S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 181898-2023

Submission deadline has been amended by:  236812-2023
27/03/2023    S61

Slovensko-Bratislava: Poradenstvo pre výskum a vývoj

2023/S 061-181898

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397687
Poštová adresa: Vazovova 5
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81243
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Takáč Markovičová
E-mail: markovicova@visions.cc
Telefón: +421 918600969
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.stuba.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/462826
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zmluvný výskum pre výskumný projekt UAVLIFE

II.1.2)Hlavný kód CPV
73200000 Poradenstvo pre výskum a vývoj
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je realizácia Zmluvného výskumu pre výskumný projekt UAV

Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti, v ktorých je možné predložiť ponuku aj samostatne podľa možností každého dodávateľa, a to:

1.Časť1.: Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov a vyžarovacie charakteristiky komunikačných modulov, spoľahlivosť komunikácie

2.Časť 2: Zmluvný výskum: bezpečnostné prvky a systém pristávania

Špecifikácia požadovaných služieb je uvedená v Prílohe č. 1.1 č. 1.2 týchto súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 699 266.67 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov a vyžarovacie charakteristiky komunikačných modulov, spoľahlivosť komunikácie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72240000 Systémové analýzy a programovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SO Somalia
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Opis obstarávania:

Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov a vyžarovacie charakteristiky komunikačných modulov, spoľahlivosť komunikácie - obstaranie zmluvného výskumu - služby nevyhnutnej pre realizáciu výskumno-vývojových aktivít žiadateľa v súlade s opisom činností v rámci hlavnej aktivity.

Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch a prislúchajúcich prílohách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 260 666.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

313010ATR9 / Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19

II.2.14)Doplňujúce informácie

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa. Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zmluvný výskum: bezpečnostné prvky a systém pristávania

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72240000 Systémové analýzy a programovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Opis obstarávania:

Zmluvný výskum: bezpečnostné prvky a systém pristávania - obstaranie zmluvného výskumu - služby nevyhnutnej pre realizáciu výskumno-vývojových aktivít žiadateľa v súlade s opisom činností v rámci hlavnej aktivity.

Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch a prislúchajúcich prílohách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 439 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

313010ATR9 / Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19

II.2.14)Doplňujúce informácie

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa. Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Požaduje sa predloženie všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO alebo zákon o verejnom obstarávaní), ktoré uchádzač preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o

zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok

účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

(1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (Uvedená lehota je 36 mesiacov prechádzajúcich dátumu zverejnenia zákazky vo vestníku EU).

(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

1) - § 34 ods. 1 písm. a) ZVO Zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky musí preukazovať min. jednu poskytnutú službu v oblasti predmetu zákazky a z toho minimálne jednu v hodnote 100 000 eur bez DPH. Za podobný charakter sa bude považovať dodávky služieb a/alebo výskumných úloh v oblasti bezpilotných lietajúcich prostriedkov, navigácie alebo dodávky bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre výskumné účely. V prípade ak predkladá ponuku na viac častí uvedenú hodnotu bude preukazovať na každú časť osve.

2) - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením dokladov o vzdelaní, odbornej kvalifikácii, dosiahnutých odborných spôsobilostiach a predložením životopisu vrátane odbornej praxe kľúčových odborníkov zodpovedných za poskytnutie služieb, z ktorého obsahu bude jednoznačne vyplývať splnenie tejto podmienky.

Pre časť 1 uchádzač preukazuje Expertov č. 1, 2, 3, 4, 5 a Pre časť 2 uchádzač preukazuje Expertov č. 1, 3, 4, 5, 6

Expert č.1 Výskumný pracovník pre navigáciu /pilot UAV/min.1 os.

Preukáže svoju odbornú spôsobilosť nasledovne:

a)min. 5 ročné skúsenosti s lietaním s bezpilotnými lietajúcimi prostriedkami, prostredníctvom životopisu;

b)nalietaných viac ako 150 letových hodín s bezpilotnými lietajúcimi prostriedkami vrátane platformy Ardupilot alebo PX4, preukáže kópiou leteckého denníku

c)držiteľ povolenia na lietanie bezpilotného lietajúceho prostriedku alebo osvedčenia pilota bezpilotného lietajúceho prostriedku EASA A2, alebo ekvivalent daného osvedčenia

d)skúsenosti s lietaním v Osobitná kategória prevádzky UAS definovanej v článku 5 Nariadenia EÚ 2019/947 alebo ekvivalent daného osvedčenia

Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením nasledovne: životopisom, kópiou leteckého denníku, ktorou dokladuje počet nalietaných hodín, povolením na lietanie bezpilotného lietajúceho prostriedku alebo osvedčením pilota bezpilotného lietajúceho prostriedku A2.

Expert č. 2 Výskumný pracovník v oblasti termografie min.1 osoba len pre ČASŤ 1

Preukáže nasledovne:

a)min. 5 ročné skúsenosti s termografiou a vyhodnocovaním výstupov, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;

b)min. 1 zákazka o oblasti termografie na rádiotelekomunikačných zariadeniach, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;

Expert č. 3 Výskumný pracovník v oblasti kybernetiky min. 1 osoba

Preukáže nasledovne:

a)min. 5 ročné skúsenosti návrhu a konštrukcie riadiacich systém na báze jedno čipových systémov, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;

b)realizácia min 3 dodávok/projektov návrhu riadiacich systém na báze jednočipových systémov, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;

Expert č. 4 Výskumný pracovník v oblasti geodézie alebo geoinformatiky min. 1 osoba

Preukáže nasledovne:

a)vysokoškolské vzdelanie v oblasti geodézie alebo geoinformatiky, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;

b)realizácia min 3 dodávok/projektov v oblasti merania veličín a ich prezentáciu v GIS, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;

Expert č. 5 Výskumný pracovník v oblasti programovania riadiacich systémov v oblasti automatizácie meracích prístrojov alebo kybernetiky min. 1 osoba

Preukáže nasledovne:

a)min. 5 ročné skúsenosti s programovaním automatizovaných systémov presného merania alebo kybernetiky, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;

b)realizácia min 3 dodávok/projektov v oblasti automatizovaných systémov presného merania alebo kybernetiky preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;

Expert č. 6 Výskumný pracovník v oblasti návrhu a mechanickej konštrukcie systémov, presného merania alebo mechatroniky min. 1 osoba len pre časť 2

Preukáže nasledovne:

a)min. 3 ročné skúsenosti s návrhom a konštrukciou systémov, presného merania alebo mechatroniky

b)realizácia min 3 dodávok/projektov v oblasti automatizovaných systémov, presného merania alebo mechatroniky

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Uchádzač musí predložiť platné povolenie na vykonávanie leteckých prác v zmysle §44 ods. 2 zákona 143/1998 Z.z. / minimálne 3 roky a povinnosť mať registrovaných min. 5 bezpilotných lietadiel / alebo ekvivalentné povolenie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/04/2023
Miestny čas: 12:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/10/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/04/2023
Miestny čas: 13:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady

a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na

predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného

rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú

záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát

objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená

do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je

umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi

a)v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom

a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou

eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine, a to v

pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.

b)nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na

kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému

Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.

c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára

aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému

Josephine, a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.

d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v

listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s

touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému Josephine v

Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk,

ktorý nájde v záložke Ponuky.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej

zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný

obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné doklady a certifikáty vydané orgánmi z

iných štátov ako aj iné dôkazy predložené uchádzačom, rovnocenné požiadavkami na vystavenie príslušného

dokladu.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/03/2023