Доставки - 181271-2018

26/04/2018    S81

България-София: Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране

2018/S 081-181271

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 078-173880)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална служба за съвети в земеделието
Национален регистрационен номер: 130339616
Пощенски адрес: ул. „Банско шосе“ № 7
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1331
Държава: България
Лице за контакт: Иванка Тодорова
Електронна поща: itodorova@naas.government.bg
Телефон: +359 28100990/+359 889102616
Факс: +359 28100992
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.naas.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.naas.government.bg/bg/1036/3384/3744

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

II.1.2)Основен CPV код
30197640 Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва доставка на рециклирана хартия за централно управление и 27-те териториални областни офиси на Национална служба за съвети в земеделието

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 078-173880

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.1
Вместо:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

Да се чете:

Доставка на рециклирана хартия за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

VII.2)Друга допълнителна информация: