Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 1806-2020

Submission deadline has been amended by:  54699-2020
03/01/2020    S2

Magyarország-Kecskemét: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2020/S 002-001806

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Telefon: +36 76513567
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kecskemet.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001648852019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001648852019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Katona József Színház tervezés

Hivatkozási szám: EKR001648852019
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Kecskeméti Katona József Színház és a Ruszt Stúdió komplex felújítására, korszerűsítésére, átalakítására és bővítésére valamint mélygarázs kialakítására és környezetalakításra vonatkozó tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére

AK részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít, figyelemmel arra, hogy a tervezési feladat egy komplex beruházás szerves részét képezi, a benne foglalt épületek, funkciók szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így azt egy feladatként kell kezelni. Bizonyos funkciócsoportok helye nem eldöntött a színház (és bővítménye), valamint a Ruszt Stúdió épülete között, valamint a közös energetikai rendszer kiépítésének igénye rendkívül szorosan kapcsolja össze a két épületet.

AK a Kbt. 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét Kossuth tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata:

Kecskemét, Katona József tér 5. alatti Katona József Színház épületének komplex felújítására, korszerűsítésére, átalakítására és bővítésére, valamint a Kecskemét, Katona József tér 12. szám alatti Ruszt Stúdió épületének komplex felújítására, korszerűsítésére, átalakítására és bővítésére (tető bevonása) vonatkozó tanulmányterv, a Katona József Színház vonatkozásában tanulmányterv, engedélyezési, kiviteli-, a Ruszt Stúdió vonatkozásában építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció készítése. Ezen felül a szükséges mélyparkoló engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítése, valamint az együttes környezetének tájépítészeti és közúti (részben) engedélyezési és a kiviteli terveinek elkészítése, valamint tervezői művezetés ellátása.

I. Teljes mennyiség:

Nettó (épület) alapterület: 6 997 m2,

Nagyszínház: nettó meglévő alapterülete 3 420 m2, nettó bővítmény alapterülete 1 400 m2,

Ruszt Stúdió: nettó alapterülete 820,3 m2 (1007,0 m2 a hőszigeteletlen, beépítetlen padlástér bevonásával),

Mélygarázs: nettó (becsült) alapterület: 1170 m2,

Környezet rendezés: nettó (becsült) terület: 4650 m2.

Nézőszám: 502

II. Főbb tervezési feladatok rövid meghatározása:

— Építészet, szerkezetépítés,

— Belsőépítészet,

— Épületgépészet

— Épületvillamos szerkezetek,

— Gyengeáramú rendszerek: tűzjelző, biztonságtechnikai, CCTV, CO érzékelő, beléptető rendszer, akadálymentesítés, épületfelügyelet és automatika

— Audiovizuális rendszerek: hatáshang, színpadi monitor, IP alapú digitális hangátviteli hálózat és keverő (vezérlő) rendszer tervezés, digitális jelátviteli, hatásvilágítási, vizuál-technika, belső broadcast és videó rögzítő, montírozó, utómunka, hangstúdió, ügyelői videó és utasító, intercom rendszer, 10 kijelzővel rendelkező interaktív digitális képi információs rendszerek (digital signage), közönségforgalmi területek AV rendszerei. A hatáshang rendszer minimum 100 dB(A)SPL RMS hangnyomás értéket kell teljesítsen a nézőtér 90 %-án. A hangsugárzó rendszerek működését 3D akusztikai szoftverrel (EASE vagy egyenértékű) kell modellezni és bemutatni,

— Informatikai rendszerek: WIFI hálózat - irodai, általános, technológiai -, passzív IT hálózat, aktív IT hálózat, IP telefon, irodai informatikai szerver és kliens rendszer, alapvető irodai szoftvercsomaggal

— Színpadgépészet: az alsógépészet minimálisan 10 vezérelt tengellyel kell rendelkezzen, a felsőgépészeti rendszer teljes automatizálása és korszerűsítése elengedhetetlen és törekedni kell a nagyobb mértékű gépesítésre (díszlethúzók, ponthúzók, világítási tartók számának növelése a színház igényei szerint, min. 35 tengely)

— Hatásvilágítás: Megvizsgálni a jelenlegi lámpa parkot és annak függvényében a komplett hatásvilágítást, annak vezérlését, megtáplálását meg kell tervezni. Az elvárt fényvetők száma minimum 140.

A tervezés során készítendő tervek:

— Tanulmányterv (és ehhez kapcsolódóan megvalósíthatósági tanulmány, részletek: VI.4.3 pontban)

— A Katona József Színház vonatkozásában (bővített állapotra) építési engedély iránt benyújtandó engedélyezési dokumentáció

— Az Ruszt Stúdió vonatkozásában építési engedélyezési tervdokumentáció

— A felvonók beépítéséhez szükséges engedélyezési-kivitelezési dokumentáció

— A mélygarázs, a környezet rendezésére és útépítésre vonatkozó engedélyezési tervdokumentációk

— Kiviteli terv

III. Tervezői művezetés

— A műemléki felújítás és bővítés kivitelezésének tervezői művezetése, minden szakágra kiterjedően,

— A tervező a tervezői művezetést a kivitelezési folyamatnak megfelelően, a felmerülés szerint, Megrendelő előzetes értesítése alapján teljesíti,

— A tervezői művezetés 25 tervezői művezetési alkalmat foglal magában. A szakági tervezői művezetési alkalmak is külön alkalomnak számítanak. Egy tervezési művezetési alkalom 1 mérnöknap időtartam igénybevételt jelent.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: az ajánlati felhívás M/2. C) pontjában szereplő szakember rendelkezik-e műemlék épületre vonatkozó, M/2. C) pontban szereplő tervezési gyakorlattal? (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. részszempont: az ajánlati felhívás M/2. D) pontjában szereplő szakember rendelkezik-e műemlék épületre vonatkozó, M/2. D) pontban szereplő tervezési gyakorlattal? (igen/nem) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 4. részszempont: az ajánlati felhívás M/2. E) pontjában szereplő szakember rendelkezik-e műemlék épületre vonatkozó, M/2. E) pontban szereplő tervezési gyakorlattal? (igen/nem) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint: ATnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

AK felhívja ATk figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat az EEKD III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

Az ATknek az alkalmazandó szabályok, az EEKD használata, valamint a kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 2-4. §, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk.

ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpont, valamint a 10. § g) pont gb) alpont esetében a hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában foglaltakat kell figyelembe vennie. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

AK nem zárhatja ki az eljárásból azt az ATt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazd. szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK − ellenkező bizonyításig − az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét – a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 26. § (3) bekezdés alapján – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

P/1.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozatot annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.

Ha az ajánlattevő a fentieknek megfelelő árbevétellel azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működési ideje alatt közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó − általános forgalmi adó nélkül számított − árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az AK által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

A) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (építéshez vagy felújításhoz kapcsolódó magasépítési tervezés) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 260 000 000 HUF összeget.

B) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (komplex színház-technológiai tervezés) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 15 000 000 HUF összeget.

AK a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági valamint műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdésre.

AK felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint: ATnek ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK felhívja ATk figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel AT az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.

M/1.

AT csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított, az M/1. A) pont esetén 3 év, az M/1. B) pont esetén 6 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.

Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— tárgyát, mennyiségét,

— a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontját év- hónap-nap pontossággal megjelölve),

— továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Konzorciumként történő teljesítés esetében az igazolás/nyilatkozat tartalmazza a saját teljesítés mértékét is.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.

AK rögzíti, hogy amennyiben egy gazd. szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).

M/2.

ATnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. ATnek az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények igazolásait.

A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. A szakmai tapasztalatot év, hó dimenzióban kell megadni és csak az egész hónapban megadott időtartam vehető figyelembe. AK felhívja ATk figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja. Amennyiben a szakember a kamarai nyilvántartás szerint elvárt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat bemutatása, ezen szakember vonatkozásában nem szükséges. Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy az alkalmassági követelményként előírt jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni az önéletrajzban. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett jogosultság egyenértékűnek tekintendő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

A) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett), 1 szerződés keretében szerződésszerűen teljesített komplex színház-technológiai tervezésre vonatkozó referenciával, amely legalább 260 nézőt befogadó nézőtérre vonatkozott és tartalmazott

— minimum 32 tengely vezérlését, alsó és felső gépészeti rendszerrel rendelkező színpadgépészeti tervezést,

— 100 dBSPL(A)RMS átlag hangnyomást biztosító, hatáshang rendszer tervezést,

— IP alapú digitális hangátviteli hálózat és keverő rendszer tervezést,

— legalább 100 színházi fényvető és vezeték nélküli vezérlés tervezést,

— legalább 5 kijelzővel rendelkező digitális képi információs rendszer (digital signage) tervezést.

B) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 6 évben (6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett) 1 szerződés keretében szerződésszerűen teljesített, legalább 2500 m2 alapterületet magába foglaló műemlék épületre vonatkozó generáltervezés tárgyú referenciával.

M/2.

Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

A) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriás korlátozás nélküli tervezői, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal; valamint 36 hónap műemlék épületek tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (amelybe a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő nem számít bele), és

B) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „BÉ” kategóriás tervezői, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal; valamint 24 hónap színház és/vagy koncertterem belsőépítészeti tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (amelybe a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő nem számít bele), és

C) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” kategóriás tervezői, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal; valamint 36 hónap színház és/vagy koncertterem építményvillamossági tervezésre vonatkozó szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (amelybe a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő nem számít bele), és

D) 1 fő a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott, „SZKV-1.4.” (zaj- és rezgésvédelem szakértő) engedéllyel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 36 hónap színház és/vagy koncertteremre vonatkozó tervezési gyakorlattal, és

E) 1 fő a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott, „G-D-36g (T)” (Emelőgépek-Színháztechnikai berendezések-tervező) tanúsítvánnyal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 36 hónap színpadgépészeti (alsó és felsőgépészetet is magában foglaló) tervezési gyakorlattal.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdés rendelkezéseire.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AT az alábbiak szerint jogosult számlát benyújtani:

1. Számla benyújtására AT a tan.terv és a megvaltan AK részére történő átadását követően jogosult a tan.tervre és a megvaltan-ra vonatkozó díj mértékéig.

2. Számla benyújtására AT az engedélyező hatóság részére benyújtandó teljes körű ép. eng. tervdok. AK részére történő átadását követően jogosult az ép. eng. tervdokra vonatkozó tervezési díj mértékéig.

3. Számla benyújtására AT a kiadott ép. engedélyek alapján elkészített teljes körű kiv. tervdok. AK részére történő átadását követően jogosult a kiv. tervdokra vonatkozó tervezési díj mértékéig.

Tervezői művezetés: AT havonta utólag jogosult számlát benyújtani a tárgyhónapban igénybe vett tervezői művezetési alkalmak, valamint a nyertes ajánlatban foglalt egységár alapján.

Számla benyújtására AT AK teljesítésigazolása alapján jogosult.

A számlák ellenértékét AK a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint teljesíti. Késedelmi kamat: Ptk. 6:155.§

Részletek: KD

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/01/2020
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/01/2020
Helyi idő: 18:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § EKRr. 15. § (1)-(3)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani. Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazd. szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban. Az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények a Kbt. 41. § irányadó.

2. AK felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.

3. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az AK szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazd. szereplő esetében - a gazd.szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az AK szervezet vagy gazd. szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az AK szervezet, illetve a gazd. szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

4. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. AT elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni.

5. ATnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni kell az AT erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát. AK az EKR-ben a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az AT köteles kitölteni az ajánlatához kapcsolódóan.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (5), (6) bekezdései szerint előírtakat. AT ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezéseiről nyilatkozni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

7. Az ajánlat összeállításának költsége az ATt terheli, ezzel kapcsolatosan AK költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az AT általi fordítását be kell nyújtani. AK a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

9. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

10. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. AK felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.

11. Az eljárás eredményéről AK a Kbt. 79. § (1) alapján tájékoztatja az ATket, szükség esetén a Kbt. 70. § (2) bekezdés rendelkezéseit alkalmazva.

12. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

13. AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ATk esetében.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: a Kbt. 148. § szerint.

Értékelési szempontokra adható pontszámok: 0-10, Értékelés módszere: 1. részszempont fordított arányosítás, 2.-4. részszempont: abszolút értékelés (pontkiosztás)

A II.2.4) pontban rögzített tanulmányterv (megvalósíthatósági tanulmány) készítése az alábbiakat foglalja magában:

Ezen tervfázis készítése – minimum 2 változatban – arra irányul, hogy a tervezendő, bővített intézmény funkció csoportjai úgy találják meg a helyüket a bővített épületegyüttesben (nagyszínház + bővítés + Ruszt stúdió), hogy az egész a legjobb funkcionális egységet alkossa és az építés, valamint az üzemeltetés együttesen optimálisan, rentábilisan legyen megvalósítható. Ezen tervfázis (döntés utáni) végeredménye lesz az alapja a rendezési terv módosításának és a szükséges telekalakításnak is.

A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő az alábbiak szerint értendő:

A szerződés időtartama a szerződés aláírásától számított 36 hónap, mely során ajánlattevőt az alábbi kötbérterhes részhatáridők kötik (tervdokumentációk teljesítési határideje):

1. Tanulmányterv és megvalósíthatósági tanulmány: a szerződés aláírásától számított 4 hónap,

2. Építési engedélyezési tervdokumentáció: a tanulmányterv Ajánlatkérő általi jóváhagyásától számított 4 hónap.

3. Kiviteli tervdokumentáció: az építési engedély kézhezvételétől számított 5 hónap.

Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetést a II.2.4) pontban foglaltak szerint a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítja a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. A szerződés időtartama az aláírástól számított 36 hónap, de minimum a kivitelezésre vonatkozó műszaki átadás-átvétel lezárásáig tart.

III.2.2) AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. AK késedelmi (0,1%/nap, max, 5 %) és meghiúsulási (5 %) kötbért alkalmaz. Forrás: Beruházás Előkészítési Alap. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. AK előleget nem fizet. AK a Kbt. 27/A. § előírásainak megfelel.

III.1.3) AK az M/1. A,B és M/2. C,D,E pont esetében alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat.

VI.3) pont folytatása:

14. AK az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

15. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

16. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6) pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

17. FAKSZ: dr. Fodor Péter, 00907

18. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 100 000 000 Ft/év és legalább 20 000 000 Ft/káresemény mértékű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosításra.

19. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.

20. AK előírja, hogy a nyertes ATnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a szerződés teljesítésében résztvevő, az M/2. pontban előírtakon felül az alábbi szakemberekkel:

1 fő IPMA C (vagy ezzel egyenértékű) minősítéssel rendelkező projekt menedzserrel,

1 fő színházi világítás tervezői gyakorlattal rendelkező szakemberrel,

1 fő EASE vagy ezzel egyenértékű 3D hangsugárzó rendszer és akusztikai modellezésre alkalmas szoftver használatában legalább 3 színház és/vagy koncertterem tervezésére vonatkozó gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

21. AT köteles ajánlatában csatolni a KD-ban található adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot.

22. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/12/2019