Услуги - 183249-2020

21/04/2020    S78

Итaлия-Парма: Предоставяне на услуги за грижи за деца на служителите на ЕОБХ

2020/S 078-183249

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 046-107704)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Пощенски адрес: via Carlo Magno 1A
Град: Parma
код NUTS: ITH52 Parma
Пощенски код: 43126
Държава: Италия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Адрес на профила на купувача: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги за грижи за деца на служителите на ЕОБХ

Референтен номер: OC/EFSA/HUCAP/2020/01
II.1.2)Основен CPV код
80110000 Услуги на предучилищното образование
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ), със седалище в Парма, Италия, планира да избере чрез покана за участие в търг няколко детски ясли/заведения за грижа за деца, които желаят да приемат деца на служители на ЕОБХ, считано от учебната 2020—2021 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/04/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 046-107704

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Краен срок за получаване на оферти или заявления
Вместо:
Дата: 27/04/2020
Местно време: 14:30
Да се чете:
Дата: 15/05/2020
Местно време: 14:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Правила за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 28/04/2020
Местно време: 14:30
Да се чете:
Дата: 18/05/2020
Местно време: 14:30
VII.2)Друга допълнителна информация: