Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 182776-2015

Wyświetl widok skrócony

27/05/2015    S100

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2015/S 100-182776

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa gminy miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Promocja Gminy Miasta Gdynia przez zespół piłki nożnej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL633 Trójmiejski

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia przez zespół piłki nożnej mężczyzn z podziałem na 2 części.
3. Pierwsza część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdynia przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn.
4. Druga część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn.
5. Opis pierwszej części przedmiotu zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2015 roku poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi, który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,
2) promocję Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym i krajowym,
3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,
4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
5) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów miasta Gdyni na materiałach informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
6) użyczenie Gminie Miasta Gdynia przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdynia.
7) zakres realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
7.1 promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie wskazanych przez Gminę Miasto Gdynia logotypów (zwanych dalej „Logo”) na materiałach informacyjno – promocyjnych i poligraficznych, dotyczących identyfikacji wizualnej, o treściach uzgodnionych z Gminą Miasta Gdynia i przez nią zaakceptowanych a przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych; w tym między innymi:
a) umieszczeniu Logo lub nazwy „Gdynia” w wybranych materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez klub przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem Zespołu, bilety, akredytacje i inne,

b) umieszczeniu Logo na oficjalnej stronie internetowej Zespołu wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,

c) umieszczeniu Logo w grafice, która zostanie umieszczona na 2 autobusach komunikacji miejskiej w Gdyni,
d) umieszczeniu podczas spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, wzdłuż długiego boku boiska stadionu, który musi się mieścić w Gdyni (zwanym dalej „Stadionem”):
w przypadku wykorzystania elektronicznych band LED - spotów reklamowych z Logo doręczonych przez Zamawiającego (czas reklamowy 70 %),
w przypadku nie wykorzystania elektronicznych band LED - Logo na 4 bandach statycznych o wymiarach 1 m x 5 m (wys. x szer.),
e) umieszczeniu Logo na banerze o wymiarach 1,6 m x 120 m (wys. x szer.), eksponowanym wzdłuż długiego boku boiska na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
f) umieszczeniu Logo na 2 banerach o wymiarach 1,6 m x 80 m (wys. x szer.), eksponowanych wzdłuż krótkich boków boiska na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
g) umieszczeniu Logo na tablicy wywiadów eksponowanej w „strefie mieszanej” oraz w salce konferencyjnej Stadionu,
h) umieszczeniu 2 flag z Logo oraz 1 flagi Miasta Gdyni przed Stadionem, eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,

i) umieszczeniu Logo na front page oficjalnej strony internetowej Zespołu wraz z linkiem odpowiednio do strony www.gdyniasport.pl, a także umieszczenie Logo Miasta Gdynia z linkiem do wyżej wymienionej strony w zakładce „sponsorzy i partnerzy” w okresie obowiązywania umowy,

j) umieszczeniu Logo na stronie internetowej oficjalnej telewizji klubowej w okresie obowiązywania umowy,
k) zamieszczeniu informacji promujących wydarzenia organizowane przez Zamawiającego i Miasto Gdynia na oficjalnej stronie internetowej Zespołu oraz oficjalnym profilu na facebook'u, po uprzednim przekazaniu ich przez Zamawiającego,
l) umieszczeniu Logo na tablicy sponsorów i partnerów klubu, umieszczonej na Stadionie, eksponowanej podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
m) umożliwieniu ekspozycji przestrzennych materiałów reklamowych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,

n) przekazywaniu Zamawiającemu po każdym meczu rozegranym przez Zespół, fotorelacji, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć, na adres promocja@gdyniasport.pl,

