The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 18059-2022

Submission deadline has been amended by:  92868-2022
14/01/2022    S10

Polska-Suwałki: Rękawice chirurgiczne

2022/S 010-018059

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 790319362
Adres pocztowy: Szpitalna 60
Miejscowość: Suwałki
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Nowosadko
E-mail: zamowienia@szpital.suwalki.pl
Tel.: +48 875629582
Faks: +48 875629595
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.suwalki.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.suwalki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewózki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Miejscowość: Suwałki
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@szpital.suwalki.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.suwalki.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Numer referencyjny: 1/PN/MN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jet dostawa rękawic na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 - 400 Suwałki

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, poziom protein lateksowych ?30 ?g/g, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części palca min. 0,17mm, dłoni 0,15-0,16mm, mankietu 0,14-0,15mm i długości całkowitej min. 285mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata. Przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F 1671, substancje chemiczne zgodnie z normą EN 374 oraz cytostatyki, sterylizowane radiacyjnie, składane w pół, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6 w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 10 par rozm. 7,5) para 40 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 - 400 Suwałki

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3,4.; niska zawartość pudru, poziom protein lateksowych <50 ?g/g , AQL 0,65, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części palca min. 0,21mm i długości całkowitej min. 285mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadające badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-3. Pakowane w opakowania indywidualne, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6 – według potrzeb zamawiającego. (PRÓBKI – 10 par rozmiar 7.5) Para 10 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 - 400 Suwałki

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe – opak. a 100 szt, zgodnie z normą EN 455 – 1.2.3; cienkie, pasujące na obie dłonie, rolowany mankiet, oznakowane CE. W rozm. S, M, L, XL w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 opakowania a 100sztuk rozmiar M) opak. 24 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 - 400 Suwałki

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rękawice diagnostyczne, niejałowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, wykonane z polichlorku winylu (bezlateksowe), o długości min. 245 mm, grubość palca min.0,11mm, dłoni i mankietu min.0,08mm. Poziom AQL = 1,0. Rękawice bez  ftalanów – fabrycznie umieszczona informacja na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od XS do  XL zawierające  100 szt. Rękawic (Próbka 2 opakowania a 100sztuk rozmiar M) op. 6 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 - 400 Suwałki

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rękawice chirurgiczne z przedłużonym mankietem – położniczo- ginekologiczne, pudrowane, wskaźnik AQL 1,5 DIN EN 455 1+2+3; długi mankiet ok. 20 – 28cm; koniec zrolowany, przylegające do ręki, mikroporowata powierzchnia dłoni, w rozmiarach: 8,5 – 6,5 co 0,5 rozm. (PRÓBKI – 10 par rozmiar 7.5) op. 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 - 400 Suwałki

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rękawice foliowe jednorazowe – rozmiar M lub L w zależności od potrzeb zamawiającego. Pakowane po 100 sztuk w zrywkach. op. 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 - 400 Suwałki

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, z wewnętrzna warstwą polimerową, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,07mm. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-3 potwierdzone przez niezależne badania dołączone do oferty, przynajmniej 4 związków chemicznych (kwasy organiczne, nieorganiczne, zasady,aldehydy i alkohole w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min.60 minut). Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną. Posiadające certyfikat do żywności, dołączony do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od S do XL zawierające 100 szt. rękawic. (PRÓBKI – 5 opakowań rozmiar L) op. 24 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Dostawa odbywać będzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 – 400 Suwałki w ilościach określonych w załączniku nr 5 do SWZ.

Warunki płatności:

1. Zapłata realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie w terminie przez niego deklarowanym nie krótszym jednak niż 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na adres siedziby Zamawiającego.

2. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy wraz z wyodrębnieniem wszystkich pozycji dostarczonych towarów oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego pokój nr 12, Dział Zamówień i Inwestycji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 - 400 Suwałki

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ na karcie oferty/ Załączniki,poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ). Zamawiający wymaga złożenia tego oświadczenia wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

4. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

4.1. aktualnych materiałów informacyjnych producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających wymagane parametry;

4.2. Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (DZ. U. 2021 poz. 1565.) i zobowiązujemy się do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej - jeżeli dotyczy)

Uwaga! jeżeli wyrób, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2021 poz. 1565.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniem produkt, .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem i podać uzasadnienie tego faktu oraz podstawę prawną.

Próbki w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SWZ, należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 – 400 Suwałki

Uwagi dot. opisania próbek i miejsca złożenia określone w SWZ.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:5.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

5.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

5.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

6. Wykonawca składa ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy e-propublico.

7. Ofertę i oświadczenia JEDZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

26.2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).

26.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

26.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

26.5. Terminy wnoszenia odwołania:

1.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

1.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

1.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

26.6. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

26.8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

26.9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

26.10. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2022