Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 182386-2022

08/04/2022    S70

Słowacja-Želiezovce: Roboty budowlane

2022/S 070-182386

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mesto Želiezovce
Krajowy numer identyfikacyjny: 00307696
Adres pocztowy: SNP 2
Miejscowość: Želiezovce
Kod NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Kod pocztowy: 93701
Państwo: Słowacja
Osoba do kontaktów: Ing. Vojtech Kalló
E-mail: mesto@zeliezovce.sk
Tel.: +421 367711122
Faks: +421 367713004
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zeliezovce.sk/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: samospráva

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete

Numer referencyjny: 1
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Predmetom zákazky je výstavba kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta Želiezovce v dĺžke 12,6 km gravitačnej kanalizácie, 28 ks kruhových čerpacích staníc, 1,9 km výtlačných potrubí a 1 023 ks domových odbočení ukončené revíznou šachtou DN400. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvoria prílohy súťažných podkladov.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 313 111.95 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mesto Želiezovce, okres Levice, Nitriansky kraj, Slovenská republika. Bližší popis miesta realizácie sa nachádza v

projektovej dokumentácii.

II.2.4)Opis zamówienia:

Predmetom zákazky je výstavba kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta Želiezovce v dĺžke

12,6 km gravitačnej kanalizácie, 28 ks kruhových čerpacích staníc, 1,9 km výtlačných potrubí a 1 023 ks domových

odbočení ukončené revíznou šachtou DN400. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky sa nachádza v súťažných

podkladoch.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvoria prílohy súťažných podkladov.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

kód projektu v ITMS2014+ 310011A063

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 131-344596
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Želiezovce dobudovanie kanalizačnej siete

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AVA-stav, s.r.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 43989268
Adres pocztowy: Puškinova 700/90
Miejscowość: Galanta
Kod NUTS: SK021 Trnavský kraj
Kod pocztowy: 92401
Państwo: Słowacja
E-mail: vo@avastav.sk
Adres internetowy: http://www.avastav.sk/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Doprastav, a.s.
Krajowy numer identyfikacyjny: 31333320
Adres pocztowy: Drieňová 27
Miejscowość: Bratislava
Kod NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Kod pocztowy: 82656
Państwo: Słowacja
Adres internetowy: http://www.doprastav.sk/kontakt_kariera
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 313 111.95 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 438 333.33 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 878 412.71 EUR
Procentowa część: 24 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

zváranie plastov, skúšky tesnosti, elektro inštalácie, technológia ČS

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Úrad pre verejné obstarávanie
Adres pocztowy: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Miejscowość: Bratislava
Kod pocztowy: 82005
Państwo: Słowacja
Tel.: +421 250264176
Faks: +421 250264219
Adres internetowy: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Úrad pre verejné obstarávanie
Adres pocztowy: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Miejscowość: Bratislava
Kod pocztowy: 82005
Państwo: Słowacja
Tel.: +421 250264176
Faks: +421 250264219
Adres internetowy: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2022