Radovi - 181471-2015

Prikaži smanjeni prikaz

27/05/2015    S100

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi

2015/S 100-181471

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 86937855002
Poštanska adresa: Bolnička cesta 32
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Opći odjel
Na pažnju (osoba za kontakt): Ljiljana Vukšić, dipl. iur.
E-pošta: ljiljana.vuksic@bolnica-vrapce.hr
Telefon: +385 13780606
Telefaks: +385 13483660

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+002-0020913

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Izgradnja zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju i rekonstrukcija postojećeg prizemnog objekta u sklopu kompleksa Klinike za psihijatriju Vrapče.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Radovi
Izvođenje radova
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Klinika za psihijatriju Vrapče.

NUTS kod HR011 Grad Zagreb

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Izgradnja nove zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju i rekonstrukcija postojećeg objekta u sklopu Klinike za psihijatriju Vrapče.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45000000 Građevinski radovi

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 49 070 651,30 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 18 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Nema predujma, plaćanje po situacijama i okončanom obračunu.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Izjava o nekažnjavanju – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Ispunjena obveza plaćanja poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Ako su dostavljeni lažni podaci pri dostavi dokumenata – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Ako je nad ponuditeljem otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako je u nagodbi s vjerovnicima, obustavio poslovne djelatnosti – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Ako je nad ponuditeljem pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine učioni težak profesionalni propust – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Posjedovanje važeće suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja – za skupinu A – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Rješenje Ministarstva kulture o dopuštenju za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Bilanca i račun dobiti i gubitka za 2014. godinu – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o radovima izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak i tijekom 5 prethodnih godina i dokaz o izvršenju jednog istovrsnog ili sličnog ugovora u visini sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
4/15
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
7.7.2015 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 7.7.2015 - 12:00

Mjesto:

Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, Zagreb.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Sukladno ZJN.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Pravna služba
Poštanska adresa: Bolnička cesta 32
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
E-pošta: ljiljana.vuksic@bolnica-vrapce.hr
Telefon: +385 13780606
Telefaks: +385 13483660

VI.5)Datum slanja ove objave:
22.5.2015