We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Services - 182102-2019

17/04/2019    S76    Služby - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení 

Česko-Praha: Právní poradenství

2019/S 076-182102

Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: ČEZ, a.s.
Národní identifikační číslo: 45274649
Poštovní adresa: Duhová 2/1444
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01
PSČ: 140 53
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kalíková
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
Tel.: +420 211042629

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.cez.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

I.1)Název a adresa
Úřední název: ČEZ Distribuce, a.s.
Národní identifikační číslo: 24729035
Poštovní adresa: Teplická 874/8
Obec: Dečín IV, Podmokly
Kód NUTS: CZ042
PSČ: 405 02
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kalíková
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
Tel.: +420 211042629

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.cezdistribuce.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/DSO

I.1)Název a adresa
Úřední název: ČEZ ESCO, a.s.
Národní identifikační číslo: 03592880
Poštovní adresa: Duhová 2/1444
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01
PSČ: 140 53
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kalíková
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
Tel.: +420 211042629

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.cezesco.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/ESCO

I.1)Název a adresa
Úřední název: ČEZ Prodej, a.s.
Národní identifikační číslo: 27232433
Poštovní adresa: Duhová 425/1
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01
PSČ: 140 53
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kalíková
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
Tel.: +420 211042629

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.cez.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/CPR

I.1)Název a adresa
Úřední název: Elektrárna Dukovany II, a. s.
Národní identifikační číslo: 04669207
Poštovní adresa: Duhová 2/1444
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kalíková
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
Tel.: +420 211042629

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.cez.cz

I.1)Název a adresa
Úřední název: Elektrárna Temelín II, a.s.
Národní identifikační číslo: 04669134
Poštovní adresa: Duhová 2/1444
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kalíková
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
Tel.: +420 211042629

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.cez.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00009796
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: ČEZ, a.s.
Poštovní adresa: Duhová 2/1444
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01
PSČ: 140 53
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kalíková
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
Tel.: +420 211042629

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.cez.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.6)Hlavní předmět činnosti
Elektřina

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Právní služby

II.1.2)Hlavní kód CPV
79111000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem tohoto Zadávacího řízení je uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s vybranými Dodavateli. S každým vybraným Dodavatelem uzavře každý člen sdružení zadavatelů dle odst. 3.1 této části 1 ZD samostatnou Smlouvu.

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, a to:

- Část 1 – Právní služby v rámci ČR,

- Část 2 – Právní služby v Evropském hospodářském prostoru.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Právní služby v rámci ČR

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79111000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika

II.2.4)Popis zakázky:

Pro plnění této Veřejné zakázky bude uzavřena pro každou část Veřejné zakázky Smlouva, na základě které budou jednotlivé právní služby zadávány po dobu 6 let. Pro část 1 této Veřejné zakázky uzavřou členové sdružení zadavatelů samostatné Smlouvy s maximálně 10 Účastníky a pro část 2 této Veřejné zakázky uzavřou členové sdružení zadavatelů samostatné Smlouvy rovněž s maximálně 10 Účastníky.

II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky nebo rámcové smlouvy
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Právní služby v rámci EHP

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79111000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ
Hlavní místo dodání nebo plnění:

EHP, v rámci Ruské federace, Turecké republiky, Švýcarska a po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU nadále i ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

II.2.4)Popis zakázky:

Pro plnění této Veřejné zakázky bude uzavřena pro každou část Veřejné zakázky Smlouva, na základě které budou jednotlivé právní služby zadávány po dobu 6 let. Pro část 1 této Veřejné zakázky uzavřou členové sdružení zadavatelů samostatné Smlouvy s maximálně deseti Účastníky a pro část 2 této Veřejné zakázky uzavřou členové sdružení zadavatelů samostatné Smlouvy rovněž s maximálně deseti Účastníky.

II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky nebo rámcové smlouvy
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti
Seznam a stručný popis pravidel a kritérií:

Zadavatel bude, ve smyslu § 111 ZZVZ, snižovat počet Účastníků před podáním Nabídek. Detailní popis snižování Účastníků je uveden v Kvalifikační dokumentaci.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, pro obě části Veřejné zakázky.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Řízení zahrnující jednání
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě
IV.1.10)Identifikace národních pravidel, která se vztahují na toto řízení:
IV.1.11)Základní charakteristika zadávacího řízení:

Zadávací řízení ve zjednodušeném režimu.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast / Lhůta pro doručení žádosti o účast
Datum: 22/05/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

V případě této veřejné zakázky se jedná o zadávací řízení ve zjednodušeném režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění. Nejprve dodavatelé podávají žádost o účast v daném zadávacím řízení, kterou podají zadavateli ve lhůtě dle bodu IV.2.2) tohoto oznámení spolu s doklady prokazujícími splnění kvalifikace prostřednictvím NEN. Následně budou dodavatelé, kteří splní kvalifikaci, a kteří projdou procesem snižování účastníků dle § 111 ZZVZ, vyzváni k podání nabídek zpracovaných dle zadávací dokumentace. Počet Účastníků, kteří budou vyzváni k podání Nabídky, stanoví Zadavatel na maximální počet 12 (dvanáct) účastníků pro část 1 VZ a na maximální počet 12 (dvanáct) účastníků pro část 2 VZ (v souladu s Kvalifikační dokumentací).

Lhůta pro podání nabídek bude stanovena ve výzvě k podání nabídek uvedených v NEN. Zadavatel si vyhrazuje právo nejednat o Nabídkách a zadat Veřejnou zakázku na základě předběžného hodnocení Nabídek.

Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavateli, vyjma ústních jednání o nabídkách, probíhá výlučně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). Zadavatel upozorňuje, že na jakoukoli jinou formu komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem, vyjma ústních jednání o nabídkách, nebude brán zřetel. Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/04/2019