o) umożliwienie Zamawiającemu prowadzenia akcji promocyjnej Miasta Gdynia oraz organizowania stoiska promocyjnego przed meczami, po wcześniejszym ustaleniu formy z Wykonawcą,
p) zagwarantowanie obecności wybranych zawodników Zespołu w akcjach promocyjnych Zamawiającego i Miasta Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu ich dyspozycyjności,
q) umożliwieniu Zamawiającemu i Miastu Gdynia, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania meczów z udziałem Zespołu, na potrzeby własne.
7.2 promowanie Gminy Miasta Gdyni przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdynia na strojach sportowych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych, dotyczącej identyfikacji wizualnej; w tym między innymi:
a) umieszczeniu Logo z przodu na meczowych koszulkach klubowych Zespołu, o wymiarach minimalnych 26 cm x 5,5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu.
7.3 Wykonawca w ramach realizacji umowy przekaże Gminie Miasta Gdynia:
a) bezpłatne zaproszenia w ilości 10 sztuk, w tym 5 zaproszeń VIP, na 3 dni przed każdym spotkaniem, które będzie rozgrywane na terenie Miasta Gdyni. Zamawiający zobowiązuje się przed każdym spotkaniem do dostarczenia danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) wszystkich osób, którym zostaną przekazane zaproszenia.
b) bezpłatne akredytacje w ilości minimum 5 sztuk przed rozpoczęciem sezonu 2015/2016.
6. Opis drugiej części przedmiotu zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2015 roku poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo II lub III Ligi, który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,
2) promocję Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze regionalnym i krajowym,
3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,
4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
5) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdynia na materiałach informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
6) użyczenie Gminie Miastu Gdynia przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdyni,
7) Zakres realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
7.1 promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie wskazanych przez Gminę Miasta Gdynia logotypów (zwanych dalej „Logo”) na materiałach informacyjno – promocyjnych i poligraficznych, dotyczących identyfikacji wizualnej, o treściach uzgodnionych z Gminą Miasta Gdynia i przez nią zaakceptowanych a przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych; w tym między innymi:
a) umieszczeniu Logo lub nazwy „Gdynia”
w wybranych materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez klub przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem zespołu, bilety, akredytacje i inne,

b) umieszczeniu Logo na oficjalnej stronie internetowej Zespołu wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,

c) zamieszczeniu Logo na materiałach reklamowych związanych z rozgrywkami Zespołu, wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
d) umieszczeniu Logo na 3 banerach, eksponowanych na stadionie, który musi się mieścić w Gdyni (zwanym dalej „Stadionem”), podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
e) umieszczeniu 3 flag z Logo, eksponowanych na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
f) eksponowaniu Logo na telebimie usytuowanym przy boisku Stadionu, podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
g) eksponowaniu spotu reklamowego Gminy Miasta Gdynia na telebimie usytuowanym przy boisku Stadionu, podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,

h) przekazywaniu Zamawiającemu po każdym meczu rozegranym przez Zespół, fotorelacji, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć, na adres promocja@gdyniasport.pl,

i) umożliwienie Zamawiającemu prowadzenia akcji promocyjnej Miasta Gdyni oraz organizowania stoiska promocyjnego przed meczami, po wcześniejszym ustaleniu formy z Wykonawcą,
j) zagwarantowanie obecności wybranych zawodników Zespołu w akcjach promocyjnych Zamawiającego i Miasta Gdyni, po uprzednim uzgodnieniu ich dyspozycyjności,
k) umożliwieniu Zamawiającemu i Miastu Gdynia, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania meczów z udziałem Zespołu, na potrzeby własne.
7.2 promowanie Gminy Miasta Gdyni przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdyni na strojach sportowych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych, dotyczącej identyfikacji wizualnej, w tym między innymi:
a) umieszczeniu Logo z tyłu na koszulkach klubowych, o wymiarach minimalnych 26 cm x 5,5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek krajowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
b) umieszczeniu Logo na lewym rękawie koszulek klubowych o wymiarach minimalnych 5 cm x 5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek krajowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy.
c) umieszczeniu napisu „gdyniasport.pl” na dole tyłu koszulek klubowych, o wymiarach minimalnych 20 cm x 3,5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek krajowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy.
7.3 Wykonawca w ramach realizacji umowy przekaże Gminie Miasta Gdynia:
a) bezpłatne zaproszenia w ilości 10 sztuk, na 3 dni przed każdym spotkaniem, które będzie rozgrywane na terenie Gminy Miasta Gdyni,
b) bezpłatne akredytacje w ilości minimum 5 sztuk przed rozpoczęciem sezonu 2015/2016.
7. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia związanych bezpośrednio z czynnościami promocyjnymi przez Zespół.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie powyżej 207 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 3.7.2015. Zakończenie 30.11.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Promocja GGminy Miasta Gdynia przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn
1)Krótki opis
1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2015 roku poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi, który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,
2) promocję Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym i krajowym,
3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,
4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
5) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów miasta Gdyni na materiałach informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
6) użyczenie Gminie Miasta Gdynia przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdynia.
7) zakres realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
7.1 promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie wskazanych przez Gminę Miasto Gdynia logotypów (zwanych dalej „Logo”) na materiałach informacyjno – promocyjnych i poligraficznych, dotyczących identyfikacji wizualnej, o treściach uzgodnionych z Gminą Miasta Gdynia i przez nią zaakceptowanych a przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych; w tym między innymi:
a) umieszczeniu Logo lub nazwy „Gdynia” w wybranych materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez klub przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem Zespołu, bilety, akredytacje i inne,

