Dostawy - 182515-2017

16/05/2017    S93    - - Dostawy - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Lublin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2017/S 093-182515

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Lublin
20-059
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Czuja
Tel.: +48 814485272
E-mail: u.czuja@umlub.pl
Faks: +48 814485271
Kod NUTS: PL314

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umlub.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.umlub.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż i dostawa energii cieplnej do obiektów Uniwersytetu Medycznego.

Numer referencyjny: UM-ZP-262-23/17
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Sprzedaż i dostawa energii cieplnej do obiektów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 300 526.42 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzedaż i dostawa energii cieplnej do obiektów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zasilanie budynków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, które nie posiadają własnej kotłowni, w energie cieplną odbywa się z sieci ciepłowniczej należącej do Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie przy ulicy Puławskiej 28, 20- 822 Lublin, jedynego dystrybutora energii cieplnej, posiadającego infrastrukturę do dostawy i przesyłu ciepła na terenie miasta Lublina. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawa ciepła może być świadczona tylko przez tego wykonawcę, czyli Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie. W związku z tym, że jest to jedyny możliwy wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyłu ciepła do obiektów Zamawiającego stanowi to spełnienie przesłanki do przeprowadzenia postępowania z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp i jest to w zgodzie z poszanowaniem zasad celowego, efektywnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 059-110443

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12/05/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie
ul. Puławska 28
Lublin
20-822
Polska
Kod NUTS: PL314
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 300 526.42 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zdaniem Zamawiającego arkusz ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante zawiera błędy techniczne:

1. W sekcji V.2.1 – data, którą należy wpisać na etapie wysłania ogłoszenia o przejrzystości, gdzie w polu wymaganym arkusz nie pozwala wpisać daty późniejszej niż data wcześniejsza lub aktualna tj. sporządzenia- wypełnienia ogłoszenia.

2. W sekcji V.2.4. – należy wpisać na etapie sporządzania ogłoszenia końcową wartość zamówienia, która przed negocjacjami jest nieznana Zamawiającemu. W sekcji V.2.3. – należy zaznaczyć czy Wykonawca będzie MŚP, co nie jest znane Zamawiającemu. W związku z tym Zamawiający w sekcji V.2.1- wpisał datę wysłania ogłoszenia i ulegnie ona zmianie w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na datę późniejszą tj. rzeczywista datę zawarcia umowy; W sekcji V.2.4. wpisano wartość zamówienia objętego niniejszym postępowaniem i wartość ta może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych negocjacji z Wykonawcą; Sekcja V.2.3. zostanie zaktualizowana po negocjacjach z Wykonawcą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2017