Usluge - 180985-2016

28/05/2016    S102    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Studija o izvodljivosti europskog okvira za osobne mirovine

2016/S 102-180985

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštanska adresa: SPA2, 07/20
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1429
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o izvodljivosti europskog okvira za osobne mirovine

Referentni broj: FISMA/2015/146(02)/D.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66500000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ova studija ima za cilj mapiranje poreznih sustava primjenjivih na osobne mirovinske proizvode unutar 28 država članica. K tomu, studijom će se analizirati izvodljivost provedbe političkog okvira za poticanje jednostavnih, učinkovitih i konkurentnih osobnih mirovina unutar EU-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66520000
66521000
66523000
79221000
79110000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadatke treba izvršiti u prostorima koje će odrediti izvoditelj. Održat će se najviše 6 koordinacijska sastanka s javnim naručiteljem u Bruxellesu.

II.2.4)Opis nabave:

Studijom će se opisati porezni zahtjevi primjenjivi na osobne mirovinske proizvode unutar svih 28 država članica. K tomu, studijom će se utvrditi 5 najuspješnijih osobnih mirovinskih proizvoda. Za svaki od 5 utvrđenih referentnih osobnih mirovinskih proizvoda u državama članicama u uzorku, studijom će se istražiti niz obilježja proizvoda poput strategije ulaganja, povrata, isplata, naknada, vremenskog okvira.

Nadalje, studijom će se provesti analiza izvodljivosti mogućih okvira za mirovine europskih zaposlenika radi poticanja jednostavnih, učinkovitih i konkurentnih osobnih mirovina unutar EU-a. Rezultat ove analize treba pomoći Europskoj komisiji u ocjenjivanju izvodljivosti europskog okvira za osobne mirovine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta i prikladnost predložene metodologije / Ponder: 50
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada / Ponder: 30
Kriterij kvalitete - Naziv: Mjere kontrole kvalitete / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Geografska pokrivenost / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti upute za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti upute za nadmetanje i nacrt ugovora o uslugama.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/07/2016
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/07/2016
Lokalno vrijeme: 14:30
Mjesto:

Meeting Room 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

U suprotnom, javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup njegovim prostorima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/05/2016