Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 182386-2022

08/04/2022    S70

Slovensko-Želiezovce: Stavebné práce

2022/S 070-182386

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Želiezovce
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00307696
Poštová adresa: SNP 2
Mesto/obec: Želiezovce
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 93701
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Kalló
E-mail: mesto@zeliezovce.sk
Telefón: +421 367711122
Fax: +421 367713004
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.zeliezovce.sk/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete

Referenčné číslo: 1
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000 Stavebné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je výstavba kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta Želiezovce v dĺžke 12,6 km gravitačnej kanalizácie, 28 ks kruhových čerpacích staníc, 1,9 km výtlačných potrubí a 1 023 ks domových odbočení ukončené revíznou šachtou DN400. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvoria prílohy súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 6 313 111.95 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45232423 Stavebné práce na kanalizačných čerpacích staniciach na splaškové vody
45332000 Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí
45310000 Elektroinštalačné práce
45112000 Výkopové zemné práce a presun zemín
45232431 Čerpacia stanica odpadovej vody
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Želiezovce, okres Levice, Nitriansky kraj, Slovenská republika. Bližší popis miesta realizácie sa nachádza v

projektovej dokumentácii.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je výstavba kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta Želiezovce v dĺžke

12,6 km gravitačnej kanalizácie, 28 ks kruhových čerpacích staníc, 1,9 km výtlačných potrubí a 1 023 ks domových

odbočení ukončené revíznou šachtou DN400. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky sa nachádza v súťažných

podkladoch.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvoria prílohy súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

kód projektu v ITMS2014+ 310011A063

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 131-344596
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Názov:

Želiezovce dobudovanie kanalizačnej siete

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
25/03/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 10
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 10
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AVA-stav, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 43989268
Poštová adresa: Puškinova 700/90
Mesto/obec: Galanta
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 92401
Štát: Slovensko
E-mail: vo@avastav.sk
Internetová adresa: http://www.avastav.sk/
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Doprastav, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31333320
Poštová adresa: Drieňová 27
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82656
Štát: Slovensko
Internetová adresa: http://www.doprastav.sk/kontakt_kariera
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 6 313 111.95 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 4 438 333.33 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Hodnota bez DPH: 878 412.71 EUR
Podiel: 24 %
Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

zváranie plastov, skúšky tesnosti, elektro inštalácie, technológia ČS

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/04/2022