Supplies - 183269-2022

Submission deadline has been amended by:  254946-2022
08/04/2022    S70

Romania-Căpățânești: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2022/S 070-183269

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COMUNA MARACINENI
National registration number: 4154312
Postal address: Strada: Centrala, nr. 96
Town: Capatanesti
NUTS code: RO222 Buzău
Postal code: 127326
Country: Romania
Contact person: Nicoleta Porumboiu
E-mail: byanca80elena@yahoo.com
Telephone: +40 238556547
Fax: +40 238556788
Internet address(es):
Main address: https://primariamaracineni.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140178
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dotarea Scolii Gimnaziale”Înv. Clementa Beschea” comuna Maracineni judetul Buzau cu dispozitive si echipamente necesare prevenirii raspândirii infectiei cu virusul SARS-COV-2

Reference number: 1/4154312/2022
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta doreste achizitionarea de dispozitive si produse dezinfectante necesare pentru desfasurarea activitatii specifice, defalcate pe 3 loturi, astfel:

LOT 1 – ECHIPAMENT DE DEZINFECTIE PRIN NEBULIZARE

LOT 2 – SUBSTANTA DE DEZINFECTIE PE BAZA DE PEROXID DE HIDROGEN

LOT 3 - ECHIPAMENT MASTI DE PROTECTIE – TIP MEDICAL

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 166 152.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

SUBSTANTE DEZINFECTIE PE BAZA DE PEROXID DE HIDROGEN

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

Comuna Maracineni, judetul Buzau

II.2.4)Description of the procurement:

DISPENSER DE DEZINFECTANT - 72 buc

DEZINFECTANT GEL PENTRU DISPENSER- 360 buc

DEZINFECTANT GEL pentru maini – recipient individual- 1.936 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Volum de umplere / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Materialul carcasei / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Valabilitate dezinfectant / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 303 624.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Dotarea Scolii Gimnaziale”Înv. Clementa Beschea” comuna Maracineni judetul Buzau cu dispozitive si echipamente necesare prevenirii raspândirii infecþie cu virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 144764

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ECHIPAMENT MASTI DE PROTECTIE – TIP MEDICAL

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

Comuna Maracineni, judetul Buzau

II.2.4)Description of the procurement:

MASTI PROTECTIE - 145200 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Numar de straturi si termen de valabilitate / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 290 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Dotarea Scolii Gimnaziale”Înv. Clementa Beschea” comuna Maracineni judetul Buzau cu dispozitive si echipamente necesare prevenirii raspândirii infecþie cu virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 144764

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ECHIPAMENT DE DEZINFECTIE PRIN NEBULIZARE si SUBSTANTA DE DEZINFECTIE PE BAZA DE PEROXID DE HIDROGEN

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

Comuna Maracineni, judetul Buzau

II.2.4)Description of the procurement:

ECHIPAMENT DE DEZINFECTIE PRIN NEBULIZARE - 8 buc

SUBSTANTA DE DEZINFECTIE PE BAZA DE PEROXID DE HIDROGEN PENTRU NEBULIZATOR - 72 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Cel mai mic CONSUM DE SOLUTIE DE NEBULIZARE / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Cea mai buna Viteza de nebulizare / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 572 128.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Dotarea Scolii Gimnaziale”Înv. Clementa Beschea” comuna Maracineni judetul Buzau cu dispozitive si echipamente necesare prevenirii raspândirii infecþie cu virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 144764

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor.

Operatorii economici (ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) vor completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Odata cu DUAE, se vor prezenta in SEAP, declaratiile cu privire la neincadrarea la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 actualizata si dupa caz, acordurile de asociere, acordurile de subcontractare, acordurile privind sustinerea tehnica. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt:

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat si bugetul local la momentul prezentarii acestora

- documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 171 din Legea 98/2016, dacă este cazul.

- Pentru operatorii economici nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Cerinta nr. 2

Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese):

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Se va completa DUAE de catre toti operatorii (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.

b) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:

- angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordului de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

- Declaratia pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute in Legea 98/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Masurile luate de Operatorul Economic trebuie sa fie explicit mentionate in DUAE, iar la solicitarea autoritatii Contractante, Operatorul Economic trebuie să prezinte dovezile concrete pentru masurile descrise in DUAE si implementate la nivelul Operatorului Economic in acest sens. Dovezile furnizate de Operatorul Economic pentru demonstrarea in mod concret a credibilitatii acestuia pentru situațiile de excludere trebuie sa corespunda descrierii furnizate in DUAE la rubrica aferenta descrierii masurilor de „autocorectare”.

Nota 2: Documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Nota 3: Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) din care sa reiasa ca operatorii economici straini nu au obligatii de plata restante a impozitelor la momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile legislatiei din tara de rezidenta.

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute in prevederile legale de mai sus, persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca:

- operatorul economic este legal constituit,

- nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,

- faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale operatorului economic,

- actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat1.) Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerința nr. 1Operatorii economici trebuie să facă dovada că au livrat produse similare cu cele care fac obiectul fiecărui lot în parte, care au fost recepționate, în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), la nivelul unui contract, maxim 3 contracte, în valoare cumulată de cel puțin:Lotul 1 - 570.000,00 lei fără TVA;Lotul 2 - 300.000,00 lei fără TVA;Lotul 3 - 290.000,00 lei fără TVA.;Modalitatea de îndeplinire:Se va completa DUAE de către ofertanții participanți la procedură, cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la produsele furnizate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.În cazul în care sunt ofertate mai multe loturi, se va completa DUAE distinct pentru fiecare lot în parte.Asociații nominalizați vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE se vor regăsi informații referitoare la principalele produse furnizate prin referire la numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse furnizate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și categoriile de produse pentru care a fost responsabil ofertantul în furnizarea produselor.Odată cu DUAE se va prezenta, dacă este cazul, Formularul nr. 2-Angajament privind susținerea tehnică-experiența similară a ofertantului/grupului de operatori economici, Formularul nr. 4-Acordul de asociere și Formularul nr. 5-Declarație privind legalizarea asocierii.Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire, și acestea pot fi:- certificări/documente constatatoare pentru acele produse pe care ofertantul consideră că autoritatea contractantă trebuie să le ia în considerare pentru evaluarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară.- din respectivele certificări, trebuie să reiasă informații referitoare la obiectul livrărilor, astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt publici sau privați, valoarea, precum și durata de prestare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Note!1) Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Eventualele decalări ale termenului limita prevăzut în anunțul de participare publicat inițial nu vor afecta modul de calcul al perioadei.2) Prin produse similare se înțeleg produse/echipamente asemănătoare atât ca tip/natură și complexitate/ comparabilitate, cu cele cuprinse în obiectul achiziției, ai căror beneficiari sunt autorități contractante sau clienți privați.3) Intră în categoria documentelor reprezentând certificări, documente de tipul procese-verbale de recepție/ recomandări/ documente constatatoare, sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar, și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară.4) Operatorii economici nerezidenți vor prezenta documente relevante ce atestă experiența similară a acestora, potrivit specificului țării de rezidență, în copie „conformă cu originalul”, însoțite de traducerea acestora în limba română.5) Valorile contractelor prezentate drept experiență similară vor fi prezentate în lei, inclusiv pentru cele exprimate în altă valută, la cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR pentru fiecare an în parte, disponibil pe adresa www.bnr.ro.6) Se vor lua în calcul livrările făcute în calitate de contractant unic sau asociat. În cazul asocierii se va prezenta numai partea a cărei livrare, a revenit exclusiv în sarcina ofertantului la respectiva procedura.7) În cazul în care pentru îndeplinirea contractului nu este necesar - Cerința nr. 3Se va preciza obligatoriu partea din contract pe care operatorul economic intenționează să o subcontracteze eventual, dacă este cazul.Modalitatea de îndeplinire:Se va prezenta DUAE în care ofertantul va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată (adică procentaj) și se va anexa acordul de subcontractare (Formularul nr. 3-Acord de subcontractare).Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile privind situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea comisiei de evaluare.La semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta Acordul de subcontractare încheiat între ofertant și subcontractanții în original împreună cu declarația subcontractantului privind modalitatea de aplicare a art. 218 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. În cazul în care pentru îndeplinirea contractului nu este necesară subcontractarea, ofertantul va completa doar informațiile cu privire la subcontractare solicitate în DUAE.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/05/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/05/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Comuna Maracineni
Postal address: Str. Centrala, nr. 96, sat Capatanesti, comuna Maracineni
Town: Maracineni
Postal code: 127326
Country: Romania
E-mail: primariamaracineni@yahoo.com
Telephone: +40 238556547
Fax: +40 238556788
Internet address: https://primariamaracineni.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/04/2022