Usługi - 182528-2017

16/05/2017    S93    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 093-182528

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
Kielce
25-395
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Celowska
Tel.: +48 413402802/822/832
E-mail: zampub@mzd.kielce.pl
Faks: +48 413402830
Kod NUTS: PL331

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzd.kielce.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzd.kielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie: dróg, obiektów mostowych, odwodnienia dróg i oświetlenia ulicznego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73.

Numer referencyjny: WZP.26.1.33.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL331
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ulica Zagnańska, Witosa, Radomska, Szybowcowa, Karczunek.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia.

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia będzie obejmował m.in.:

— rozbudowę ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. Jesionowej (DK 74) do ul. Witosa długości ok. 1,6 km,

— rozbudowę ul. Witosa na odcinku od ul. Zagnańskiej do ul. Warszawskiej o długości ok. 2,8 km,

— budowę nowego odcinka drogi stanowiącego połączenie ul. Witosa z ul. Radomską (DK 73) o długości ok. 0,7 km,

— rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej na odcinku od ul. Radomskiej (DK 73) do granicy Miasta Kielce o długości ok. 0,8 km,

— budowę ul. Karczunek (drogi gminnej) łączącej ul. Witosa z ul. Jeleniowską o długości ok. 0,6 km,

— zapewnienie dostępu komunikacyjnego terenów przyległych poprzez budowę dróg serwisowych, dróg dojazdowych, skrzyżowań i zjazdów,

— budowę pętli autobusowej przy ul. Starogórskiej,

— budowę miejsc postojowych,

— budowę zatok autobusowych,

— budowę chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych,

— budowę obiektów mostowych,

— budowę odwodnienia projektowanych dróg,

— budowę oczyszczalni wód deszczowych, zbiorników retencyjnych,

— budowę oświetlenia ulicznego,

— budowę kanału technologicznego,

— budowę sygnalizacji świetlnych,

— przebudowę kolidujących odcinków infrastruktury technicznej,

— rozbiórkę kolidujących obiektów, tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, ogrodzeń, itp.,

— budowę urządzeń ochrony środowiska (w razie potrzeby),

— wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, tablic drogowskazowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SIWZ m.in.:

— Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 8

— Zbiorcze zestawienie wartości usług – Załącznik nr 2a

— Formularze cenowe – Załączniki nr 2b, 2c, 2d

— Wzór umowy o prace projektowe – Załącznik nr 5a

— Wzór umowy o nadzór autorski – Załącznik nr 5b

4. Wartość zamówienia przekracza łącznie równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp, tj. równowartość kwoty 209 000 EUR.

Niniejsze postępowanie jest realizowane jako część zamówienia ( każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania). Wartość niniejszego postępowania przekracza równowartość kwoty 209 000 EUR.

5. Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków unijnych

w ramach projektu pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ) na lata 2014-2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie projektowe – 30 %

Studium wykonalności – 10 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest do przedłożenia:

1)wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

2)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 Pzp.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie zakończonych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

— 1 dokumentacji projektowej (np. projektu budowlanego lub projektu wykonawczego) zawierającej budowę (rozbudowę) drogi klasy min. G (w tym roboty drogowe, budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej – łącznie),

— 1 dokumentacji projektowej (np. projektu budowlanego lub projektu wykonawczego) zawierającej budowę obiektu mostowego lub wiaduktu,

— 1 dokumentacji projektowej (np. projektu budowlanego lub projektu wykonawczego) zawierającej budowę lub przebudowę infrastruktury technicznej takiej, jak: sieci elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gaz (dopuszcza się wykazanie prac projektowych łącznie lub rozdzielnie),

— 1 studium wykonalności dla projektów drogowych,

wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Dopuszcza się wykazanie prac projektowych w w/w zakresie łącznie lub rozdzielnie.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie zespołem skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w skład którego wchodzą osoby o następujących kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu, w tym co najmniej:

— 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu/Głównego Projektanta posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej w zakresie budowy (rozbudowy) ulicy klasy min. G (na terenie miejskim), na podstawie której uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

— 1 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności mostowej oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej w zakresie budowy obiektu mostowego,

— 1 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej w zakresie budowy oczyszczalni wód deszczowych,

— 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej.

Uwaga:

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy są określone w Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w załączniku nr 5a do SIWZ- wzór umowy o prace projektowe.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 041-074830
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce (sala konferencyjna).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, do wysokości 1 423 410,03 PLN netto polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie związanym z tym zamówieniem i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, wymienionych w pkt. II.2.4).

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 37 000 PLN. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

3.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie bez nadzoru autorskiego.

4.Zamawiający zgodnie z art. 24aa dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.Podstawy wykluczenia Wykonawcy będą następowały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 Pzp.

6.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

7.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

8.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli

zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały

przesłane w inny sposób,

— wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym Odwołanie

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia,

— jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – 30 dni od dnia

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2017