Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 181544-2016

28/05/2016    S102

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 102-181544

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyńskie Centrum Sportu
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gdyniasport.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w II połowie 2016 r.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.34.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 – usługi w zakresie promocji.

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn z podziałem na 2 części.

Pierwsza część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn.

Druga część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis pierwszej części przedmiotu zamówienia (szczegółowo opisany w Rozdziale 3 ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):

1)przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do 22.12.2016 poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach rundy jesiennej o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi (zwany dalej „Zespołem”), który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,

2)promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym i krajowym,

3)posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,

4)kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,

5)promocja Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów miasta Gdyni na materiałach informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,

6)użyczenie Gminie Miasta Gdynia oraz Gdyńskiemu Centrum Sportu jednostce budżetowej przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej,

7)zakres realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

7.1 promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie wskazanych przez Gminę Miasto Gdynia logotypów (zwanych dalej „Logo”) na materiałach informacyjno – promocyjnych i poligraficznych, dotyczących identyfikacji wizualnej, o treściach uzgodnionych z Gminą Miasta Gdynia i przez nią zaakceptowanych a przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych, w tym między innymi szczegółowo opisanych w Rozdziale 3 ust. 5 pkt 7.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

7.2 promowanie Gminy Miasta Gdyni przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdynia na strojach sportowych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych, dotyczącej identyfikacji wizualnej; w tym między innymi:

a) umieszczenie Logo z przodu na meczowych koszulkach klubowych Zespołu, o wymiarach minimalnych 26 cm x 5,5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu.

7.3 Wykonawca w ramach realizacji umowy przekaże Gminie Miasta Gdynia:

a) bezpłatne zaproszenia w ilości 10 (dziesięć) sztuk, w tym 5 (pięć) zaproszeń VIP, na 3 dni przed każdym spotkaniem, które będzie rozgrywane na terenie Miasta Gdyni. Zamawiający zobowiązuje się przed każdym spotkaniem do dostarczenia danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) wszystkich osób, którym zostaną przekazane zaproszenia.

b) bezpłatne akredytacje w ilości minimum 5 (pięć) sztuk przed rozpoczęciem rundy jesiennej sezonu 2016/2017.

7.4 Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności szczegółowo opisane są w Rozdziale 3 ust. 5 pkt 7.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 22/12/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis drugiej części przedmiotu zamówienia (szczegółowo opisany w Rozdziale 3 ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):

1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do 5.12.2016 poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach rundy jesiennej o mistrzostwo II lub III Ligi (zwany dalej „Zespołem”), który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,

2) promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze regionalnym i krajowym,

3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,

4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,

5) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdynia na materiałach informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,

6) użyczenie Gminie Miastu Gdynia oraz Gdyńskiemu Centrum Sportu jednostce budżetowej przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej,

7) Zakres realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

7.1 promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie wskazanych przez Gminę Miasta Gdynia logotypów (zwanych dalej „Logo”) na materiałach informacyjno – promocyjnych i poligraficznych, dotyczących identyfikacji wizualnej, o treściach uzgodnionych z Gminą Miasta Gdynia i przez nią zaakceptowanych a przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych; w tym między innymi szczegółowo opisanych w Rozdziale 3 ust. 6 pkt 7.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

7.2 promowanie Gminy Miasta Gdyni przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdyni na strojach sportowych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych, dotyczącej identyfikacji wizualnej, w tym między innymi:

a) umieszczeniu Logo z tyłu na koszulkach klubowych, o wymiarach minimalnych 26 cm x 5,5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek krajowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,

b) umieszczeniu Logo na lewym rękawie koszulek klubowych o wymiarach minimalnych 5 cm x 5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek krajowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy.

c) umieszczeniu napisu „gdyniasport.pl” na dole tyłu koszulek klubowych, o wymiarach minimalnych 20 cm x 3,5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek krajowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy.

7.3 Wykonawca w ramach realizacji umowy przekaże Gminie Miasta Gdynia:

a) bezpłatne zaproszenia w ilości 10 (dziesięć) sztuk, na 3 dni przed każdym spotkaniem, które będzie rozgrywane na terenie Gminy Miasta Gdyni,

b) bezpłatne akredytacje w ilości minimum 5 (pięć) sztuk przed rozpoczęciem rundy jesiennej sezonu 2016/2017.

7.4 Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności szczegółowo opisane są w Rozdziale 3 ust. 6 pkt 7.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/12/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawca musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:

1) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowego zamówienia,

2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1:

1) w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia, Wykonawca musi wykazać się posiadaniem uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone przepisami ustawy z 25.6.2010 o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 176) tj.:

a) w przypadku I części zamówienia: posiadać aktualną licencję wydaną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zezwalającą na udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub I Ligi w sezonie 2015/2016 w piłce nożnej mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,

b) w przypadku II części zamówienia: posiadać aktualną licencję wydaną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zezwalającą na udział w rozgrywkach II Ligi w sezonie 2015/2016 w piłce nożnej mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej lub posiadać aktualną licencję wydaną przez Pomorski Związek Piłki Nożnej upoważniającą klub do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi piłki nożnej w sezonie rozgrywkowym 2015/2016.

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 oraz wykazać się brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

4. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust.1 pkt. 1 mogą spełniać łącznie. Poza tym odrębnie każdy z Wykonawców musi spełniać warunki niepodlegania wykluczeniu z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 Ustawy.

5. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych w Rozdziale 6 SIWZ.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1.2 i 2a Ustawy.

7. Informacja odnośnie oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają obowiązek załączyć do oferty znajduje się w Rozdziale 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach:

1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

6) zmiany ceny brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług,

7) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego,

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2016
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01) w dniu 5.7.2016 o godz. 10:00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w rozdziale 14 SIWZ wnieść wadium w wysokości:

1) dla I części zamówienia w wysokości: 18 000 PLN (osiemnaście tysięcy złotych 00/100),

2) dla II części zamówienia w wysokości: 1 200 PLN (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).

2. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia w szczególności rozszerzenia o dodatkowe pola eksploatacji (np. nowe nośniki promocyjne).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2016