Diensten - 183493-2016

31/05/2016    S103

België-Brussel: Identificatie van markt- en regelgevingsbelemmeringen voor de ontwikkeling van de onderhandse plaatsing van schulden in de EU

2016/S 103-183493

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie
Postadres: SPA2, 07/29
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1566
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Identificatie van markt- en regelgevingsbelemmeringen voor de ontwikkeling van de onderhandse plaatsing van schulden in de EU.

Referentienummer: FISMA/2015/146(03)/C.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311400 Economisch onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In het kader van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie wil de Commissie de resterende (markt- en regelgevings-)belemmeringen identificeren die het gebruik van onderhandse plaatsingen van schulden in de weg staan in de rechtsgebieden waar dit financieringskanaal nog steeds onderontwikkeld is. De Commissie wil tevens beste praktijken identificeren die worden gehanteerd op gevestigde markten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
79330000 Statistische dienstverlening
79140000 Juridische adviezen en informatie
79311400 Economisch onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in de door de contractant aangewezen lokalen. Er zullen maximaal 3 coördinatievergaderingen met de aanbestedende dienst worden gehouden in Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De studie omvat zowel economische als juridische onderdelen. De economische studie moet een analyse maken van 1) een inventarisatie van goed functionerende markten voor onderhandse plaatsingen; 2) een kosten-batenanalyse van onderhandse plaatsingen versus bedrijfsobligaties en consortiale leningen; 3) een beoordeling van het groeipotentieel van markten voor onderhandse plaatsingen in Europa; 4) een risicoanalyse voor onderhandse plaatsingen; en 5) een inkaartbrenging van de innovatie in de sector van onderhandse plaatsingen. De juridische studie moet zich richten op: 1) de identificatie van beste praktijken met betrekking tot het juridisch kader voor een goed functionerende markt voor onderhandse plaatsing; 2) de identificatie van potentiële juridische belemmeringen voor de ontwikkeling van onderhandse plaatsingen in de hele EU; en 3) juridisch beheer van de risico's bij transacties voor onderhandse plaatsingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en relevantie van de voorgestelde methodologie voor de economische studie / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en relevantie van de voorgestelde methodologie voor de juridische studie / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken en de ontwerpdienstenovereenkomst.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2016
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2016
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Meeting room 01/A030, Spastraat 2, 1000 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen. Om organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 dagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van deze periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/05/2016