Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Fournitures - 181666-2022

Afficher la vue résumée

Submission deadline has been amended by:  393140-2022
06/04/2022    S68

Pologne-Varsovie: Appareils émetteurs de radio avec appareils récepteurs

2022/S 068-181666

Avis de marché

Fournitures

Directive 2009/81/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: AGENCJA UZBROJENIA
Adresse postale: UL. KRÓLEWSKA 1/7
Ville: WARSZAWA
Code postal: 00-909 (dla przesyłek kurierskich 00-065)
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szefostwo Dowodzenia i Łączności
À l'attention de: Piotr Sobieski/Marek Błaszczak
E-mail: au.sdil@mon.gov.pl
Téléphone: +48 261873416/261879582
Fax: +48 261873444

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: https://www.wojsko-polskie.pl/au/

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: Jednostka budżetowa
I.3)Activité principale
Défense
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Mobilna Radiostacja Lotniczej Łączności Radiowej (MRLŁR)
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: PL-Polska
II.1.3)Information sur l’accord-cadre
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
1.Przedmiotem zamówienia gwarantowanego (podstawowego) jest dostawa 6 kpl. Mobilnej Radiostacji Lotniczej Łączności Radiowej (MRLŁR) posadowionej na pojeździe bazowym, przeznaczonej do zabezpieczenia bezpiecznej, odpornej na zakłócenia fonicznej wymiany radiowej (jawnej i niejawnej) służbom ruchu lotniczego i organom dowodzenia i naprowadzania z załogami statków powietrznych.
2. MRLŁR ma realizować szyfrowaną łączność radiową pomiędzy korespondentami w relacji ziemia-powietrze.
3. MRLŁR ma realizować funkcjonalności posterunku radiowego (pełnienie funkcji radiostacji) dla systemów stacjonarnych eksploatowanych przez Zamawiającego włączonego do ww. systemów poprzez system teletransmisyjny Resortu Obrony Narodowej (RON).
4. MRLŁR powinna składać się z co najmniej n/w elementów:
1) Podwozia bazowego,
2) Kabiny łączności,
3) Systemu radiowego,
4) Systemu radiotelefonicznego,
5) Systemu antenowego,
6) Systemu dystrybucji czasu,
7) Systemu zasilania,
8) Stanowiska nadzoru i kontroli urządzeń,
9) Stanowiska operatora,
10) Urządzenia wynośnego,
11) Urządzeń utajniających,
12) Tablicy przyłączy liniowych,
13) Dokumentacji technicznej,
14) Zestawu technicznych środków materiałowych,
15) Zestawu narzędzi specjalistycznych,
16) Aparatury kontrolno-pomiarowej.
5. Ponadto zakres umowy obejmuje: opracowanie projektu wykonawczego, testy, szkolenie personelu, dostarczenie indywidualnych zestawów części zamiennych (IZCzZ), przeprowadzenie procesu oceny zgodności MRLŁR oraz opracowanie dokumentacji technicznej i udzielenie licencji na dokumentację techniczną Zamawiającemu.
6. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną przekazane wraz z Opisem Potrzeb i Wymagań (OPiW) (dokument niejawny o klauzuli „ZASTRZEŻONE”), wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

32230000 Appareils émetteurs de radio avec appareils récepteurs, 32236000 Radiotéléphones, 80510000 Services de formation spécialisée

II.1.7)Information sur la sous-traitance
Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre toute partie du marché qu’il envisage de sous-traiter à des tiers et tout sous-traitant proposé ainsi que l’objet des contrats de sous-traitance pour lesquels ces derniers ont été proposés
Le soumissionnaire doit indiquer tout changement survenu en ce qui concerne les sous-traitants au cours de l'exécution du contrat
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 431 000 EUR.
II.2.2)Information sur les options
Options: oui
description de ces options: 1. Przedmiotem zamówienia opcjonalnego (opcji) jest dostawa maksymalnie 17 kpl. Mobilnej Radiostacji Lotniczej Łączności Radiowej (MRLŁR) posadowionej na pojeździe bazowym.
2. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po powiadomieniu przez Zamawiającego.
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 96 (à compter de la date d’attribution du marché)

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
1. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 840 000,00 PLN (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zaliczki Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
4. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz gwarancji zwrotu udzielonych zaliczek zostaną zawarte w OPiW, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
1. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w PLN.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia zgodnie z art. 420 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą Pzp".
3. Warunki finansowania oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek zostaną określone w OPiW, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Zgodnie z zapisami art. 58 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy muszą:
1. Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza.
2. Złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 1 – osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 2 – co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem zapisów art. 117 ust. 2 ustawy Pzp;
3) dokumenty i oświadczenie, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 –7 – osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.3 pkt 2 i 4-6 – odpowiednio, tak aby wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami określonymi pkt 8 –12.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór – załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego – www.wojsko-polskie.pl/au).

4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Autres conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché, notamment eu égard à la sûreté de la fourniture des prestations et à la sécurité de l'information:
1. Zgodnie z treścią art. 404 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Przedmiot zamówienia, będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).
3. Przedmiot zamówienia podlegać będzie ocenie zgodności dla wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa prowadzonej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114 oraz z 2021 r. poz. 2052) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1628) w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. Szczegóły w tym zakresie zostaną określone w SWZ.
4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany kodem kreskowym, zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11).
5. Przedmiot zamówienia będzie podlegać testom Sprzętu Wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149 oraz z 2018 r. poz. 186), zwana dalej „Decyzja Nr 141/MON”, w zw. z § 88 ust. 1 Decyzji Nr 116/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 188).
6. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia wykona Projekt Wykonawczy (PrW) zgodnie z Decyzją Nr 141/MON.
7. Oferowana Mobilna Radiostacja Lotniczej Łączności Radiowej powinna spełniać wymagania w zakresie instalacji, montażu i dostosowania urządzeń do zapewnienia ochrony elektromagnetycznej systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zwanej dalej „ustawą OIN”.
8. Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "NATO SECRET" zgodnie z przepisami bezpieczeństwa NATO oraz "ZASTRZEŻONE", w rozumieniu przepisów ustawy OIN, w tym możliwości ich przetwarzania we własnym systemie teleinformatycznym o klauzuli "ZASTRZEŻONE".
9. Szczegółowe wymagania w zakresie zapewnienia przez Wykonawcę bezpieczeństwa dostaw zostaną określone w SWZ.
III.1.5)Habilitation de sécurité:
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre

Critères relatifs à la situation personnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion), y compris exigences relatives à leur inscription à un registre professionnel ou du commerce

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i pkt 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2,
b) zdolności technicznej i zawodowej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.3.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - www.wojsko-polskie.pl/au:

1) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, potwierdzające stan nie później niż na dzień składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego;
2) aktualnej koncesji w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w ust. 11 WT XIV części IV załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1888) wydanej na podstawie ustawy z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 268 i poz. 275) lub zgodnie z art. 156 ust. 1 ww. ustawy – koncesję w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w ust. 12 WT XIV załącznika – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 nr 145 poz. 1625, z późn. zm.) wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2037, z późn. zm.), która zachowuje ważność w późniejszym okresie lub odpowiedniego dokumentu, wystawionego przez organ państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku będzie oceniane łącznie, tj. obowiązek posiadania uprawnień w postaci koncesji na wytwarzanie dotyczy Wykonawców wytwarzających, a koncesji na obrót - Wykonawców prowadzących działalność handlową dotyczącą materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który nie będzie wytwarzał i dokonywał obrotu lub nie będzie dokonywał obrotu przedmiotowym wyrobem, nie musi posiadać koncesji w tym zakresie;
3) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.3 - dla warunku określonego w pkt 1 ppkt 1.1-1.4;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2,4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
7) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie określonym w art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 2 ppkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) pkt 2 ppkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) pkt 2 ppkt 7 – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych dokumentów, o których mowa w pkt 3.
5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
III.2.2)Capacité économique et financière
III.2.3)Capacité technique et/ou professionnelle

Critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion)

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
1.1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowę) lub 1 (jedno) zamówienie (część/części umowy), które obejmowało swoim zakresem dostawę radiowych urządzeń nadawczo - odbiorczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 5.000.000 PLN brutto (słownie pięć milionów złotych), przeznaczonych do pracy w systemach łączności radiowej, zabudowanych z wykorzystaniem kontenerów lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych.
1.2 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy) lub 2(dwa) zamówienia (część/części umowy),
z których każde zamówienie obejmowało swoim zakresem wykonanie usług:
a) projektowania systemów łączności wyposażonych w radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze rozmieszczone w kontenerach lub innych kabinach specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych, przeznaczone do pracy w systemach niejawnych,
b) instalacji i integracji radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych z pokładowymi systemami teleinformatycznymi, systemami zasilania, filtrowentylacji i klimatyzacji (w tym instalacji i integracji radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej następcy), zabudowanych z wykorzystaniem kontenerów lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych
- a wartość każdego zamówienia (umowy, część/części umowy) w wyżej wymienionym zakresie wynosiła co najmniej 200.000 PLN brutto (słownie dwieście tysięcy złotych).
Zestaw nadawczo-odbiorczy radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej następcy – dostarcza Zamawiający.
1.3 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, występującą w roli kierownika projektu lub kierownika technicznego projektu, która posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, tj.
1.3.1 doświadczenie rozumiane jako uczestniczenie w co najmniej dwóch przedsięwzięciach obejmującym swoim zakresem:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego) systemów łączności wyposażonych w radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze rozmieszczone w kontenerach lub innych kabinach specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych, przeznaczone do pracy w systemach niejawnych,
b) kierowanie pracami polegającymi na instalacji i integracji radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych z pokładowymi systemami teleinformatycznymi, systemami zasilania, filtrowentylacji i klimatyzacji (w tym instalacji i integracji radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej następcy), zabudowanych z wykorzystaniem kontenerów lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych.
1.3.2 posiada aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "NATO SECRET " i "ZASTRZEŻONE " lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej dopuszczające do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony informacji niejawnych międzynarodowych – NATO.
1.4 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada zdolność:
1.4.1 do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "NATO SECRET" i "ZASTRZEŻONE", wraz z możliwością ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych o klauzuli "ZASTRZEŻONE".
1.4.2 do ochrony materiałów kryptograficznych o klauzuli co najmniej "NATO CONFIDENTIAL – dysponuje kancelarię kryptograficzną zapewniającą poziom bezpieczeństwa i ochrony kryptograficznej o klauzuli co najmniej "NATO CONFIDENTIAL”.

2. Na potwierdzenie spełniania warunków, o którym mowa w pkt 1.1 i 1.2 Wykonawca składa odpowiednio wykaz dostaw i wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki odpowiednio nr 6a i 6b do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - http://www.wojsko-polskie.pl/au. wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane należycie.

3. Dowodami, o których mowa w pkt 2 są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
4. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.3 Wykonawca składa wykaz osób, którymi dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował i które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku Wykonawcy posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia uprawnień tych osób do dostępu do informacji niejawnych w drodze procedury "Request for Visit".

5. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.4.1 Wykonawca składa aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia o klauzuli "NATO SECRET", oraz oświadczenie potwierdzające posiadanie zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", w tym możliwość ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych, w rozumieniu ustawy OIN, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia – dla wykonawców krajowych i zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia – dla wykonawców zagranicznych. Oświadczenia zamieszczono wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego http://www.wojsko-polskie.pl/au. Zamawiający uzna równoważne dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o ww. klauzuli lub jej zagranicznego odpowiednika, wydane przez inne państwa, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała zobowiązania w zakresie ochrony i wymiany informacji niejawnych.

6. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.4.2 Wykonawca składa aktualne zaświadczenie o funkcjonowaniu kancelarii kryptograficznej albo dokument o wyrażeniu zgody na powołanie kancelarii kryptograficznej wydany przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa zapewniający poziom bezpieczeństwa i ochrony materiałów kryptograficznych o klauzuli co najmniej "NATO CONFIDENTIAL”.
7. Zamawiający uzna dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli odpowiadają one dokumentom o adekwatnej klauzuli tajności, wydanym zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów o potwierdzenie adekwatności klauzuli tajności dokumentów uprawniających do dostępu do informacji niejawnych wydanych przez inne państwa, w stosunku do klauzuli tajności dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1.1 musi być spełniony w pełnym zakresie co najmniej przez jednego wykonawcę.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1.2 musi być spełniony w pełnym zakresie co najmniej przez jednego wykonawcę.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1.3 musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1.4.1 musi być spełniony przez każdego wykonawcę, z zastrzeżeniem iż zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" we własnych systemach teleinformatycznych w rozumieniu ustawy OIN musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1.4.2 musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.
13. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw i usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 2 dotyczy dostaw i usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
14. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4.2, może polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
15. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1, w związku ze zdaniem drugim ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.4.1 - nie może polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostępniających zasoby - warunek zdolności do ochrony informacji niejawnych musi być spełniony bezpośrednio przez Wykonawców.
16. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostępniających zasoby w celu spełniania warunków, o których mowa w pkt 14 zasady ich spełnienia są określone w pkt 8-10 i 12.
17. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
18. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 17, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
19. Zamawiający oceni, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4.2 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane w Sekcji III.2.1) pkt 1 Ogłoszenia.
20. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolności technicznej i zawodowej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór - Załącznik nr 5 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);
2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1) pkt 2 ppkt 4, 5 i 7.
21. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw i usług w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wykonania dostawy i usługi. W przypadku braku publikacji
kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
22. Jeżeli zdolności techniczne i zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 17 nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4.2 lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia ww. warunki udziału w
postępowaniu.
23. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraîner leur rejet)

III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
Nombre d’opérateurs envisagé 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: 1. W przypadku, gdy wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niepodlegające odrzuceniu, złoży więcej niż 5 (pięciu) Wykonawców, Zamawiający dokona selekcji Wykonawców w oparciu o wykaz wykonanych usług (kryterium selekcji). Ocenie punktowej podlegać będą usługi (1 usługa = 1 pkt = 1 spełniony warunek udziału w postępowaniu, określony w Sekcji III 2.3 w pkt 1.2), na podstawie złożonego wykazu usług i dołączonych do niego dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający będzie przyznawał punkty w oparciu o wskazane przez Wykonawców ilości wykonanych usług zgodnych z wymaganiami określonymi w Sekcji III.2.3 w sposób opisany poniżej:– za wykonanie każdej usługi zgodnej z wymaganiami określonymi w Sekcji III.2.3 pkt 1.2, pkt 9 i 16, Wykonawca otrzymuje 1 punkt. 2. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 5 (pięciu) Wykonawców, którzy uzyskali największą liczbę punktów zgodnie z powyższymi zasadami przyznawania punktacji. 3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, Zamawiający do ustalenia miejsc poszczególnych Wykonawców w rankingu punktowym, uwzględni dodatkowo zsumowaną wartość wykazanych usług i przyzna wyższą punktację Wykonawcy, który osiągnął wyższą wartość usług. 4. Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby Wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych, w przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców zajmie ostatnie miejsce dające kwalifikację. 5. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5 (pięciu), Zamawiający nie będzie stosował kryterium selekcji i zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
AU/19/V-181/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2022
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
12.5.2022 - 10:00
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
polonais.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3)Informations complémentaires:
1. Termin wykonania zamówienia - do 96 miesięcy od zawarcia umowy - szczegółowe informacje na temat ilości zamawianych wyrobów w danym roku i wymagane terminy dostaw zostaną określone w SWZ.

2. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wzory załączników są do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego - www.wojsko-polskie.pl/au.

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej, w języku polskim, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00 – 15:00 w siedzibie Zamawiającego do Kancelarii Jawnej Agencji Uzbrojenia, w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7 lub przesyłać na adres: Agencja Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa (00-065 dla przesyłek kurierskich).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wraz z załącznikami w formie elektronicznej lub postaci dokumentów elektronicznych.
5. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i poz. 2320);
b) za pośrednictwem faksu pod numer, o którym mowa w Sekcji I.1;
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail, o którym mowa w Sekcji I.1.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za pośrednictwem faksu lub e-maila, każda ze Stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji;
d) przez posłańca;
e) osobiście.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III 2.1 pkt 2 ppkt 1 i Sekcji III 2.3 pkt 20 ppkt 1 należy sporządzić w języku polskim w postaci papierowej, opatrzyć własnoręcznym podpisem i przekazać w oryginale. Oświadczenie, o których mowa w Sekcji III 1.3 pkt 3, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Sekcji III 2.3 pkt 17, pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci papierowej, opatrzyć własnoręcznym podpisem i przekazać w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu sporządzone w postaci papierowej przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać odpowiednio zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz. U. poz. 2452).
8. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby.
9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej, pismem trwałym np. na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Jeżeli osoba bądź osoby podpisujące ww. wniosek działa/-ją na podstawie pełnomocnictwa, to do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza.
10. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Opakowanie powinno zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr AU/19/V-181/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2022 na dostawę Mobilnej Radiostacji Lotniczej Łączności Radiowej (MRLŁR), oraz nazwą Wykonawcy i jego danymi adresowymi.
11. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem zapisów pkt 7.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego był prowadzony dialog techniczny.
14. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. ustawy Pzp.
Wykonawca, w celu utrzymania poufności zastrzeżonych informacji, przekazuje je wydzielone i odpowiednio oznaczone w postaci papierowej.
15. Zgodnie z zapisami art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
16. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego, bezpośrednio lub pośrednio, pisemnego zawiadomienia od instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa, dysponujących informacjami w tym zakresie o wystąpieniu zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa, w szczególności przekazania informacji o decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa wart. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 405 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
17. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) wystąpi odpowiednia przesłanka z art. 255, lub art. 256 lub art. 257 ustawy Pzp;
2) na podstawie art. 418 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności realizacji zamówienia, rozumianej jako zmiana założeń polityki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących Obronności i bezpieczeństwa państwa lub zmiana związana z finansowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powodująca ograniczenie środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania.
18. Kryteria oceny ofert wraz z ich opisem, podaniem wagi tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert zostaną zawarte w OPiW, który zostanie przekazany wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych.
19. W związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.UE.L. 2016.119.1), (dalej RODO), Zamawiający informuje, że otrzymane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust 1 c RODO) oraz że:
1) Administratorem danych osobowych jest Agencja Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa.

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail au.rodo@mon.gov.pl lub pocztą kierując korespondencję na adres: Agencja Uzbrojenia ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa, (00-065 dla przesyłek kurierskich), z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3) Administrator zawiadamia, że jeżeli zajdzie taka konieczność dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom/organom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa tj. Ministrowi Obrony Narodowej oraz jednostkom podległym lub przez niego nadzorowanym, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.
4) Przekazane dane osobowe w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane do końca I kwartału roku następującego po upływie 4 lat od jego zakończenia oraz zgodnie z zapisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ar 18 ust. 6 oraz art. 74 ustawy Pzp lub na podstawie ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i poz. 1641).
6) Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane przysługiwać będzie:
– prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby;
– prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących tej osoby;
– prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane będą przetwarzane uzna, że przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.
7) Osobom, których dane osobowe
będą przetwarzane nie będzie przysługiwało:
– prawo do usunięcia tych danych osobowych;
– prawo do przenoszenia tych danych osobowych;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych tej osoby.
8) Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Jednocześnie Zamawiający informuje o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano i przekazano Zamawiającemu w związku z przedmiotowym postępowaniem.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Dokładne informacje dotyczące terminów składania odwołań zostały określone w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

Nom officiel: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
1.4.2022