Servicii - 182777-2018

Afișează vizualizare compactă

26/04/2018    S81

România-Bucureşti: Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

2018/S 081-182777

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Adresă: Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 050706
Țară: România
Persoană de contact: Remus Gabriel Uretean
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telefon: +40 372111555
Fax: +40 372111445

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.mdrap.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www1.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achiziționarea serviciilor de suport IT aferente sistemului integrat de management al activităților de investiții, control și integritate în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Bulevardul Libertatii nr 16, Latura Nord, sector 5.

Cod NUTS RO321 Bucureşti

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 4

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 895 600,00 și 4 971 200,00 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Se estimeaza ca se vor atribui aproximativ 4 contracte subsecvente pe fiecare lot.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Obiectivul achizitiei este de a asigura servicii de suport IT aferente sistemului integrat de management al activitatilor de investitii, control si integritate în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Lot I — Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a bugetului, contabilitate si resurse umane implementata prin intermediul ATS Atlas.
Contract subsecvent — cantitatea minima 1 abonament. Cantitate maxima 12 abonamente.
Acord-cadru — cantitatea minima 12 abonamente. Cantitate maxima 48 abonamente.
Lot II — Platforma ERP destinata Modulului de achizitii, contractelor si subcontractantilor implementata prin intermediul One ERP.
Contract subsecvent — cantitatea minima 1 zi/luna 3 luni. Cantitate maxima 5 zile/luna 12 luni.
Acord-cadru — cantitatea minima 5 zile/luna x 6 luni. Cantitate maxima 5 zile/luna x 48 de luni.
Lot III — Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a proiectelor si programelor implementata prin intermediul One ERP.
Contract subsecvent — cantitatea minima 1 zi/luna 3 luni. Cantitate maxima 20 zile/luna 12 luni.
Acord-cadru — cantitatea minima 5 zile/luna x 6 luni. Cantitate maxima 20 zile/luna x 48 de luni.
Lot IV — Platforma ERP destinata Modulului de registratura si gestiune a documentelor si fluxurilor de lucru implementata prin intermediul One ERP si Microsoft Sharepoint 2013.
Contract subsecvent — cantitatea minima 1 zi/luna 3 luni. Cantitate maxima 20 zile/luna 12 luni.
Acord-cadru — cantitatea minima 5 zile/luna x 6 luni. Cantitate maxima 20 zile/luna x 48 de luni.
Lot V — Servicii specifice platformei de GIS si raportare.
Contract subsecvent — cantitatea minima 1 zi/luna 3 luni. Cantitate maxima 5 zile/luna x 12 luni.
Acord-cadru — cantitatea minima 5 zile/luna x 6 luni. Cantitate maxima 5 zile/luna x 48 de luni.
Lot VI — Servicii specifice modulului de administrare, securitate si audit.
Contract subsecvent — cantitatea minima 12 interventii. Cantitate maxima 120 interventii/luna.
Acord-cadru — cantitatea minima 48 interventii. Cantitate maxima 480 interventii.
Servicii prestate în weekend în cazurile expres solicitate — exceptie.
Contract subsecvent — cantitatea minima 1 interventie. Cantitate maxima 12 interventii.
Acord-cadru — cantitatea minima 48 interventii. Cantitate maxima 576 interventii.
Achizitionare SSL Wild (mdrap.ro).
Contract subsecvent — cantitatea minima 1 domeniu. Cantitate maxima 2 domenii.
Acord-cadru — cantitatea minima 4 domenii. Cantitate maxima 4 domenii.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 895 600,00 și 4 971 200,00 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Lot I — Platforma ERP destinată Modulului de gestiune a bugetului, contabilitate și resurse umane implementată prin intermediul ATS Atlas
1)Descriere succintă
Lot I — Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a bugetului, contabilitate si resurse umane implementata prin intermediul ATS Atlas.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

3)Cantitate sau domeniu
Acord-cadru — cantitatea minima 12 abonamente. Cantitate maxima 48 abonamente.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 778 800,00 și 3 115 200,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de: Lotul 1 — 778 800 RON. Valoarea garantiei de participare este: 7 788,00 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Lot III — Platforma ERP destinată Modulului de gestiune a proiectelor și programelor implementată prin intermediul One ERP
1)Descriere succintă
Lot III — Platforma ERP destinata Modulului de gestiune a proiectelor si programelor implementata prin intermediul One ERP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

3)Cantitate sau domeniu
Acord-cadru — cantitatea minima 5 zile/luna x 6 luni. Cantitate maxima 20 zile/luna x 48 de luni.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 200,00 și 614 400,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de: Lotul 3 — 153 600 RON. Valoarea garantiei de participare este: 1 536,00 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Lot IV — Platforma ERP destinată Modulului de registratură și gestiune a documentelor și fluxurilor de lucru implementată prin intermediul One ERP și Microsoft Sharepoint 2013
1)Descriere succintă
Lot IV — Platforma ERP destinata Modulului de registratura si gestiune a documentelor si fluxurilor de lucru implementata prin intermediul One ERP si Microsoft Sharepoint 2013
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

3)Cantitate sau domeniu
Acord-cadru — cantitatea minima 5 zile/luna x 6 luni. Cantitate maxima 20 zile/luna x 48 de luni.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 200,00 și 614 400,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de: Lotul 4 — 153 600 RON. Valoarea garantiei de participare este: 1 536,00 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Lot II — Platforma ERP destinată Modulului de achiziții, contractelor și subcontractanților implementată prin intermediul One ERP
1)Descriere succintă
Lot II — Platforma ERP destinata Modulului de achizitii, contractelor si subcontractantilor implementata prin intermediul One ERP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

