Služby - 180985-2016

28/05/2016    S102    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Studie o proveditelnosti evropského rámce osobních penzí

2016/S 102-180985

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštovní adresa: SPA2, 07/20
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1429
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie o proveditelnosti evropského rámce osobních penzí.

Spisové číslo: FISMA/2015/146(02)/D.
II.1.2)Hlavní kód CPV
66500000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato studie se zaměří na zmapování daňových režimů platných pro produkty osobní penze v 28 členských státech EU. Navíc by měla tato studie analyzovat proveditelnost politického rámce na podporu jednoduchých, účinných a konkurenceschopných osobních penzí v EU.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
66520000
66521000
66523000
79221000
79110000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly se budou provádět v prostorách, které určí zhotovitel. Maximálně 6 koordinačních setkání s veřejným zadavatelem se bude konat v Bruselu.

II.2.4)Popis zakázky:

V rámci této studie by měly být popsány daňové požadavky na produkty osobní penze v 28 členských státech. Dále by mělo být v rámci studie určeno 5 nejúspěšnějších produktů osobní penze. V případě každého z těchto 5 stanovených produktů osobní penze v členských státech ve vzorku by měla tato studie zvážit řadu prvků těchto produktů, jako jsou např. investiční strategie, návratnost, výplaty, poplatky, časový rámec.

Navíc by v rámci této studie měla být provedena studie proveditelnosti možného evropského rámce osobních penzí, která podpoří jednoduché, účinné a konkurenceschopné osobní penze v EU. Výsledek této analýzy by měl pomoci evropské komisi při hodnocení proveditelnosti evropského rámce osobních penzí.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalita a relevantnost navržené metodiky / Váha: 50
Kritérium kvality - Název: Organizace práce / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 10
Kritérium kvality - Název: Geografické pokrytí / Váha: 10
Cena - Váha: 30
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz specifikace nabídkového řízení a návrh smlouvy na služby.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 05/07/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/07/2016
Místní čas: 14:30
Místo:

Meeting Room 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci za každou nabídku. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny předem na adresu: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

V jiném případě si veřejný zadavatel vyhrazuje právo zamítnout přístup do svých prostor.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/05/2016