjligt att lämna anbud som omfattar hela entreprenaden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2022
Slut: 31/10/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/08/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/04/2022