Služby - 183507-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

28/05/2015    S101    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Umožnění přeshraničního toku dat na jednotnému digitálnímu trhu: studie o omezeních souvisejících s umisťováním dat – SMART 2015/0054

2015/S 101-183507

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie, ředitelství E: budoucí síťová aktiva, oddělení E.2 – Software a služby, Cloud
Poštovní adresa: BU 25 04/118
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
Kontaktní osoba: Ústřední finanční oddělení
K rukám: Pearse O'Donohue
E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
Tel.: +32 22991280

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profilu kupujícího: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=786

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Umožnění přeshraničního toku dat na jednotnému digitálnímu trhu: studie o omezeních souvisejících s umisťováním dat – SMART 2015/0054.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 11: Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Prostory zhotovitele.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
1. Hlavním cílem studie je analyzovat právní a jiné překážky související s postupy v členských státech, které brání volnému toku dat v rámci Evropské unie s cílem přispět k udržitelnému rozvoji jednotného digitálního trhu.
2. V rámci studie bude vypracována metodika, pomocí níž bude přezkoumáno a zmapováno plnění povinností souladu stanovených na různých úrovních (tj. právní akty vydané na různých úrovních atd.) v rámci Evropské unie (ve všech 28 členských státech).
3. V rámci studie bude poskytnut analytický rámec, který umožní vymezení různých koncepcí překážek ve vztahu k volnému toku údajů (A. povinnosti plnění souladu, např. A.1 přímé překážky a A.2 nepřímé překážky a B. požadavky, které se netýkají povinnosti dodržení souladu, jakými jsou uživatelské preference, např. panující dojmy a obavy z koncepce „cloud computing“ (přijetí této koncepce)).
4. Analytický rámec by měl být rovněž doplněn příklady z členských států, které by měly být nalezeny v i) v různých odvětvích s cílem stanovit, zda jsou často používány a používány ke klasifikaci; ii) typech dat; iii) typech a úrovních právních dokumentů, podle kterých byly stanoveny.
5. Studie rovněž prozkoumá společné pochopení požadavků na údaje v členských státech s cílem stanovit, do jakého typu údajů jsou tyto požadavky obvykle přiřazovány, a pochopit jejich požadované záruky z právního a technologického hlediska a hlediska prosazování.
6. V rámci studie bude provedena analýza a budou předloženy kvantitativní odhady překážek zavádění koncepce „cloud computingu“ identifikované v členských státech, např. formální požadavky (tj. omezení v souvislosti s umísťováním dat), a náklady a přínosy v důsledku přechodu od formálních k funkčním požadavkům (tj. přístup k údajům pro účely auditu nebo uplatňování dostatečných bezpečnostních opatření atd.).
7. Doporučení funkčních požadavků (např. bezpečnostních opatření), které by mohly nahradit formální požadavky (např. požadavky na umístění dat) s cílem usnadnit přeshraniční tok dat.
8. Studie poskytne doporučení týkající se nových politických koncepcí s cílem usnadnit přeshraniční tok dat v Evropské unii.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

73210000 Poradenství v oblasti výzkumu, 79419000 Hodnotící poradenské služby

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Maximální hodnota je 140 000 EUR.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 16 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Viz specifikace nabídkového řízení a vzor smlouvy na služby.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz specifikace nabídkového řízení a vzor smlouvy na služby.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz specifikace nabídkového řízení.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
SMART 2015/0054.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 2-001300 ze dne 3.1.2015

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
17.7.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 31.7.2015 - 10:00

Místo:

avenue de Beaulieu, BU 25 0/S10.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek se může účastnit 1 zmocněný zástupce každého uchazeče. Uchazeči, kteří se chtějí zúčastnit otevírání nabídek, musí informovat pana Fernando Castellóna elektronickou poštou: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu nebo dopisem alespoň 48 hodin předem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.3)Další informace
Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.1. Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací a úprav.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost žalobce. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Evropská komise, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie, oddělení R2 – finance, k rukám: Marie-Christine Laffineur
Poštovní adresa: kancelář BU25 04/024
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetová adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18.5.2015