Bunuri - 182906-2017

Afișează vizualizare compactă

17/05/2017    S94

Luxemburg-Luxemburg: Furnizare de abonamente la publicații periodice de specialitate

2017/S 094-182906

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: direction de la bibliothèque
E-mail: biblio_curia_marches_publics@curia.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://curia.europa.eu/

Acces electronic la informații: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare de abonamente la publicații periodice de specialitate.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Luxemburg.

Cod NUTS LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 3

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 220 000 EUR
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizare de abonamente la publicații periodice de specialitate în format tipărit sau în format tipărit și digital.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

22212000 Periodice, 22212100 Publicaţii periodice, 22120000 Publicaţii, 22211000 Reviste specializate

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Aproximativ 150 de abonamente la publicații periodice de specialitate.
Valoarea estimată fără TVA: 220 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: da
Numărul de reînnoiri posibile: 2
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: CH – Elveția
1)Descriere succintă
Publicații periodice de specialitate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

22212000 Periodice, 22212100 Publicaţii periodice, 22120000 Publicaţii, 22121000 Publicaţii tehnice

3)Cantitate sau domeniu
26 de titluri.
Valoarea estimată fără TVA: 20 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 2 Denumire: Altele – alte țări.
1)Descriere succintă
Publicații periodice de specialitate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

22212000 Periodice, 22212100 Publicaţii periodice, 22120000 Publicaţii, 22121000 Publicaţii tehnice

3)Cantitate sau domeniu
124.
Valoarea estimată fără TVA: 200 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.1.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.1.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.1.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea adresa de internet indicată la punctul I.1.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea adresa de internet indicată la punctul I.1.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): a se vedea adresa de internet indicată la punctul I.1.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.1.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.1.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
COJ-PROC-17/018.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.6.2017 - 17:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 4.7.2017 - 10:30

Locul:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: a se vedea adresa de internet indicată la punctul I.1.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
3.5.2017