Bauleistung - 182593-2018

Kompaktansicht anzeigen

26/04/2018    S81

Rumänien-Eforie Sud: Modernisierung von Altbauten

2018/S 081-182593

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Richtlinie 2004/18/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Orașul Eforie (Consiliul Local Eforie)
Postanschrift: Str. Progresului nr. 1
Ort: Eforie Sud
Postleitzahl: 905360
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Viorica Greceanu
E-Mail: vioricagreceanu@yahoo.com
Telefon: +40 241748633
Fax: +40 241/748979

Internet-Adresse(n):

Adresse des Beschafferprofils: www1.e-licitatie.ro

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Servicii de realizare PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de construcții utilaje și echipamente pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în stațiunea Eforie Sud/Eforie Nord"
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Bauauftrag
Planung und Ausführung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Judetul Constanta – Oras Eforie.

NUTS-Code RO223 Constanţa

II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Obiectul contractului il reprezinta proiectare si executie lucrari de constructii de cladiri, constând în servicii de realizare PT, DDE si asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrari de constructii utilaje si echipamente pentru obiectivul de investitii „Dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea Eforie Sud/Eforie Nord", urmand a fi realizate urmatoarele activitati:
— întocmirea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, elaborarea proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de executie (DDE), asistenta tehnica proiectant pe perioada executarii lucrarilor,
— lucrari de constructii cladiri, restaurare si reparatii curente,
— lucrari de amenajare peisagistica, amenajare locuri de joaca/recreere si trotuare, realizare fantani arteziene, realizare iluminat ambiental/stradal,
— lucrari auxiliare conducte de apa, realizare de tuburi de protectie pentru cabluri, realizare infrastructura si transmisie date.
Nota: In vederea respectarii prevederilor art. I pct. 20–21 din OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. Ofertantii vor putea solicita clarificari privind documentatia de atribuire cu 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

45262690 Modernisierung von Altbauten, 32260000 Datenübertragungsanlagen, 45232100 Nebenarbeiten für Wasserrohrleitungen, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen, 71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati:
(a) Proiectare – fazele DTAC, PT, DDE, asistenta tehnica proiectant pe perioada executarii lucrarilor,
(b) Executie:
— lucrari de constructii cladiri (reabilitate, modernizare si extindere cladiri existente),
— lucrari de amenajare peisagistica, amenajare locuri de joaca/recreere si trouare, realizare fantani arteziene, realizare iluminat ambiental/stradal,
— lucrari auxiliare conducte de apa, realizare de tuburi de protectie pentru cabluri, realizare infrastructura si transmisie date.
Valoarea estimata totala a achizitiei este de 17 782 638,25 RON fara TVA, din care:
— valoare estimata cheltuieli proiectare incluzând elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiilor de construire (DTAC), elaborare proiect tehnic (PT), caiete de sarcini, detalii de executie (DDE), verificare proiect tehnic de catre verificatori atestati, asistenta tehnica proiectant pe perioada executarii lucrarilor: 827 249,15 RON fara TVA,
— valoare estimata executie lucrari: 16 955 389,1 RON fara TVA.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 17 782 638,25 RON
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 24 (ab Auftragsvergabe)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Valoarea garantiei de participare este de 100.000 RON. Modalitati de constituire acceptate, conform art.36 alin (1)si(6) din HG nr.395/2016:
— Virament bancar în contul autoritatii contractante: RO19TREZ2365006XXX000022 Trezoreria Eforie, CF 4617794 ORASUL EFORIE, dovada constituirii garantiei de participare (sub orice forma) se va depune in SEAP cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor,
— Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
In cazul in care garantia de participare se constituie in alte monede decat moneda nationala, pentru echivalenta se va lua in considerare cursul BNR valabil la data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare (sub orice forma) se va depune in SEAP cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Nota 1: Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Nota 2: Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:
a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în termenul prevazut legislatia in vigoare.
Se retine conform prevederilor legale, respectiv art. 37 din HG nr.395/2016.
Se returneaza conform prevederilor legale, respectiv art. 38 din HG nr. 395/2016. Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 5 % din pretul fara TVA al contractului.
Conform art.39 si art.40 din H.G. nr.395/2016, garantia de buna executie poate fi constituita:
— viramentul bancar,
— printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (art.40, alin.1),
— prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale alin.(3). În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA. Contul astfel deschis este purtator de dobânda in favoarea contractantului.
Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.
Nota 1: În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat.
Nota 2: Restituirea garantiei de buna executie se va realiza in conformitate cu prevederile art.42 alin 3 lit.(b) si alin.(4) din HG nr.395/2016.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Fondul European de Dezvoltare Regionala, Bugetul de Stat si Bugetul Local (s-au initiat demersurile pentru incheierea unui contract de finantare prin POR 2014-2020, Axa prioritara 7):
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
Darlegung der besonderen Bedingungen: CLAUZA SUSPENSIVA - Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clause suspensive, in sensul ca incheierea contractului/executia contractului de lucrari este conditionata de incheierea contractului de finantare prin POR 2014-2020. Nu se pot cere prejudicii.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Cerinta 1:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60,164,165,167 din legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documnetul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documnetul Unic de Achizitie European) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul l in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la data prezentarii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.),
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Atat subcontractantul cat si tertul sustinator sustinator completeaza câte un DUAE distinct conform prevederilor art. 170 alin.(3) si art.183 din Legea nr 98/2016.
Se va prezenta declaratia de neincadrare in prevederile art. 60 odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).
Lista cu persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si anume:
— Serban Robert Nicolae - primar, Chiparu Danut - viceprimar, Preoteasa Gabriel - secretar,
— consilieri locali: Abdula Dina Geta, Balmus Vasile, Parvescu Floarea, Anghel Ionut Virgil, Samson Elisabeta, Negrici Constantin, Cojea Florian, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, Ghena Laura, Stanoiu Constantin Daniel, Savu Ionut, Tode Antonela, Negru Toader Virgil, Geacarel Gheorghe; Niculescu Aurel,
— Cretu Cecilia - manager proiect, Marcu Veronica - responsabil financiar, Contor Catalin - responsabil achizitii, Nasipali Fedin - responsabil tehnic; Furcila Gheorghe - furnizor servicii auxiliare achizitiei.
Nota 1: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Nota 2: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Nota nr. 3: Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor se va face la nivelul societatii/companiei. Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul figureaza cu bunuri (mobile/imobile) impozabile si/sau are obligatia sa solicite înregistrarea fiscala a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 – Declaratie de înregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru sediile secundare) ca platitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota nr. 4: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante vor fi excluse în confomitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (3) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ.
Nota 5: Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducerea autorizata. Cerinta 1.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, clasament intermediar, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. Informatiile cuprinse in acestea trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii documentului.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.(acolo unde este aplicabil).
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Nota 3: Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducerea autorizata.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 1.Cerinta nr. 1: Informatii privind situatia financiara: Media Cifrei de afaceri totale a ofertantului pe ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie cel putin egala cu: 22.000.000 RON.
Modalitate de indeplinire a cerintei nr. 1 - cifra de afaceri: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" cu nivelul mediei cifrei de afaceri pe anii 2015, 2016, 2017.
În cazul asocierii mai multor ofertanti, cerinta privind capacitatea financiara a ofertantului poate sa fie îndeplinita prin cumul, de grupul de asociati. În conformitate cu prevederile art.182, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 si prevederile art. 48 alin (1), din H.G. nr.395/2016 capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi.
