Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 182032-2021

13/04/2021    S71

Magyarország-Budapest: Villamos szerelési munka

2021/S 071-182032

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hagymási Dóra
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

50-es villamos vonal áramellátási korszerűsítés

Hivatkozási szám: EKR001149072020
II.1.2)Fő CPV-kód
45310000 Villamos szerelési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A BKV Zrt. 50-es villamos vonalán részleges áramellátási korszerűsítés elvégzése vállalkozási szerződés keretében, tervezői művezetéssel. Nem építési engedélyköteles. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége.

Az elvégzendő munkák részletes leírását és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok (a továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 005 687 901.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45310000 Villamos szerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. 50-es villamos vonal, az adott Megrendelésben meghatározottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A BKV Zrt. 50-es villamos vonalán részleges áramellátási korszerűsítés elvégzése vállalkozási szerződés keretében, tervezői művezetéssel.

Az eljárás a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pontja szerinti építési beruházás megvalósítására irányul. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége.

Mennyiségek:

Száva városi vasúti vontatási transzformátor csere: 2 db; Száva SÜ transzformátor csere: 2 db; Száva városi vasúti vontatási egyenirányító csere: 2 db; Száva megszakító kocsi UR36 telepítése: 1 db; Kispest (+) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor (13+2 db cellából áll) cseréje: 1 cellasor; Kispest (–) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor cseréje: 1 cellasor; Kispest SÜ elosztó cseréje: 1 cellasor; Kispest távvezérlő cseréje: 1 db; Kispest SÜ transzformátor cseréje: 2 db; Kispest városi vasúti vontatási transzformátor cseréje: 2 db; Kispest városi vasúti vontatási egyenirányító cseréje: 2 db.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 46. § (3) bek.re.

Szakmai ajánlat részeként:

Ajánlattevő köteles benyújtani a KD-ok mellékletét képező költségvetést beárazva.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell:

— az általa vállalt jótállás időtartamáról (kötelezően előírt 12 hónap és a vállalt többletjótállás összesen)

— arról, hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja,

— arról, hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

*nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják;

*amennyiben Ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

— arról, hogy az M2. pontban meghatározott, teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakembere(i) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-ÉV, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepelni fog(nak) a kamarai névjegyzékben,

— a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi géppel, eszközzel és szakemberrel rendelkezik, vagy nyertessége esetén azok rendelkezésre állásáról gondoskodik,

— arról, hogy nyertessége esetén legalább 50 000 000 HUF/kár és 100 000 000 HUF/év összegű építési-szerelési vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti legkésőbb a szerződéskötés időpontjára,

— arról, hogy az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

— arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás (0–12 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Kispest 10kV-os elosztó cseréje: 1 cellasor

Lőrinc (+) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor cseréje: 1 cellasor

Lőrinc (–) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor cseréje: 1 cellasor

Lőrinc SÜ elosztó cseréje: 1 cellasor

Lőrinc távvezérlő cseréje: 1 db

Lőrinc 10kV-os elosztó módosítása: 1 garnitúra

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0–10. Az értékelés módszere: 1. szempont esetén: egyenes arányosítás 2. szempont esetén: fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése az útmutatóban történik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 237-586119
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: BKV Zrt. TB-226/20.
Elnevezés:

50-es villamos vonal áramellátási korszerűsítés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66210887
Postai cím: Gizella út 51–57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: monika.monus@siemens.com
Telefon: +36 302011945
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 236 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 005 687 901.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Távvezérlő és állomási irányítástechnika szoftverezése, Helyszíni szerelési, telepítési és kábelezési munkák

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárást megindító Ajánlati felhívás VI.3) pont 4. alpontja és a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján a Bírálóbizottság kizárólag az értékelési sorrendben legkedvezőbb Siemens Mobility Kft. Ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A Tefra-X Kft. és a Dunagép Zrt. Ajánlattevők ajánlata a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján nem került bírálatra.

A nyertes Ajánlattevő nem tartozik a kis,-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló tv. hatálya alá.

Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

1.) Dunagép Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2316 Tököl, Csépi út 221.

Adószáma: 11969017-2-13

2.) Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1143 Budapest Gizella út 51–57.

Adószáma: 26209618-2-44

3.) Tefra-X Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1162 Budapest, Háromszéki utca 1.

Adószáma: 12730807-2-42

Ajánlatkérő a jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) alapján folytatta le (feltételes közbeszerzés).

A megkötésre kerülő szerződésben rögzítésre került, hogy a Szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a BKV Zrt. 2021. évi Üzleti Terve a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyásra kerüljön, vagy más, a BKV Zrt. alapítója részéről született írásos döntés (pl. támogatási szerződés, határozat, egyéb, az arra jogosult részéről hozott bármely döntés a forrás biztosításáról) által a BKV Zrt. által vállalt kötelezettségek erejéig pénzügyi forrás biztosítására kerüljön sor. Amennyiben a BKV Zrt. 2021. évi Üzleti Terve a Fővárosi Közgyűlés által, illetve más Budapest Főváros Önkormányzati döntés általi forrás biztosítása 2021. szeptember 15. napjáig nem kerül jóváhagyásra, a Szerződés ezzel a nappal megszűnik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)–(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/04/2021