3)Cantitate sau domeniu
Contract subsecvent — cantitatea minima 1 zi/luna 3 luni. Cantitate maxima 5 zile/luna 12 luni.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 200,00 și 153 600,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de: Lotul 2 — 38 400 RON. Valoarea garantiei de participare este: 384,00 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Lot V — Servicii specifice platformei de GIS și raportare
1)Descriere succintă
LOT V — Servicii specifice platformei de GIS si raportare.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

3)Cantitate sau domeniu
Acord-cadru — cantitatea minima 5 zile/luna x 6 luni. Cantitate maxima 5 zile/luna x 48 de luni.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 200,00 și 153 600,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de: Lotul 5 — 38 400 RON. Valoarea garantiei de participare este: 384,00 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Lot VI — Servicii specifice platformei de administrare, securitate și audit
1)Descriere succintă
Lot VI — Servicii specifice platformei de administrare, securitate si audit.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

3)Cantitate sau domeniu
Acord-cadru — cantitatea min 48 interventii. Cantitate max 480 interventii.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 40 000,00 și 320 000,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de: Lotul 6 — 66 800 RON. Valoarea garantiei de participare este: 668,00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare este în cuantum de: Lot 1 — 7 788 RON, Lot 2 — 384 RON, Lot 3 — 1 536 RON, Lot 4 — 1 536 RON, Lot 5 — 384 RON si Lot 6 — 668 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 150 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de participare: virament bancar/instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea. Cont IBAN RO03TREZ7005005XXX004475, Trezoreria Mun. Bucuresti Garantia de buna executie este în cuantum de 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului, conform prevederilor art. 40 alin. (1) din HG 395/2016: se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, conform art. 39 alin. (3) din HG nr. 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala cu durata contractului subsecvent la care se adauga 2 luni.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Bugetul de stat si alte surse legal atrase.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
1) Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
2) Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
3) Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si declaratia pe propria raspundere a ofertantului/subcontractantului/tertului sustinator privind evitarea conflictului de interese, conform formularului pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Formularul se va prezenta o data cu DUAE.
Persoanele din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice la care care se raporteaza respectarea prevederilor art. 60 pentru prezenta procedura, sunt urmatoarele:
— Stanescu Paul Stanescu — Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
— Sirma Caraman — Secretar de Stat,
— Virgil-Alin Chirila — Secretar de Stat,
— Adrian Ionut Gâdea — Secretar de Stat,
— Ciprian Lucian Rosca — Secretar de Stat,
— Toader Mihaela Virginia — Secretar de Stat,
— Nicolae Tudose — Secretar de Stat,
— Paxino Octav-Dan — Secretar de Stat,
— Angel Gheorghiu — Subsecretar de Stat,
— Marcel-Alexandru Stoica — Subsecretar de Stat,
— Adriana-Mihaela Udroiu — Subsecretar de Stat,
— Ionela Stoian — Secretar General,
— Iuliana-Camelia Coporan — Secretar General Adjunct,
— Mihaela Dinca — Secretar General Adjunct,
— Rusnac Melania, Director General Directia Generala Management Financiar Resurse Umane si Administrativ,
— Mihaela Voinea, Director General, Directia Generala Achizitii,
— Tenea Diana Doina Director general, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,
— Cotescu Marin Adranel Director general adjunct, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,
— Igescu Carmen Emilia Director, Directia lucrari publice, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,
— Bailesteanu Liviu Director, Directia Politici si Strategii, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,
— Ghinea Bogdan Andrei Sef serviciu, serviciul politici si strategii de dezvoltare durabila, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,
— Necsuliu Radu Sef serviciu, Serviciul analize teritoriale si baze de date, Directia politici si strategii, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,
— Ginavar Anca Ileana Sef serviciu, Serviciul amenajarea teritoriului si urbanism, Directia tehnica, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,
— Soare alexandru george Sef serviciu serviciul amenajarea teritoriului si urbanism Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,
— Ralea Adela Steliana, Director, Directia Generala Achizitii,
— Uretean Remus Gabriel, Sef serviciu, Directia Generala Achizitii,
— Andreea Grigore, Director, Directia Integritate, Buna Guvernare si Politici Publice.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii, iar operatorii economici straini trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Informatii privind subcontractarea (daca este cazul.
Informatii privind tertul sustinator.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Ofertantii vor declara subcontractantii la momentul depunerii ofertei si vor completa un DUAE distinct in acest sens. (cerinta valabila si pentru tertul sustinator, daca exista).
Ofertantii vor prezenta odata cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documentele anexe la angajament, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 15.5.2018 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.5.2018 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26.6.2018 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea „Intrebari” — din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SEAP). Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune in SEAP DUAE, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii potrivit prevederilor art. 196 alin. (1) din Legea 98/2016. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se va face accesand link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Toate aplicatiile software sunt de tip COTS (Commercial Off The Shelf), astfel, codurile sursa ale aplicatiilor nu sunt proprietatea MDRAP, dar dezvoltarile si particularizarile ce vor contine cod sursa, vor trebui sa se supuna prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 41/2016 de la art. 12). Infrastructura hardware este proprietatea MDRAP.
De asemenea prin adresa 140 CTE/16.3.2018, Comitetul Tehnico-Economic pentru societatea informationala a avizat pozitiv proiectul prezentei achizitii publice.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Direcția Generală Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene
Adresă: Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5
Localitate: București
Cod poștal: 040551
Țară: România
Telefon: +40 372111419
Fax: +40 372111455

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23.4.2018