Servizi - 182126-2020

20/04/2020    S77

Danimarca-Hedehusene: Servizi di ingegneria geotecnica

2020/S 077-182126

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Vejdirektoratet
Indirizzo postale: Guldalderen 12
Città: Hedehusene
Codice NUTS: DK0 DANMARK
Codice postale: 2640
Paese: Danimarca
Persona di contatto: Jimmi Laursen
E-mail: jila@vd.dk

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: https://www.vejdirektoratet.dk/

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tpudipxvle
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

93300.R02 - Nordhavnstunnel, geotekniske undersøgelser

II.1.2)Codice CPV principale
71332000 Servizi di ingegneria geotecnica
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Udbuddet omfatter udførelse af geotekniske og geohydrologiske detailundersøgelser mm. til brug for projektering og udførelse af en ny Nordhavnstunnel samt en tilhørende erstatningshavn ved Færgehavn Nord, som Vejdirektoratet udfører som bygherre på vegne af Københavns Kommune. Ydelserne omfatter geotekniske boringer, kerneboringer, pumpeboringer mv. samt tilhørende laboratorieforsøg og andre supplerende feltforsøg. Resultaterne af undersøgelserne skal afrapporteres i en rapport. Opgaven skal udføres i perioden august 2020 – marts 2021.

Bemærk, at der i aftaleudkastet er fastsat mindstekrav for de fleste af de tilbudte medarbejderes uddannelsesniveau og erfaring.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Der henvises til II.1.4.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 10
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9)Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 5
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

Hvis antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges ansøgere, der ikke er koncernforbundne. Der udvælges de ansøgere, som iht. oplysningerne om teknisk formåen har de mest relevante referencer. Referencerne, jf. pkt. III.1.3), vurderes i forhold til beskrivelsen af den udbudte opgave i pkt. II.1.4, idet der ved vurdering af referencernes relevans lægges vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelig med den udbudte opgave.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ansøger skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for det seneste regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Minimumskrav til egnethed: Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 14 mio. DKK.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ansøger skal fremsende referenceliste, der dokumenterer erfaring indenfor de seneste 3 år med geotekniske undersøgelser på lignende projekter, dvs. enten en over 400 meter lang bro, en over 200 meter lang tunnel eller en over 10 meter dyb og afstivet byggegrube med en væglængde på mindst 600 meter.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet.

Der ønskes som minimum 1 og maksimalt 2 referencer.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet ansøgeren ikke baserer sin ansøgning på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Minimumskrav til egnethed: Erfaring indenfor de seneste 3 år med geotekniske undersøgelser på lignende projekter, dvs. enten en over 400 meter lang bro, en over 200 meter lang tunnel eller en over 10 meter dyb og afstivet byggegrube med en væglængde på mindst 600 meter.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/05/2020
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Inglese, Danese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Fristen anført i pkt. IV.2.2 er gældende for ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres elektronisk på URL-adressen anført i pkt. I.3.

Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2 og III.1.3 - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.

Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD). Dokumentet er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3).

I ESPD, Del II, pkt. A, oplyses en gennemgående kontaktperson for hele udbudsprocessen.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven § § 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Ansøgning om prækvalifikation accepteres på dansk og engelsk.

Tilbud skal afgives på dansk eller engelsk. Der henvises til udbudsmaterialet (Bestemmelser om udbud og tilbud) for en beskrivelse af tilbudsprocessen.

Udbuddet gennemføres ved anvendelse af et to-kuvert system.Proceduren er beskrevet i detaljer i udbudsmaterialet.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under aktuelle udbud.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Klagenævnet for Udbud
Indirizzo postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Città: Viborg
Codice postale: 8800
Paese: Danimarca
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Indirizzo Internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
Città: NA
Paese: Danimarca
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12. maj 2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizzo postale: Carl Jacobsens Vej 35
Città: Valby
Codice postale: 2500
Paese: Danimarca
E-mail: kfst@kfst.dk

Indirizzo Internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/04/2020