Diensten - 18094-2017

18/01/2017    S12

Nederland-Eindhoven: Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten

2017/S 012-018094

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Anculus namens PCBO Amersfoort
Nationaal identificatienummer: 2620597
Postadres: Bogert 31 05
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5612 LX
Land: Nederland
Contactpersoon: Nètal Dik
E-mail: aanbesteding@anculus.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare Europese aanbesteding ICT netwerkbeheer en werkplekomgeving.

Referentienummer: 20.2014.112d
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

ICT netwerkbeheer en werkplekomgeving (incl. Wifi).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 64 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amersfoort en omstreken.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

19 locaties.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prestatieonderbouwing / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicodossier / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kansendossier / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie en interview / Weging: 30
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 133-240510
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Openbare Europese aanbesteding ICT netwerkbeheer en werkplekomgeving

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Heutink ICT
Nationaal identificatienummer: 06073970
Postadres: Expolaan 50
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7556 BE
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amersfoort
Plaats: Amersfoort
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/01/2017