Sustinuta, pentru îndeplinirea contractului si de o alta persoana (tert/terti sustinatori). În cazul în care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Potrivit art. 183 din Legea nr. 98/2016, persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr. 98/2016. Angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare, potrivit art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016 si.
Art. 48 din H.G. 395/2016. Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sussinere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cifrei de afaceri asumate prin completarea DUAE se vor solicita de catre autoritatea contractanta numai ofertantului clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Documente relevante: - Pentru ofertantii rezidenti si nerezidenti (in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de.
Legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nerezident): bilanturile contabile pe anii 2015, 2016, 2017 / extrase de bilant / raport de audit / raport al cenzorilor, dupa caz, sau orice alte documente echivalente. Bilanturile se vor prezenta in copie, stampilate si semnate ”conform cu originalul”. Din aceste documente trebuie sa rezulte marimea cifrei de afaceri anuale medii.
2 La calculul cifrei de afaceri anuala se va lua în considerare cursul leu/valuta mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.
Nota 1: Pentru operatorii economici care nu au avut activitate în unul sau mai multi din anii solicitati: 2015, 2016 sau 2017, cifra de afaceri se va lua în considerare în mod corespunzator.
Nota 2: În cazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert / tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/ acestora, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie solicitate doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.
Nota 3: Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducerea autorizata.
3. Cerinta nr. 2: Dovada prin care se confirma ca ofertantul va avea acces la momentul semnarii contractului, disponibile resurse reale negrevate de datorii (cum ar fi o linie de credit sau alte mijloace financiare confirmate de
Banci) de cel putin 2.222.829 RON, suficiente pentru a realiza cash-flow-ul necesar desfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv îndeplinirii viitorului contract pentru o perioada de maxim 3 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
4.In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" – Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" cu informatii privind accesul la momentul semnarii contractului, disponibile resurse reale negrevate de datorii de cel putin 2.222.829 RON, suficiente pentru a realiza cash-flow-ul necesar desfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv îndeplinirii viitorului contract pentru o perioada de maxim 3 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic. În cazul asocierii mai multor ofertanti, cerinta privind capacitatea financiara a ofertantului poate sa fie îndeplinita prin cumul, de grupul de asociati. În conformitate cu prevederile art.182, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 si prevederile art. 48 alin (1), din H.G. nr.395/2016 capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea contractului si de o alta persoana (tert/terti sustinatori). În cazul în care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Potrivit art. 183 din Legea nr. 98/2016, persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr. 98/2016. Angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare, potrivit art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016 si art. 48 din H.G. 395/2016.
5.Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cash-flowul necesar desfasurarii activitatilor asumat prin completarea DUAE se vor solicita de catre autoritatea contractanta numai ofertantului clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, dovada prin care se confirma ca va avea acces la momentul semnarii contractului, disponibile resurse reale negrevate de datorii (cum ar fi o linie de credit, depozite bancare sau alte mijloace financiare confirmate de banci) de cel putin 2.222.829 RON pentru o perioada de 3 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Nota: Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducerea autorizata.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: a.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitate de indeplinire a cerintei nr. 1 - cifra de afaceri: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" cu nivelul mediei cifrei de afaceri pe anii 2015, 2016, 2017.
B.
c.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator(impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia(acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
d.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator(impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia(acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
E.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
1. Cerinta 1: Experienta similara proiectare: Principalele servicii prestate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare cu cele ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Se va face dovada prestarii de servicii similare cu cele ce fac obiectul procedurii de atribuire in utlimii 3 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor, in domeniul constructiilor de cladiri, în valoare/valoare cumulata de cel putin 700.000 RON la nivelul a maxim 3(trei) contracte.
Prin servicii similare, autoritatea contractanta intelege servicii de proiectare a unor constructii de cladiri.
Nota: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul legal de a verifica informatiile direct la beneficiarii finali. Operatorii economici nerezidenti(straini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Informatiile vor fi completate in cadrul declaratiei DUAE, care reprezinta o declaratie pe propria raspundere a ofertantului si nu ca document distinct.
Modalitatea de îndeplinire cerinta nr.1: Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul/tertii sustinatori va/vor completa DUAE - "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala".
Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, clasament intermediar, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente justificative constand in: Documente reprezentand certificari de buna prestare pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara.
Respectivele certificari vor trebui sa indice: a) obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; c) valoarea in lei fara tva; d)perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a presatat serviciul; e) locul prestarii serviciilor si f) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
2.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va complete DUAE -"Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala".
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3: Tertul/tertii sustinator/ri va/vor completa DUAE -"Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala".
Nota 4: In conformitate cu Notificarea 256/2016 se solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator, (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).
Acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Nota.5: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: decembrie 2015 1 euro=4,44 RON, decembrie 2016 1 euro=4,49 RON, decembrie 2017 1 euro = 4.644 RON; etc).

Nota 6: Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se.

Va transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pesite -ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro in Lei se vor utiliza informatiile din nota 5.

3. Cerinta 2: Experienta similara executie lucrari: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca in ultimii 5 ani, raportat la temenul limita de depunera a ofertelor, a executat lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura, în valoare/valoare cumulata de cel putin 16 500 000 RON la nivelul a maxim 5 (cinci) contracte. Prin lucrari similare, autoritatea contractanta intelege executia unor lucrari de constructii de cladiri.
Nota: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul legal de a verifica informatiile direct la beneficiarii finali. Operatorii economici nerezidenti(straini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Informatiile vor fi completate in cadrul declaratiei DUAE, care reprezinta o declaratie pe propria raspundere a ofertantului si nu ca document distinct.
Modalitatea de îndeplinire cerinta nr.2: Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil,data receptiei de la care se calculeaza termenul privind valabilitatea.In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul/tertii sustinatori va/vor completa DUAE - "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala".
4.La solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintei privind experienta similara, prin prezentarea de certificate de buna executie si/sau alte documente justificative întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul
Executiei lucrarilor. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la:
— certificate de predare-primire,
— recomandari,
— procese-verbale de receptie,
— certificari de buna executie,
— certificate constatatoare,
— alte documente relevante.
Din documentele prezentate sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" -"Capacitatea tehnica si profesionala".
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
5.Cerinta nr. 3: O declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani (conf. art. 179,lit. (i) din Legea 98/2016).
Documentele solicitate vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator.
Operatorul economic va depune obligatoriu DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.
Modalitatea de îndeplinire cerinta nr. 3: Se completeaza DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016 urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
6.Cerinta 4: Personal responsabil de executarea lucrarilor
Pe durata contractului ofertantul va asigura, cel putin, urmatoarele persoane responsabile de executia lucrarilor:
1. Un inspector/ specialist/ responsabil in domeniul SSM.
Se va nominaliza o persoana absolventa de studii/ cursuri autorizate, recunoscute la nivel national/ international, in domeniul SSM, in conformitate prevederile art. 21 si 49 din HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii muncii 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare care are minim 3 ani experienta in domeniul SSM.
In scopul demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta:
1.1. documente care sa probeze modul in care va fi asigurata participarea la indeplinirea viitorului contract (contract de munca/extras REVISAL, in cazul in care persoana nominalizata este salariata a unuia dintre participantii la procedura; in situatia in care, la data la care autoritatea contractanta solicita prezentarea documentelor justificative actualizate, persoana nominalizata nu este salariata a unuia dintre participantii la procedura, se va prezenta un document (contract/angajament de participare) din care sa rezulte relatia juridica dintre participantul la procedura si persoana nominalizata – documentul va fi insotit de o declaratie de disponibilitate a persoanei respective)
1.2. Documente care sa probeze absolvirea studiilor/ cursurilor solicitate (diploma de studii sau certificat de absolvire/ calificare insotit de suplimentul descriptiv al certificatului respectiv sau alte documente echivalente, recunoscute pe plan national/ international) 1.3. Curriculum vitae din care sa rezulte studiile persoanei respective, eventualele specializari/ autorizari/ atestari, angajatorul actual, eventualii angajatori anteriori etc.
Modalitatea de îndeplinire cerinta nr.4: Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numele persoanei nominalizate, calificare/ studii absolvite. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul/tertii sustinatori va/vor completa DUAE - "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala".
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" -"Capacitatea tehnica si profesionala".
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
7. Cerinta nr. 5 - O declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic care executa lucrari pentru executarea contractului.
Documentele solicitate vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator. Operatorul economic va depune obligatoriu DUAE, urmand ca documentele justificative care.
Probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.
Modalitatea de îndeplinire cerinta nr. 5: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator initial va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala".
Ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente justificative din care sa reiasa indeplinirea cerintei privind dotarea tehnica. Ofertantul poate demonstra accesul la acestea (închiriere, comodat, leasing, contract prestari servicii, contract de furnizare direct pe amplasament – în cazul unor materiale cum ar fi beton, mixturi asfaltice, etc. sau prezentarea altor documente care sa faca dovada punerii la dispozitie - angajament de punere la dispozitie) - documente care sa ateste ca dispune de utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala".
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 4: In conformitate cu Notificarea 256/2016 se solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator, (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) acordul de asociere si acordul de subcontractare.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
8.Cerinta nr. 6:
SUBCONTRACTARE.
Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la.
Subcontractant/ti în DUAE.
Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta, pentru fiecare subcontractant, si acordul/ acordurile de subcontractare conf. Notificare nr.256/08.12.2016.
În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.
Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
In conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, se vor solicita ofertantului informatii despre partea din contract care doreste sa o subcontracteze, daca este cazul.
In conformitate cu prevederile Art. 218 (2), subcontractantii au dreptul de a opta pentru a fi platiti in mod direct de catre autoritatea contractanta. Optiunea se va manifesta la semnarea contractului.
Daca este aplicabil: completarea DUAE.
Ofertantii vor prezenta pentru fiecare subcontractant:
— se va completa initial DUAE,
— ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si acordul de subcontractare conf. Notificare nr.256/08.12.2016 ANAP.
9.ASOCIERE:
Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevazuta la Art.53 din Legea nr. 98/2016. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala.
Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si acordul de asociere conf.Notificare nr.256/08.12.2016 ANAP.
Daca este aplicabil: completarea DUAE. Ofertantii vor prezenta pentru fiecare asociat:- se va completa initial DUAE;-ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si acordul de asociere conf.Notificare nr.256/08.12.2016 ANAP.
Cerinta 1: Dovada implementarii sistemului de management al calitatii pentru activitatea principala de executie a lucrarilor, conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine în termenul stabilit.
Modalitatea de indeplinire Cerinta 1: Completare DUAE.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va complete DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii.
Contractante, Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
Nota 2: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
Cerinta 2:. Dovada implementarii sistemului de management al mediului pentru activitatea principala de executie a lucrarilor, conform SR ISO 14001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditatesau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine în termenul stabilit.
Modalitatea de indeplinire Cerinta 2: Completare DUAE.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va complete DUAE - "Criteriile de selectie" - "Sisteme de asigurare a calitatii si standard de management de mediu".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii.
Contractante, Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de mediu, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
Nota 2: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
a. Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE, acordul de asociere si acordul de
Subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de îndeplinire cerinta nr.1: Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul/tertii sustinatori va/vor completa DUAE - "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala".
b.
c.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator(impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia(acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de îndeplinire cerinta nr.2: Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil,data receptiei de la care se calculeaza termenul privind valabilitatea.. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul/tertii sustinatori va/vor completa DUAE - "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala".
D.
e.Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de îndeplinire cerinta nr. 3: Se completeaza DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016 urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
f.Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de îndeplinire cerinta nr.4: Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numele persoanei nominalizate, calificare/ studii absolvite. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul/tertii sustinatori va/vor completa DUAE - "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala".
g.Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de îndeplinire cerinta nr. 5: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator initial va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala".
h.Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca este aplicabil: completarea DUAE.
Ofertantii vor prezenta pentru fiecare subcontractant:
— se va completa initial DUAE,
— ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si acordul de subcontractare conf. Notificare nr.256/08.12.2016 ANAP.
i.Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE, acordul de asociere si acordul de
Subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Daca este aplicabil: completarea DUAE.
Ofertantii vor prezenta pentru fiecare asociat:
— se va completa initial DUAE,
— ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si acordul de asociere conf.Notificare nr.256/08.12.2016 ANAP.
Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de indeplinire Cerinta 1: Completare DUAE. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat va complete DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de indeplinire Cerinta 2: Completare DUAE.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va complete DUAE - "Criteriile de selectie" - "Sisteme de asigurare a calitatii si standard de management de mediu".
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien

das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien

1. Pretul ofertei. Gewichtung 90

2. Experienta profesionala arhitect. Gewichtung 5

3. Experienta profesionala manager/coordonator de proiect. Gewichtung 5

IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
1
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 24.5.2018 - 12:00
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
5.6.2018 - 16:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Rumänisch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
in Tagen: 90 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 2.10.2018 - 18:00

Ort:

In SEAP

Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Comisia de evaluare, reprezentantii A.N.A.P.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: ja
Angabe der Vorhaben und/oder Programme: Autoritatea contractanta a intreprins diligentele obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional 2014–2020.
VI.3)Zusätzliche Angaben
1) În situatia în care se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu punctaj egal, departajarea se va realiza in functie de pret. Daca se constata ca aceste oferte au acelasi pret, se va solicita o noua oferta de pret, îmbunatatita, care se va depune electronic prin intermediul SEAP, caz in care atribuire se va face ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;
2) Nu se accepta oferte alternative;
3) Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor, mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa ramana confidentiale;

4) In vederea completarii DUAE se vor accesa link-urile: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd.

Operatorii economici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, în caz contrar, oferta va fi declarata inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
Documentul DUAE se va depune in SEAP, însotit, dupa caz, de: acordul de asociere, acordurile de subcontractare, angajamentul ferm al tertului sustinator.
Nota: La momentul depunerii ofertei se depune, daca este cazul, acordul/acordurile de subcontractare, urmand ca ulterior, daca oferta este desemnata castigatoare, sa se solicite contractul/contractele de subcontractare.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Conform prevederilor Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, art. 6 si art. 8.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Orașul Eforie
Postanschrift: Str. Progresului nr. 1, județul Constanța
Ort: Eforie Sud
Postleitzahl: 905360
Land: Rumänien
E-Mail: secretariat@primariaeforie.ro
Telefon: +40 241748633
Fax: +40 241748979

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24.4.2018