Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 18252-2023

11/01/2023    S8

Roemenië-Buzău: Openbaarvervoersdiensten

2023/S 008-018252

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consiliul Judetean Buzau
Nationaal identificatienummer: 3662495
Postadres: Strada Bălcescu Nicolae, Nr. 48
Plaats: Buzau
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 120260
Land: Roemenië
Contactpersoon: Carolica Alexandru Dinu
E-mail: alexandru.dinu@cjbuzau.ro
Telefoon: +40 414112
Fax: +40 238725507
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cjbuzau.ro/
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane in aria teritoriala de competenta a unitatii administrativ teritoriale Judetul Buzau- Lotul nr.2

Referentienummer: CJ-AS-S3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contracte de delegare a gestiunii serviciului public de transport, pe grupele de trasee din Programul judeţean de transport rutier de persoane prin curse regulate aferent judeţului Buzău, 2023-2028, urmare a nefinalizării procedurii de licitaţie publică.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 3 819 067.30 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO România
Voornaamste plaats van uitvoering:

Judetul Buzau.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport, pe grupele de trasee din Programul judeţean de transport rutier de persoane Judetul Buzau

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Utilizarea combustibililor alternativi astfel cum sunt definiţi la art. 3 din Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Capacitatea de transport / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Norma de poluare a autobuzului / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Dotarea autovehicului cu instalație de aer condiționat / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Clasificarea autobuzelor / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Vechimea medie a parcului de autobuze / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

In contextul achizitiei este imperios necesar ca autoritatea judeţeană să asigure continuitatea serviciului public judeţean de transport rutier de persoane şi ulterior datei de 31.12.2022, prin demararea de urgenţă a unei proceduri de atribuire a grupelor de trasee din Programul judeţean de transport 2023-2028, atribuire care să vizeze o perioadă limitată de timp, până la finalizarea licitaţiei aflate în curs de desfăşurare, atribuirea noilor contracte şi finalizarea perioadei de mobilizare.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 216633
Benaming:

Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane in aria teritoriala de competenta a unitatii administrativ teritoriale Judetul Buzau- Lotul nr.2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GRUP ATYC SRL
Nationaal identificatienummer: 14548594
Postadres: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 86
Plaats: Targoviste
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130083
Land: Roemenië
E-mail: office@grupatyc.ro
Telefoon: +40 245211998
Fax: +40 245211998
Internetadres: www.grupatyc.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 474 678.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 819 067.30 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/01/2023