Supplies - 18055-2022

Submission deadline has been amended by:  33591-2022
14/01/2022    S10

Polska-Żary: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

2022/S 010-018055

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL432
Adres pocztowy: ul. Domańskiego 2
Miejscowość: Żary
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 68-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Patrzylas
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Tel.: +48 684707874
Faks: +48 684141036
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.105szpital.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.105szpital.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/UE/2022
II.1.2)Główny kod CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w podziale na 3 części - zadania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, budynek nr 9

II.2.4)Opis zamówienia:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość dostaw / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawienia szkody / Waga: 10,00
Cena - Waga: 80,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:

a) zwiększenia ilości leczonych pacjentów,

b) zwiększenia zapotrzebowania na oferowane posiłki,

c) przygotowanie posiłków dla innych odbiorców np. poprzez zwiększenie działalności kuchni w zakresie usług żywienia personelu podmiotu leczniczego i osób zewnętrznych.

3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość wznowień umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia lub zamówienia o podobnym przedmiocie do wartości 50% zamówienia pierwotnego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 – Sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15330000 Przetworzone owoce i warzywa
15331100 Warzywa świeże lub mrożone
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, budynek nr 9

II.2.4)Opis zamówienia:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ, w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość dostaw / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawienia szkody / Waga: 10,00
Cena - Waga: 80,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:

a) zwiększenia ilości leczonych pacjentów,

b) zwiększenia zapotrzebowania na oferowane posiłki,

c) przygotowanie posiłków dla innych odbiorców np. poprzez zwiększenie działalności kuchni w zakresie usług żywienia personelu podmiotu leczniczego i osób zewnętrznych.

3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość wznowień umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia lub zamówienia o podobnym przedmiocie do wartości 50% zamówienia pierwotnego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 – Sukcesywna dostawa środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000 Różne produkty spożywcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, budynek nr 9

II.2.4)Opis zamówienia:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ, w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 15 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość dostaw / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawienia szkody / Waga: 10,00
Cena - Waga: 80,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:

a) zwiększenia ilości leczonych pacjentów,

b) zwiększenia zapotrzebowania na oferowane posiłki,

c) przygotowanie posiłków dla innych odbiorców np. poprzez zwiększenie działalności kuchni w zakresie usług żywienia personelu podmiotu leczniczego i osób zewnętrznych.

3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość wznowień umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia lub zamówienia o podobnym przedmiocie do wartości 50% zamówienia pierwotnego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

a) w odniesieniu do części nr 1 Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 5 000,00 zł;

b) w odniesieniu do części nr 2 Zadanie nr 2 – Sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 8 000,00 zł;

UWAGA: W sytuacji kiedy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część musi wykazać, że dysponuje sumą środków finansowych lub zdolnością kredytową odpowiednią dla ilości części, na które zostanie złożona oferta.

W odniesieniu do części nr 3 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy Pzp (dalej: „Oświadczenie wstępne”). Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie,

nie krótszym niż 10 dni przedstawi:

Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje:

a.1) w odniesieniu do części nr 1 Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum: 20 000,00 zł brutto, polegające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w celu zaopatrzenia kuchni jednostki finansów publicznych.

a.2) w odniesieniu do części nr 2 Zadanie nr 2 – Sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum: 50 000,00 zł brutto, polegające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w celu zaopatrzenia kuchni jednostki finansów publicznych.

UWAGA: W sytuacji kiedy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część musi wykazać, że dysponuje sumą doświadczenia właściwych dla tych części na które składa ofertę.

b) dysponuje w odniesieniu do części nr 1 Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach oraz części nr 2 Sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach co najmniej 1 środkiem transportu z urządzeniem chłodniczym (chłodnie) co najmniej klasy C – |+12 – -20 |˚C włącznie, spełniającym wymagania dotyczące środków transportu przewożących produkty spożywcze, określone w rozdziale IV załącznika II do rozporządzenia (WE) 852/2004, zatwierdzony do przewozu artykułów spożywczych przez Powiatową Stację Sanitarno– Epidemiologiczną.

UWAGA: W sytuacji kiedy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 środkiem transportu właściwym dla danej części.

W odniesieniu do części nr 3 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia wstępnego. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie,

nie krótszym niż 10 dni przedstawi:

1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego dostawy/usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ,

2) Wykaz środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy (dalej: „umowa”) zostały zawarte w Załączniku nr 8 do SWZ.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści dokumentów postępowania oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/02/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/02/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie usunięciu awarii.Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Maria Patrzylas, Danuta Popiel, Anna Marciniak, Aleksandra Nowak, Katarzyna Cehańczuk

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

wrzesień 2022 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 z późn.zm. – dalej: „ustawa Pzp”) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia zwaną dalej „SWZ”.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, zgodnie z którą Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowejWykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na zrealizowaniu dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp do wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego pierwotnie w umowie.

O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) i 7)-10) ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego w SWZ warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych znajduje się w pkt. VI.1. SWZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego znajduje się w pkt. VI.3 SWZ.

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji : w części IV jednolitego dokumentu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w OPZ, wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia w odniesieniu do wszystkich części Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą:

a) Certyfikatu HACCP wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę (wyłącznie w odniesieniu do części nr 1 i 2),

b) dowodów równoważności, o których mowa w pkt III.7 SWZ jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2022