The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 18067-2022

Submission deadline has been amended by:  52055-2022
14/01/2022    S10

Poland-Warsaw: Disposable gloves

2022/S 010-018067

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
National registration number: REGON: 010705939 ; NIP: 525-15-53-851
Postal address: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-326
Country: Poland
Contact person: Anna Siedlecka-Przybyszewska
E-mail: a.siedlecka@zzpprzymz.pl
Telephone: +48 729054666
Internet address(es):
Main address: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawiczek jednorazowych; Postępowanie znak: ZZP-178/21

Reference number: ZZP-178/21
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH NITRYLOWYCH

Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” oraz na warunkach określonych w SWZ oraz w Projekcie Postanowień Umowy (PPU)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą sukcesywnie do regionalnych centr krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne bezpudrowe, niejałowe, nitrylowe

Łączna liczba sztuk - 11 181 450

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym załącznik do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. do zwiększania podstawowej ilości kupowanego ww. przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy. Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegający prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone w SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zostały zawarte w Projekcie postanowień umowy (PPU), stanowiących załącznik do SWZ.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 2% ceny całkowitej danej części zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną oraz zmienne zużycie rękawiczek w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/01/2022
Local time: 10:30
Place:

Składanie ofert będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, znajdującej się pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl

Information about authorised persons and opening procedure:

Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,5,6,8 ustawy Pzp, zamawiający wymaga dokumentów,o których mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

II.

Przystępując do procedury przetargowej wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie określonej w SWZ, do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w SWZ. Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium – zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

IV.

Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2022