b) umieszczeniu Logo na oficjalnej stronie internetowej Zespołu wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,

c) umieszczeniu Logo w grafice, która zostanie umieszczona na 2 autobusach komunikacji miejskiej w Gdyni,
d) umieszczeniu podczas spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, wzdłuż długiego boku boiska stadionu, który musi się mieścić w Gdyni (zwanym dalej „Stadionem”):
w przypadku wykorzystania elektronicznych band LED - spotów reklamowych z Logo doręczonych przez Zamawiającego (czas reklamowy 70 %),
w przypadku nie wykorzystania elektronicznych band LED - Logo na 4 bandach statycznych o wymiarach 1 m x 5 m (wys. x szer.),
e) umieszczeniu Logo na banerze o wymiarach 1,6 m x 120 m (wys. x szer.), eksponowanym wzdłuż długiego boku boiska na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
f) umieszczeniu Logo na 2 banerach o wymiarach 1,6 m x 80 m (wys. x szer.), eksponowanych wzdłuż krótkich boków boiska na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
g) umieszczeniu Logo na tablicy wywiadów eksponowanej w „strefie mieszanej” oraz w salce konferencyjnej Stadionu,
h) umieszczeniu 2 flag z Logo oraz 1 flagi Miasta Gdyni przed Stadionem, eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,

i) umieszczeniu Logo na front page oficjalnej strony internetowej Zespołu wraz z linkiem odpowiednio do strony www.gdyniasport.pl, a także umieszczenie Logo Miasta Gdynia z linkiem do wyżej wymienionej strony w zakładce „sponsorzy i partnerzy” w okresie obowiązywania umowy,

j) umieszczeniu Logo na stronie internetowej oficjalnej telewizji klubowej w okresie obowiązywania umowy,
k) zamieszczeniu informacji promujących wydarzenia organizowane przez Zamawiającego i Miasto Gdynia na oficjalnej stronie internetowej Zespołu oraz oficjalnym profilu na facebook'u, po uprzednim przekazaniu ich przez Zamawiającego,
l) umieszczeniu Logo na tablicy sponsorów i partnerów klubu, umieszczonej na Stadionie, eksponowanej podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
m) umożliwieniu ekspozycji przestrzennych materiałów reklamowych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,

n) przekazywaniu Zamawiającemu po każdym meczu rozegranym przez Zespół, fotorelacji, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć, na adres promocja@gdyniasport.pl,

