Tjenesteydelser - 181223-2017

13/05/2017    S92    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: EU–CELAC INNOV-AL-platform til fremme af decentraliserede innovationspolitikker i CELAC-lande

2017/S 092-181223

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy
TA Cell — BU-1
Kontaktpunkt(er): Unit A3 — Budget and Financial Management
Att: TA Cell
1049 Bruxelles
Belgien
Mailadresse: regio-contracts@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Elektronisk adgang til oplysninger: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
EU–CELAC INNOV-AL-platform til fremme af decentraliserede innovationspolitikker i CELAC-lande.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: uden for Kommissionens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Det generelle mål med dette projekt er at støtte udbredelsen af EU's regionalpolitiske erfaringer og gode praksisser og at videreudvikle samarbejdet mellem nationale og regionale myndigheder samt specialiserede agenturer i 4 lande i Latinamerika (Argentina, Chile, Colombia og Peru) både mellem dem selv og med EU-lande og regioner i forbindelse med definitionen og gennemførelsen af decentraliserede innovationspolitikker på regionalt plan og intelligente specialiseringspolitikker. Dette skal opnås gennem oprettelse af en mekanisme/platform for vidensudveksling og overførsel af god praksis mellem de deltagende (EU og Latinamerika) lande og regioner.
Projektets specifikke mål er at lette udveksling af oplysninger og erfaringer i forbindelse med fremme af regionale innovationssystemer, herunder koblingerne til nationale politikker vedrørende innovation, konkurrenceevne og intelligent specialisering; politiske retningslinjer, gennemførelse og forvaltning i forhold til klynger og innovationsunderstøttende politikker for SMV'er på områder af fælles interesse med henblik på at bidrage til en læringsproces med udgangspunkt i konkrete eksempler og bedste praksisser samt identificering af konkrete projekter eller programmer til udvikling af regional og national konkurrenceevne, som de deltagende lande/regioner i Latinamerika kan gennemføre på kort sigt.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72700000, 79000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Det maksimale omfang af denne kontrakt beløber sig til 530 000 EUR — engangsbeløb, herunder honorarer, rejseudgifter og andre omkostninger.
Anslået værdi eksklusive moms: 530 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 18 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Finder ikke anvendelse.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Jf. kapitel 2.5 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Jf. kapitel 1 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Jf. kapitel 4 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Jf. kapitel 4 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Jf. kapitel 4 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Jf. kapitel 4 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Jf. kapitel 4 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2016CE160AT107.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
15.6.2017 - 17:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 23.6.2017

Sted:

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy, avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Se punkt 8 i opfordringen til afgivelse af bud, offentliggjort på følgende adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

Dokumenter med relation til denne udbudsbekendtgørelse er tilgængelige på webstedet for Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/ Tilbudsgivere bedes regelmæssigt konsultere dette websted.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Retten
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Se punkt 16 og 17 i opfordringen til afgivelse af bud, offentliggjort på følgende adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Inclusive Growth, Urban and Territorial Development Unit
1049 Brussels
Belgien
Mailadresse: regio-contracts@ec.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3.5.2017