W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 180966-2016

Wyświetl widok skrócony

28/05/2016    S102    Agencje - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Regionalne sieci współpracy na rzecz modernizacji przemysłu – inicjatywa „Reconfirm”

2016/S 102-180966

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.4.2016, 2016/S 074-128263)

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/25, 1210 Brussels, BELGIA. Kontakt: Laura Vari. Tel. +32 22999440. Faks +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

30.5.2016.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

8.6.2016 (10:30), czasu lokalnego.

[...]

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

9.6.2016.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

16.6.2016 (10:30), czasu lokalnego.

[...]