o) umożliwienie Zamawiającemu prowadzenia akcji promocyjnej Miasta Gdynia oraz organizowania stoiska promocyjnego przed meczami, po wcześniejszym ustaleniu formy z Wykonawcą,
p) zagwarantowanie obecności wybranych zawodników Zespołu w akcjach promocyjnych Zamawiającego i Miasta Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu ich dyspozycyjności,
q) umożliwieniu Zamawiającemu i Miastu Gdynia, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania meczów z udziałem Zespołu, na potrzeby własne.
7.2 promowanie Gminy Miasta Gdyni przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdynia na strojach sportowych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych, dotyczącej identyfikacji wizualnej; w tym między innymi:
a) umieszczeniu Logo z przodu na meczowych koszulkach klubowych Zespołu, o wymiarach minimalnych 26 cm x 5,5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu.
7.3 Wykonawca w ramach realizacji umowy przekaże Gminie Miasta Gdynia:
a) bezpłatne zaproszenia w ilości 10 sztuk, w tym 5 zaproszeń VIP, na 3 dni przed każdym spotkaniem, które będzie rozgrywane na terenie Miasta Gdyni. Zamawiający zobowiązuje się przed każdym spotkaniem do dostarczenia danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) wszystkich osób, którym zostaną przekazane zaproszenia.
b) bezpłatne akredytacje w ilości minimum 5 sztuk przed rozpoczęciem sezonu 2015/2016.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Promocja Gminy Miasta Gdyni przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn.
1)Krótki opis
1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2015 roku poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo II lub III Ligi, który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,
2) promocję Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze regionalnym i krajowym,
3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,
4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
5) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdynia na materiałach informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
6) użyczenie Gminie Miastu Gdynia przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdyni,
7) Zakres realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
7.1 promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie wskazanych przez Gminę Miasta Gdynia logotypów (zwanych dalej „Logo”) na materiałach informacyjno – promocyjnych i poligraficznych, dotyczących identyfikacji wizualnej, o treściach uzgodnionych z Gminą Miasta Gdynia i przez nią zaakceptowanych a przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych; w tym między innymi:
a) umieszczeniu Logo lub nazwy „Gdynia”
w wybranych materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez klub przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem zespołu, bilety, akredytacje i inne,

b) umieszczeniu Logo na oficjalnej stronie internetowej Zespołu wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,

c) zamieszczeniu Logo na materiałach reklamowych związanych z rozgrywkami Zespołu, wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
d) umieszczeniu Logo na 3 banerach, eksponowanych na stadionie, który musi się mieścić w Gdyni (zwanym dalej „Stadionem”), podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
e) umieszczeniu 3 flag z Logo, eksponowanych na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
f) eksponowaniu Logo na telebimie usytuowanym przy boisku Stadionu, podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
g) eksponowaniu spotu reklamowego Gminy Miasta Gdynia na telebimie usytuowanym przy boisku Stadionu, podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,

h) przekazywaniu Zamawiającemu po każdym meczu rozegranym przez Zespół, fotorelacji, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć, na adres promocja@gdyniasport.pl,

