29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 182026-2021

Submission deadline has been amended by:  259176-2021
13/04/2021    S71

Polska-Wągrowiec: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2021/S 071-182026

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7660006550
Adres pocztowy: ul. Janowiecka 100
Miejscowość: Wągrowiec
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kapałczyński
E-mail: magdalena.lewandowska@mpwik-wagrowiec.pl
Tel.: +48 672622661
Faks: +48 672620126
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mpwik-wagrowiec.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mpwik-wagrowiec.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada

Numer referencyjny: 1/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, w tym modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223200 Roboty konstrukcyjne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232460 Roboty sanitarne
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45255600 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233140 Roboty drogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wągrowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) przebudowę / rozbudowę / remont obiektów istniejących;

2) budowę obiektów nowych: Płuczka piasku na fundamencie żelbetowym [Ob. IX];

3) wyposażenie technologiczne obiektów;

4) w ramach sieci międzyobiektowych:

a) wykonanie rurociągów/kanałów ścieków surowych;

b) przebudowa kanalizacji wewnętrznej, w tym wód opadowych;

c) przebudowa rurociągów wody wodociągowej;

d) przebudowa obiektów towarzyszących na sieciach (studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe, odwodnienia);

e) częściowa likwidacja istniejących rurociągów w terenie;

5) wykonanie instalacji wewnętrznych w poszczególnych obiektach:

a) instalacje wodociągowe;

b) instalacje kanalizacyjne;

c) instalacje wentylacyjne;

d) ogrzewania;

e) klimatyzacja;

f) instalacja gazowa (budynek przepompowni);

g) system spalinowy (kotłownia);

h) wyposażenie obiektu w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe;

i) zagospodarowanie terenu, a w tym:

j) wykonanie opasek chodnikowych;

k) przebudowa, rozbudowa i remont utwardzonych dojazdów i chodników;

l) wiata na samochody [Ob. VIII] – wymiana posadzki wiaty w ramach robót o charakterze drogowym);

m) założenie trawników;

6) roboty elektryczne i AKPiA;

7) oznaczenie obiektów, rozruch technologiczny, szkolenia obsługi;

8) tymczasowe przestawienie kontenera magazynowego [VI], tj. na czas robót, wraz z ponownym ustawieniem w miejscu pierwotnym.

Nie przewiduje się zmian w następujących obiektach przepompowni: kontener magazynowy [VI], miejsce gromadzenia odpadów stałych [VII], wiata na samochody [VIII] – oprócz posadzki.

Zakres rzeczowy zadania w zakresie przebudowy i modernizacji kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada obejmuje:

a) budowę dwóch równolegle ułożonych rurociągów tłocznych Ø315PE, począwszy od granicy działek nr ewid. 2428 i 2427 przy ul Klasztornej, do działki nr ewid. 4107 przy ul. Skockiej, gdzie nastąpi połączenie nowych rurociągów z istniejącymi, przeznaczonymi do bezwykopowej renowacji;

b) unieczynnienie dwóch rurociągów istniejących Dn350 na ww. odcinku;

c) przebudowę istniejących rurociągów Dn350 w obszarze działek, począwszy od działki nr ewid. 4107 przy ul. Skockiej oraz na granicy działek nr 5351/28 i 5351/33 przy ul. 11-go Listopada przed wjazdem na teren oczyszczalni ścieków (węzeł W32);

d) renowację rękawem utwardzalnym rurociągów istniejących na ww. odcinku (odcinek W31-W32).

e) odtworzenie nawierzchni;

f) wykonanie wycinek drzew i krzewów;

g) założenie trawników.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, realizowanego w ramach działania 2.3 Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020. POIS.02.03.00-00-0061/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (zw. procedurę odwróconą).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń JEDZ:

— oświadczeń JEDZ,

— podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.8, 9.9 IDW.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zawarto w SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że:

Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniającego warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył:

1) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji obiektów/oczyszczalni ścieków lub innych obiektów służących mechanicznemu oczyszczaniu ścieków o przepływie Qhmax = 300 m3/h, w tym m.in. wymiana urządzeń technologicznych, wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych i zagospodarowania terenu;

2) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej co najmniej Dn 200 o długości co najmniej 1,4 km;

3) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji (renowacji) kanałów o średnicy co najmniej Dn 300 i długości co najmniej 0,7 km metodą bezwykopową.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

1) 1 osobą wykonującą czynności przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej przy realizacji kontraktów, realizowanych w oparciu o procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski;

2) 1 osobą wykonującą czynności kierownika budowy, posiadającą następujące kwalifikacje: łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robót przy budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków lub innych obiektów służących mechanicznemu oczyszczaniu ścieków, doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej min. Dn 200 długości 1,4 km;

3) 1 osobą wykonującą czynności kierownika robót elektrycznych i AKPiA, posiadającą następujące kwalifikacje: łącznie co najmniej co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, doświadczenie zawodowe jako Kierownik Robót przy budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków lub innych obiektów służących mechanicznemu oczyszczaniu ścieków;

4) 1 osobą wykonującą czynności kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą następujące kwalifikacje: łącznie co najmniej co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru; uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robót przy budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków oczyszczalni ścieków lub innych obiektów służących mechanicznemu oczyszczaniu ścieków.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zawarto w SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 150 000,00 PLN.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania zamówienia i termin gwarancji. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi część II SWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie warunków szczegółowo opisanych w II części SWZ – wzór umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/05/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/08/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/05/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez miniPortal plików złożonych przez Wykonawców – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu, ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert dokonuje komisja poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Adres epuap: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Kompletna oferta winna zawierać:

1) formularz oferty, sporządzony według treści wzoru Załącznika nr 1 do niniejszej IDW;

2) załącznik do oferty 1A (FIDIC);

3) wyceniony wykaz cen;

4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;

5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

6) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – (jeżeli dotyczy);

7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – (jeżeli dotyczy).

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń JEDZ.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej;

3) wykaz robót budowlanych;

4) wykaz osób.

W przypadku, jeśli jakakolwiek wartość została wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenia wartości należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w tym dniu nie określono takiego kursu, z zastosowaniem średniego kursu NBP z następnego najbliższego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawarto w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

Odwołanie wnosi się w terminach:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób,

— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 23.7.1 i 23.7.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2021