Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 183232-2022

08/04/2022    S70

Magyarország-Budapest: Különleges célú vegyipari termékek

2022/S 070-183232

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Nemzeti azonosító szám: 18399257243
Postai cím: Bartók Béla Út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kotrik László
E-mail: kotrik.laszlo@nak.hu
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 80900365
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nak.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nak.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000422802022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000422802022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Kamarai tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Acetonos ezüst-jodid oldat beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000422802022
II.1.2)Fő CPV-kód
24950000 Különleges célú vegyipari termékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, mint Ajánlatkérő részére acetonos ezüst-jodid-oldat (továbbiakban hatóanyag) adásvétele keretmegállapodás keretében, nettó 1 600 000 000,- Ft keretösszegig, vagy 2023. december 31. napjáig, amely két alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig a műszaki leírás szerinti paraméterek alapján.

További részletek, valamint egyéb szakmai elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 600 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24950000 Különleges célú vegyipari termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Mindenkori telephelyek Magyarország területén.

Részletes meghatározás az AF II.2.14) pontjában.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, mint Ajánlatkérő részére acetonos ezüst-jodid-oldat (továbbiakban hatóanyag) adásvétele keretmegállapodás keretében, nettó 1 600 000 000,- Ft keretösszegig, vagy 2023. december 31. napjáig, amely további 12 hónappal 2 alkalommal meghosszabbítható, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig, a műszaki leírás szerinti paraméterek alapján.

Ezüst-jodid oldat koncentráció (tömegszázalékos arány): min. 1 %

Ajánlatkérő 2022. év folyamán (ezévre) körülbelül 120 000 - 250 000 liter hatóanyag beszerzését tervezi a megkötendő keretmegállapodás keretében. A keretmegállapodás terhére az országos jégkármérséklő rendszer működtetése során felhasznált hatóanyag pótlására kerül sor, a hatóanyag fogyásának mértékét az időjárási viszonyok befolyásolják, Ajánlatkérő ezáltal kizárólag becsléssel rendelkezik a fogyás mértékéről. Az előzetes számítások alapján ajánlatkérő az éves hatóanyag fogyás mértékét átlagosan 270 000 literre becsüli. (Az itt megállapított mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő kötelezettséget ezen mennyiségekre nem vállal.)

Nyertes Ajánlattevő feladata a hatóanyag átruházása és a teljesítés helyére történő szállítása az Ajánlatkérő által megjelölt telephelyekre, jelen közbeszerzési eljárás műszaki leírásában meghatározott módon.

Nyertes Ajánlattevő feladata az oldat tárolásához szükséges kannák és paletták biztosítása is.

További részletek, valamint egyéb szakmai elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 600 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretmegállapodás két alkalommal, alkalmanként 12 hónappal meghosszabbítható, maximum a keretösszeg kimerüléséig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AF II.2.3) pont kiegészítése:

Jelenlegi telephelyek címe:

JÉGER Cegléd: 2700 Cegléd, Törteli út 20/a. 2631/84 hrsz.

JÉGER Nemesgörzsöny: 8522 Nemesgörzsöny, Külterület 0188/2 hrsz.

JÉGER Balkány: 4233 Balkány, Bocskai u. 44. 0307/10 hrsz.

JÉGER Dél-Dunántúl: 7762 Pécsudvard, Külterület 081/1 hrsz.

A teljesítés helyszíne az egyedi megrendelések során a teljesítés valamelyike, vagy valamennyi telephely.

AF II.2.5) pont kiegészítése:

Az ár elem elnevezése: „Képzett ajánlati összár (HUF)”

Az árképzéssel kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

AF II.2.7) pont kiegészítése: A szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől számítva 2023. december 31. napjáig tart, az AF II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek figyelembe vételével.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.

Előzetes igazolás:

AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az AK által kiadott űrlap kitöltésével.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőknek (továbbiakban: AT) ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján ajánlatkérő (továbbiakban: AK) előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó AT-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.

A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében AT-nek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket AT igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód [AK Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívása alapján].

M.1. AT a Kr. 21. § (1) bek a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya (különféle hatóanyagok) szerinti szállításra vonatkozó referenciáit a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

a) eredeti megrendelő és a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;

b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);

c) a teljesített szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;

d) a teljesített szállítás ellenszolgáltatásának összegét;

e) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (1a) bek b) pontja alapján, ha AK 6 év teljesítéseinek igazolását írja elő, az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. § bek. is irányadó.

A Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bek. is irányadó.

A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) legalább 180 000 liter, min. 1%-os ezüst-jodid koncentrációjú acetonos ezüst jodid oldat előállítására és/vagy szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített referenciával.

A teljesítés befejezésének időpontja a teljesítésigazolás kiállításának dátuma.

Az M.1. alkalmassági követelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók, AK az ellenszolgáltatás összegét a számla és annak mellékletei kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Előleg: nincs.

Az alkalmazott kötbér típusok: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a keretmegállapodás-tervezetben rögzítettek szerint.

AK a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles. AK alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A hatóanyag felhasználása a „2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról” 2. 16§ d) pontjában meghatározott szolgáltatási közfeladatai ellátásához szükséges alapanyagot biztosítja. A hatóanyag nélkülözhetetlen része a működésnek, ugyanis annak elpárologtatását követően alakulnak ki azon légköri mikroszemcsék a felsőbb légrétegekben, amelyek a megfelelő magasságban biztosítják a jégmagképződést. A megfelelő méretű jégmagok kialakulásával lehet biztosítani, hogy a csapadékképződés folyamatában a jégszemként induló, szilárd halmazállapotú csapadék a légkör alsóbb rétegeibe lépve folyékony halmazállapotúvá olvadjon. A mesterséges jégmagképzés az országos jégkármérséklő rendszer működési elve. A rendszer üzemeltetése megfelelő hatóanyag nélkül elképzelhetetlen.

Részletek az AF VI.3) pont 23. alpontjában.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/04/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/04/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

2. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.

5. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

7. AK előírja az ajánlatban EKR űrlapon a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti információk feltüntetését (nemleges tartalommal is).

8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.

9. AK a IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért, az ajánlatok benyújtásának határidejétől számolva.

10. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

11. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy annak tényéről EKR űrlapon szükséges nyilatkozni az ajánlat benyújtásakor.

12. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy a megajánlott termékek megfelelnek a műszaki leírásban előírt követelményeknek, továbbá szükséges megadnia a termék gyártóját és származási helyét („Megajanlott termek bemutatasa” elnevezésű dokumentum). AK a termék gyártóját szakmai ajánlatnak tekinti.

13. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.

14. FAKSZ: Porcza Ádám, lajstromszáma: 01258

15. AK tárgyi eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

16. AK tárgyi eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

17. AK az alkalmassági követelményt a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

18. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

19. A nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetben) a szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumokban található keretmegállapodás-tervezet mellékletét képező, a Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot.

20. Részajánlattétel kizárásának indoka: AK tárgyi eljárás keretein belül egy típusú terméket kíván beszerezni, amely szakmailag értelmezhetetlenné teszi, hogy annak alkotóelemeit különböző ajánlattevők szállítsák le, így AK nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.

21. Értékelés: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár, mely értékelési szempont alkalmazásának indoka a következő: Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A beszerzendő áru esetében a műszaki leírás tartalmazza azon konkrét műszaki követelményeket, amelyeknek meg kell felelni, azoktól eltérni nem lehet. A meghatározott minimumszintet meghaladó minőségi elvárása Ajánlatkérőnek nincsen, az ajánlat kiválasztásának egyéb értékelési szempontjának alkalmazásától további előnyöket nem várhat, Ajánlatkérő számára az ár a legfontosabb, legmeghatározóbb tényező. Ajánlatkérőnek nem áll módjában minőségi szempont meghatározása, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

22. Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (1) bekezdés a) pont szerinti keretmegállapodást köt a nyertes ajánlattevővel.

23. AF IV.1.1) pont folytatása: Ajánlatkérő gyorsított eljárásként való kérelmének indoklása az, hogy a hasonló tárgyban 2018. április 6. napján kötött keretmegállapodás 2023. április 6. napjáig biztosította volna a jégkármérséklő rendszer hatóanyag igényét. A hatóanyag előállításához feltétlenül szükséges aceton és ezüst jódid világpiaci árának 2018-as év előtti trendje alapján a szükséges hatóanyag mennyiség az előzetes számítások alapján a korábbi szerződéses viszony határidejéig biztosítható lett volna.

A jóváhagyás elindításakor tervezett mennyiséghez képest az azóta nem várt, drasztikus árrobbanásra való tekintettel megközelítőleg 40%-kal kevesebb hatóanyag mennyiség beszerzését tudja Ajánlatkérő megvalósítani (a drasztikusan megemelkedett szénhidrogén árak miatt).

Az április 15-én induló rendszer a jelenleg rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel, illetve a jelenlegi gyártásban lévő mennyiséggel kalkulálva május végéig tudja biztosítani a rendszer működését, amennyiben az időjárási környezet megfelelő lesz. Az időjárási viszonyok azonban több hatóanyag felhasználást is indokolhat, így az előre tervezett határidő előtt is elfogyhatnak a készletek, ami indokolttá teszi ezen eljárásforma alkalmazását, mivel veszélybe kerülhet a folyamatos védekezés a hatóanyag kifogyása következtében.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/04/2022