Services - 183636-2023

28/03/2023    S62

Roumanie-Cluj-Napoca: Services spécialisés de transport routier de passagers

2023/S 062-183636

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
Numéro national d'identification: 4547117
Adresse postale: Strada: TABACARILOR, nr. 11
Ville: Cluj-Napoca
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 400139
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Alexandru Valean
Courriel: achizitii@spitalclujana.ro
Téléphone: +40 735406126
Fax: +40 264437075
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalclujana.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: spital
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Acord cadru pentru transport pacienti dializati

Numéro de référence: 4547117_2022_PAAPD1376338
II.1.2)Code CPV principal
60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Durata acordului-cadru : 24 de luni de la data semnarii acordului-cadru;

Valoarea estimata fara TVA este de 2.221.300 Lei.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 1.000.000 lei.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scazut;

Informarea candidaţilor/ofertanţilor: In baza art. 215 din Legea 98/2016, Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, respectiv încheierea contractului, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu încheia un contract, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la emiterea deciziilor respective.

În situaţia în care în urma demersurilor realizate de autoritatea contractantă în baza art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare. Autoritatea contractantă atribuie contractul ofertantului clasat pe locul următor, dacă acesta îndeplineşte toate criteriile de calificare prevăzute în anunţul de participare şi/sau în fişa de date a achiziţiei.

In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte, clasate pe locul I, cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauză, o noua propunere financiara pe baza careia vor fi departajati. Operatorii economici in cauza vor incarca o noua oferta in termen de 24 ore, noua propunere financiara (documentele care contin noile preţuri), pe baza careia vor fi departajati.

Responsabilitatea pentru corecta funcţionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 434 700.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca, str. Tabacarilor nr 11

II.2.4)Description des prestations:

Prin incheierea acordului-cadru privind prestarea de servicii se urmareste achizitionarea serviciilor de transport pacienti dializati conform descrierii detaliate din caietul de sarcini pentru desfasurarea in bune conditii a actului medical, pentru o perioada de 24 de luni.

Procedura de atribuire se va derula online, ea va fi postata pe www.e-licitatie.ro, in cadrul anunturilor de participare, licitatie deschisa, avand modalitatea de atribuire incheierea unui acord-cadru de servicii.

Contractul pentru prestarea serviciilor, prevede elementele/condiţiile considerate esenţiale, care se referă la:

a) obligaţiile pe care operatorul/operatorii economic/economici şi le-a/le-au asumat prin propunerea tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire, în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale serviciilor care urmează să fie prestate, respectand in acest sens cerintele caietului de sarcini,

b) preţul unitar - conform formularului de oferta financiara.

Durata contractului : 24 de luni de la semnarea acordului-cadru.

Locul unde se presteaza serviciul: Str. Tabacarilor, nr.11, Cluj-Napoca

Conditii de plata : Plata se va efectua in maxim 60 de zile de la prestarea serviciului pe baza de factura si desfasurator pentru graficul de transport.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 248-723277
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3275
Intitulé:

Acord cadru transport pacienti dializati

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MEDICAL EMERGENCY DIVISION
Numéro national d'identification: RO 27316391
Adresse postale: Strada SANTUHALM, Nr. 65B
Ville: Deva
Code NUTS: RO423 Hunedoara
Code postal: 330091
Pays: Roumanie
Courriel: office@med-ambulanta.ro
Téléphone: +40 316201990
Fax: +40 316201991
Adresse internet: http://www.axisemergency.ro/site/contact
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 221 300.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 434 700.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1.In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, prin intermediul SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

2.In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitatea economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala si standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului invocand sustinerea unui tert, sau in cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile cu privire la subcontractanti sau la tertii care asigura sustinerea.

3.Operatorul economic va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de proprietate intelectuala sau secret comercial.

4. Decontarea facturilor se face prin virament bancar in contul de Trezorerie al prestatorului , in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturii de catre achizitor. Decontarea serviciilor de transport sanitar se va face pe baza unui raport lunar, în care se vor preciza numărul de solicitări, numărul de km parcurşi şi suma totală rezultată, pe luna de referinţă. Trimestrial se face regularizarea pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv, având în vedere încadrarea în sumele contractate.

6. În cazul în care, numărul total de km realizaţi de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv este mai mare decât cel contractat, se va deconta nivelul realizat al acestora, dar nu mai mult de 21 % şi numai dacă depăşirea este justificată. (în conformitate cu prevederile OMS nr.763/2016).

7.Operatorii economici vor intocmi oferta de pret pentru tot lotul.

8.În cazuri excepţionale, când există solicitări de transport a pacientului către alte centre de dializă din ţară sau alte centre medicale, pe baza biletelor de trimitere emise de medicul şef al compartimentului de dializă, decontarea transportului se va face la acelaşi tarif/km contractat, iar evidenţierea acestor transporturi, precum şi facturarea lor se vor face în mod distinct.

Decontarea se face pe baza următoarelor documente:

- factura emisă, în original;

- raport lunar strict întocmit de furnizorul de servicii, în care se vor preciza numărul de solicitări din fisa de solicitare a Sectiei de Hemodializa, numărul de km efectiv realizati din foaia de parcurs a furnizorului de serviciu pe fiecare zi din luna si pe fiecare masina in parte, suma totală rezultată pe luna de referinţă, verificat şi vizat pentru conformitate de Sectiei de Hemodializa.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Oficiul Juridic al Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca
Adresse postale: str Tabacarilor nr 11
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400139
Pays: Roumanie
Courriel: juridic@spitalclujana.ro
Téléphone: +40 735406216
Fax: +40 264404375
Adresse internet: www.spitalclujana.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2023