Usługi - 181182-2020

20/04/2020    S77

Belgia-Bruksela: Ubezpieczenie od pożaru parku nieruchomości wraz z mieniem dla budynków instytucji zamawiających z siedzibą w Belgii

2020/S 077-181182

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 055-129878)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska — Office pour les infrastructures et la logistique (OIB)
Adres pocztowy: CSM 1 — Cours Saint-Michel 23
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zamówienie jest przedmiotem wspólnego postępowania z udziałem 7 instytucji zamawiających (zob. I.2)]
Adres pocztowy: CSM 1 — Cours Saint-Michel 23
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ubezpieczenie od pożaru parku nieruchomości wraz z mieniem dla budynków instytucji zamawiających z siedzibą w Belgii

Numer referencyjny: OIB/2020/OP/0001
II.1.2)Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ubezpieczenie jest typu „od wszelkiego ryzyka, z wyjątkami”, inaczej mówiąc budynki ubezpieczone są od wszelkiego rodzaju ryzyka, z wyjątkiem ryzyka wyraźnie wyłączonego w umowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 055-129878

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Zamiast:
Data: 20/04/2020
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Zamiast:
Data: 21/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/05/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: