Diensten - 181398-2021

13/04/2021    S71

België-Brussel: Opslag- en magazijndiensten

2021/S 071-181398

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Landbouw en Visserij
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16724
Postadres: Ellipsgebouw — Koning Albert II-laan 35, bus 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Wim Rutten
E-mail: wim.rutten@Lv.vlaanderen.Be
Telefoon: +32 473630221
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be/landbouw
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=407133
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=407133
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Landbouw en Visserij

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht betreffende de opslag van boter in het kader van de openbare interventie

Referentienummer: Departement Landbouw en Visserij-AOO/Markt/INT/2021/001-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende overheid koopt en verkoopt boter in het kader van de openbare interventie in uitvoering van verordeningen (EU) nr. 1308/20131, (EU) nr. 1370/20132, (EU) 2016/12383 en (EU) 2016/12404.

Deze overheidsopdracht heeft als doel de aanwijzing van één inschrijver met één of meer vrieshuizen in Vlaanderen, die voldoen aan de in dit bestek opgesomde technische voorschriften, om de door de aanbestedende overheid aangekochte goederen op te slaan en dit tot de Europese Commissie beslist de opgeslagen boter terug op de markt te brengen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63121100 Opslagdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaams Gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze overheidsopdracht heeft als doel de aanwijzing van één inschrijver met één of meer vrieshuizen in Vlaanderen, die voldoen aan de in dit bestek opgesomde technische voorschriften, om de door de aanbestedende overheid aangekochte goederen op te slaan en dit zolang de Europese Commissie niet beslist de opgeslagen boter terug op de markt te brengen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aansluitend op de bovenvermelde looptijd kan de opdracht 3 maal verlengd worden met een periode van één jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten.

De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. Dit betekent dat de opslagplaats moet blijven voldoen aan de technische voorschriften zoals beschreven in het bestek.

Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekend schrijven van de aanbestedende overheid uiterlijk één maand vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan u tegen deze beslissing beroep instellen bij de Raad van State. Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen zestig dagen na deze betekening. De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de eerste voorzitter Van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. Het beroep kan ook elektronisch worden ingeleid.

Meer informatie vindt u hierover op de website van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/04/2021