i) umożliwienie Zamawiającemu prowadzenia akcji promocyjnej Miasta Gdyni oraz organizowania stoiska promocyjnego przed meczami, po wcześniejszym ustaleniu formy z Wykonawcą,
j) zagwarantowanie obecności wybranych zawodników Zespołu w akcjach promocyjnych Zamawiającego i Miasta Gdyni, po uprzednim uzgodnieniu ich dyspozycyjności,
k) umożliwieniu Zamawiającemu i Miastu Gdynia, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania meczów z udziałem Zespołu, na potrzeby własne.
7.2 promowanie Gminy Miasta Gdyni przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdyni na strojach sportowych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych, dotyczącej identyfikacji wizualnej, w tym między innymi:
a) umieszczeniu Logo z tyłu na koszulkach klubowych, o wymiarach minimalnych 26 cm x 5,5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek krajowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
b) umieszczeniu Logo na lewym rękawie koszulek klubowych o wymiarach minimalnych 5 cm x 5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek krajowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy.
c) umieszczeniu napisu „gdyniasport.pl” na dole tyłu koszulek klubowych, o wymiarach minimalnych 20 cm x 3,5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek krajowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy.
7.3 Wykonawca w ramach realizacji umowy przekaże Gminie Miasta Gdynia:
a) bezpłatne zaproszenia w ilości 10 sztuk, na 3 dni przed każdym spotkaniem, które będzie rozgrywane na terenie Gminy Miasta Gdyni,
b) bezpłatne akredytacje w ilości minimum 5 sztuk przed rozpoczęciem sezonu 2015/2016.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 14 SIWZ wnieść wadium w wysokości:
1) dla I części zamówienia w wysokości: 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych 00/100),
2) dla II części zamówienia w wysokości: 2.200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. Oddział 17 w Gdyni nr 28 1440 1026 0000 0000 0042 2924 z dopiskiem:
1) dla I części zamówienia: „Wadium na Promocję Gminy Miasta Gdynia – część I”,
2) dla II części zamówienia: „Wadium na Promocję Gminy Miasta Gdynia – część II”.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 2 lipca 2015 r. do godz. 9:30 nastąpi uznanie na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące warunki:
1) odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej powyżej w ust.1,
2) odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w SIWZ,
3) zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wpłaci kwotę wadium Zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez prawa protestu gwaranta (poręczyciela).
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej należy załączyć do oferty, bądź złożyć przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie GCS.
8. Wadium w formach określonych w ust.2 pkt.2-5, należy załączyć do oferty, bądź złożyć przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie GCS. Wadium wnoszone w/w formach należy złożyć w oryginale.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowego zamówienia,
2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1:
1) w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia, Wykonawca musi wykazać się posiadaniem uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715) tj.:
a) w przypadku I części zamówienia: posiadać aktualną licencję wydaną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zezwalającą na udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub I Ligi w sezonie 2015/2016 w piłce nożnej mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
b) w przypadku II części zamówienia: posiadać aktualną licencję wydaną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zezwalającą na udział w rozgrywkach II Ligi w sezonie 2015/2016 w piłce nożnej mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej lub posiadać aktualną licencję wydaną przez Pomorski Związek Piłki Nożnej upoważniającą klub do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi piłki nożnej w sezonie rozgrywkowym 2015/2016.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 oraz wykazać się brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust.1 pkt. 1 mogą spełniać łącznie. Poza tym odrębnie każdy z Wykonawców musi spełniać warunki niepodlegania wykluczeniu z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 Ustawy.
5. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych w Rozdziale 6 SIWZ.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1.2 i 2a Ustawy.
7. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższe warunki Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 Ustawy, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),
b) w przypadku I części zamówienia: aktualną decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej o przyznaniu licencji na udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub I Ligi w sezonie 2015/2016 w piłce nożnej mężczyzn lub aktualną licencję wydaną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zezwalającą na udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub I Ligi w sezonie 2015/2016 w piłce nożnej mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
c) w przypadku II części zamówienia: aktualną decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej o przyznaniu licencji na udział w rozgrywkach II Ligi w sezonie 2015/2016 w piłce nożnej mężczyzn lub aktualną licencję wydaną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zezwalającą na udział w rozgrywkach II Ligi w sezonie 2015/2016 w piłce nożnej mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej lub aktualną licencję wydaną przez Pomorski Związek Piłki Nożnej upoważniającą klub do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi piłki nożnej w sezonie rozgrywkowym 2015/2016.
2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.7 pkt.2:
1) lit. b) – e) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) lit. f) – g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 Ustawy.
9. Dokumenty, o których mowa w ust.8 pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie ust. 9 stosuje się odpowiednio.
11. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (za wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które należy złożyć w oryginale).
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A lub 1B do SIWZ):
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) – w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii;
2) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 16 pkt. 2 - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16. Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę powinna dodatkowo:
1) zawierać oddzielne dla każdego z Wykonawców oświadczenia i dokumenty:
a) w przypadku Wykonawców krajowych - wskazane w ust.7 pkt.2 oraz ust. 14 pkt 1,
b) w przypadku Wykonawców zagranicznych - wskazane ust.7 pkt.2 albo w ust. 8 lub ust.10 oraz ust. 14 pkt 1,
2) zawierać pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
17. Zamawiający wskazuje, że z mocy art. 23 i 141 Ustawy podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
18. W przypadku wyboru oferty składanej wspólnie przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto oferty. Waga 99

2. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy. Waga 1

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GCS.DZPI.2710.18.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.7.2015 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 2.7.2015 - 10:00

Miejscowość:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia - informacja dodatkowa do punktu II.3 - termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2015 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy.
8. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI Ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.5.2015