Usługi - 183251-2020

21/04/2020    S78

Belgia-Evere: Mechanizm wsparcia w ramach planu działania na rzecz strategii morskiej w obszarze Oceanu Atlantyckiego (Część 1) i Morza Czarnego (Część 2)

2020/S 078-183251

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 044-102924)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, EASME.A.3.1 — Marine living resources and Ocean Governance
Adres pocztowy: Avenue du Bourget 1
Miejscowość: Evere
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1140
Państwo: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/easme/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Mechanizm wsparcia w ramach planu działania na rzecz strategii morskiej w obszarze Oceanu Atlantyckiego (Część 1) i Morza Czarnego (Część 2)

Numer referencyjny: EASME/2020/OP/0001
II.1.2)Główny kod CPV
98361000 Usługi związane z wodami morskimi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) uruchamia niniejsze zaproszenie do składania ofert mając na celu zawarcie dwóch umów o usługi, po jednej dla każdej z następujących części:

Część 1: „Ocean Atlantycki” — Mechanizm wsparcia w ramach planu działania na rzecz strategii morskiej w obszarze Oceanu Atlantyckiego;

Część 2: „Morze Czarne” — Mechanizm wsparcia w ramach planu działania na rzecz strategii morskiej w obszarze Morza Czarnego.

Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały szczegółowo opisane w pkt I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 044-102924

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 29/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/04/2020
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 11/05/2020
Czas lokalny: 15:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: