Υπηρεσίες - 183493-2016

31/05/2016    S103

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Προσδιορισμός εμποδίων στην αγορά και ρυθμιστικών εμποδίων στην ανάπτυξη ιδιωτικών τοποθετήσεων χρέους στην ΕΕ

2016/S 103-183493

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Ταχ. διεύθυνση: SPA2, 07/29
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1566
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προσδιορισμός εμποδίων στην αγορά και ρυθμιστικών εμποδίων στην ανάπτυξη ιδιωτικών τοποθετήσεων χρέους στην ΕΕ.

Αριθμός αναφοράς: FISMA/2015/146(03)/C.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79311400 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή θα ήθελε προσδιορίσει τους εναπομείναντες φραγμούς (φραγμούς στην αγορά και ρυθμιστικούς φραγμούς) που εμποδίζουν την ανάληψη ιδιωτικών τοποθετήσεων χρέους, στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου αυτός ο χρηματοδοτικός δίαυλος δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί και να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές στις εδραιωμένες αγορές.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 600 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79300000 Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές
79310000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
79140000 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών
79311400 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Η εκτέλεση των καθηκόντων θα πραγματοποιηθεί στο χώρο που θα ορίσει ο ανάδοχος. Θα πραγματοποιηθούν 3 κατ' ανώτατο όριο συναντήσεις συντονισμού με την αναθέτουσα αρχή στις Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η μελέτη θα περιλαμβάνει οικονομικές και νομικές πτυχές. Η οικονομική μελέτη θα πρέπει να αναλύσει 1) την απογραφή των αγορών ιδιωτικών τοποθετήσεων εύρυθμης λειτουργίας, 2) να προβεί στην ανάλυση κόστους-οφέλους ιδιωτικών τοποθετήσεων, έναντι εταιρικών ομολόγων και κοινοπρακτικών δανείων, 3) να προβεί στην αξιολόγηση του αναπτυξιακού δυναμικού των αγορών ιδιωτικών τοποθετήσεων στην Ευρώπη, 4) να προβεί σε αναλύσεις κινδύνου των ιδιωτικών τοποθετήσεων και 5) να προβεί στην χαρτογράφηση καινοτομίας στον τομέα των ιδιωτικών τοποθετήσεων. Η νομική μελέτη θα εστιάσει στα εξής: 1) προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών σε ό, τι αφορά το νομικό πλαίσιο για μια αγορά ιδιωτικών τοποθετήσεων εύρυθμης λειτουργίας, 2) προσδιορισμός δυνητικών νομικών φραγμών στην ανάπτυξη ιδιωτικών τοποθετήσεων ανά την ΕΕ και 3) νομική διαχείριση κινδύνων στις συναλλαγές ιδιωτικών τοποθετήσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και συνάφεια της προτεινόμενης μεθοδολογίας της οικονομικής μελέτης / Στάθμιση: 45
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και συνάφεια της προτεινόμενης μεθοδολογίας της νομικής μελέτης / Στάθμιση: 35
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση της εργασίας / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μέτρα ποιοτικού ελέγχου / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 30
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 600 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων και σχέδιο σύμβασης.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 06/07/2016
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/07/2016
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:

Meeting room 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στη συνεδρίαση για το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν κατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο. Για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το πλήρες όνομα και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου των εκπροσώπων τους τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Ελλείψει αυτού, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβασή του στις εγκαταστάσεις της.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/05/2016