Roboty budowlane - 182664-2021

14/04/2021    S72

Hiszpania-Madryt: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2021/S 072-182664

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 101-243613)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S. A. (Acuaes)
Krajowy numer identyfikacyjny: A50736784
Adres pocztowy: C/ Agustín de Betancourt, 25, 4.ª planta
Miejscowość: Madrid
Kod NUTS: ES300 Madrid
Kod pocztowy: 28003
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S. A. (Acuaes)
E-mail: contratacion@acuaes.com
Tel.: +34 915986270
Faks: +34 915350502
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.acuaes.com
Adres profilu nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Redacción del proyecto, ejecución de las obras y explotación de la nueva EDAR de Silvouta (Santiago de Compostela)

Numer referencyjny: ACE/804.3/19/PROY/01
II.1.2)Główny kod CPV
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Redacción del proyecto, ejecución de las obras y explotación de la nueva EDAR de Silvouta (Santiago de Compostela).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 101-243613

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Capacidad técnica y profesional
Zamiast:

Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales. Descripción: según lo establecido en documento de dialogo competitivo,

— medidas de gestión medioambiental. Descripción: según lo establecido en documento de dialogo competitivo,

— K8-4. Estaciones de tratamiento de aguas (superior a 840 000 EUR),

— E1-6. Abastecimientos y saneamientos (superior a 5 000 000 EUR).

Powinno być:

Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales,

— medidas de gestión medioambiental,

— K8-4,

— E1-6.

Numer sekcji: III.1.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Situación económica y financiera
Zamiast:

Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— cifra anual de negocio. Descripción: según lo establecido en documento de dialogo competitivo,

— K8-4. Estaciones de tratamiento de aguas (superior a 840 000 EUR),

— E1-6. Abastecimientos y saneamientos (superior a 5 000 000 EUR).

Powinno być:

Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— cifra anual de negocio,

— K8-4.

— E1-6.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: