Dostawy - 183026-2022

Submission deadline has been amended by:  284182-2022
08/04/2022    S70

Polska-Łódź: Urządzenia audiowizualne

2022/S 070-183026

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Targowa 1/3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Kwiatkowski
E-mail: zamowienia@ec1lodz.pl
Tel.: +48 426006136
Faks: +48 426006102
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ec1lodz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Instytucja Kultury

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture) w ramach Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej

Numer referencyjny: 241/CKNI/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

W ramach wykonywania zamówienia, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, biorąc pod uwagę wymogi dla przedmiotu zamówienia określone

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ lub OPZ – załącznik nr 1 do SWZ) oraz Projektowanymi postawieniami Umowy (PPU – załącznik nr 2 do SWZ), Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia Systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture), w ramach Centrum Komiksu i Narracji wraz z konieczną adaptacją pomieszczenia oraz przeprowadzeniem instruktażu dla pracowników w zakresie przedstawionym w SOPZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32330000 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32333200 Kamery wideo
32340000 Mikrofony i głośniki
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach wykonywania zamówienia, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, biorąc pod uwagę wymogi dla przedmiotu zamówienia określone

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ lub OPZ – załącznik nr 1 do SWZ) oraz Projektowanymi postawieniami Umowy (PPU – załącznik nr 2 do SWZ), Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia Systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture), w ramach Centrum Komiksu i Narracji wraz z konieczną adaptacją pomieszczenia oraz przeprowadzeniem instruktażu dla pracowników w zakresie przedstawionym w SOPZ.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) dostawy Systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture);

2) wykonania prac montażowych i wykończeniowych niezbędnych do poprawnego zainstalowania oraz uruchomienia wszystkich elementów dostarczanych w ramach przedmiotu zamówienia;

3) okablowanie wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy systemu;

4) integracji systemu MOCAP z innymi systemami do postprodukcji obrazu z plików graficznych wektorowo-punktowych (np. ścieżka gier, sala postprodukcji wideo itp.);

5) dostawy wszelkiego oprogramowania niezbędnego do poprawnego uruchomienia i działania dostarczanego sprzętu wraz z uruchomieniem tego oprogramowania (w szczególności system operacyjny, sterowniki, programy spełniające funkcje wskazane w SOPZ, itp.);

6) uzyskania wszelkich funkcjonalności opisanych w SOPZ, w szczególności zapewnienia żeby kompletny zestaw umożliwiał jednoczesną rejestrację minimum 3 osób w polu aktywnym o wymiarach 6 na 6 metrów (pomieszczenie w całości o wymiarach 6 na 10 metrów). Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać automatyzację przechwytywania danych oraz pre-wizualizację w czasie rzeczywistym.

7) Montażu kamer na podkonstrukcji którą należy dostarczyć i zamontować. Kompleksowe rozwiązanie musi bazować na kamerach umieszczonych w przestrzeni;

8) udzielenia odpowiednich licencji na wszelkie dostarczone elementy przedmiotu Umowy wymagające przeniesienia licencji;

9) dostarczenia i wdrożenia opisanej w SOPZ zawartości merytorycznej w postaci teł i awatarów;

10) demontażu i ponownego montażu istniejących elementów systemu przeciwpożarowego i pozostałych elementów teletechnicznych, w szczególności czujek wykrywania pożaru oraz sygnalizatorów świetlnych zadziałania czujki oraz głośników DSO), a także oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (jeśli takowe występuje) jeśli jest to konieczne;

11) świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi na zasadach przewidzianych w Umowie;

12) instruktażu personelu Zamawiającego, zgodnie z § 6 projektowanych postanowień umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający informuje, że zamówienie będzie współfinansowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „„Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” (numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.06.01.01-10-0004/20-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej, na wniosek Wykonawcy, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia.

Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Nie odbycie wizji lokalnej nie spowoduje odrzucenia oferty.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy wraz z montażem systemu do przechwytywania trójwymiarowych postaci aktorów (typu Motion Capture) o wartości brutto dostawy co najmniej 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy). Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie wartości dostaw, przedmiot, daty ich wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączyć dowody, czy zostały wykonane należycie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.

2)Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa § 11 projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej. W razie konieczności Zamawiający stosować będzie również przepisy art. 222 ust.1-3 ustawy Pzp

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Z postępowania wyklucza się wyk-cę, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. Zam-cy wykluczy również wyk-cę, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

II. Treść oferty stanowi formularz oferty, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wyk-cy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny wyk-cy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.

III. Wraz z ofertą wyk-ca składa:

1) pełnomocnictwo w oryginale w formie elektr. lub jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektr. przez mocodawcę lub notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podst. dokumentów określających status prawny wyk-cy;

2) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wyk-ca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy);

4) dokument potwierdzający wniesienie wadium, w formie innej niż pieniężna;

5) oświadczenie wyk-ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z art. 117 ust. 4 Pzp.

IV. Podmiotowe śr. dowodowe:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Pzp;

2) oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp) albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wyk-cy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpisu lub info z KRS lub z CEiIDG -art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);

4) oświadczenie wyk-cy o aktualności info zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 Pzp;

5) wykaz dostaw potwierdzających spełnienie warunku, określonego w pkt VI.1.4 SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie;

V. Zam-cy zastosuje tzw. procedurę odwróconej kolejności oceny ofert (art. 139 ust. 1 Pzp).

VI. Każdy wyk-ca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy zł).

VII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone w punkcie II SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Szczegółowe informacje określone zostały w rozdz. XVIII. SWZ.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2022