Dostawy - 183740-2020

21/04/2020    S78

Polska-Toruń: Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig

2020/S 078-183740

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 9562224293 REGON: 340461640
Adres pocztowy: Włocławska 131
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Górski
E-mail: janusz.gorski@laude.pl
Tel.: +48 501871895
Faks: +48 566190740
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.laude.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.laude.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport, spedycja, logistyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapytanie ofertowe na dostawę 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker (dopuszcza się wyłącznie nowe urządzenia dźwigowe typu reachstacker)

Numer referencyjny: 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS
II.1.2)Główny kod CPV
42414000 Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegóły w treści zapytania ofertowego dostępnego na stronie (www.laude.pl) oraz w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 1242324 ((https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), numer ogłoszenia 1242324).

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker.

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego zapytania ofertowego.

3. Dostarczone urządzenia dźwigowe mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego – wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych.

4. Szczegółowy przedmiot zamówienia dostępny jest na stronie (www.laude.pl) oraz w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 1242324 *((https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), numer ogłoszenia 1242324).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 119 500.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegółowy zakres informacji znajduje się w treści zapytania ofertowego. Miejsce dostawy: Radzymin lub Warszawa Główna Towarowa, lub Lasocice, lub Busko-Zdrój, lub Gdynia Port, lub Sosnowiec, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegóły w pełnej treści zapytania ofertowego.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker.

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego zapytania ofertowego.

3. Dostarczone urządzenia dźwigowe mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego – wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych.

4. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania: szczegółowa specyfikacja techniczna dostępna jest w pełnej treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych do opisanych w zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych technicznie i jakościowo, i jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku uchybienia temu obowiązkowi oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania urządzeń dźwigowych typu reachstacker naklejką informacyjną umieszczoną po obu stronach, opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną z materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat.

7. Odbiór techniczny i końcowy przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego na warunkach określonych w umowie i obejmie odbiór techniczny u Wykonawcy oraz odbiór końcowy w Radzyminie lub Warszawie Głównej Towarowej, lub Lasocicach, lub Busku-Zdroju, lub Gdyni Porcie, lub Sosnowcu. Każde z zamówionych urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 119 500.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18), projekt pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004). „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18), działanie 3.2 POiŚ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Szczegóły w treści zapytania ofertowego na stronie (www.laude.pl) i w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 1242324.

Sytuacja podmiotowa

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia do z udziału w postępowaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda:

a. jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegóły w treści zapytania ofertowego na stronie (www.laude.pl) i w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 1242324. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 9 miesięcy od podpisania umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 16:00
Miejsce:

Szczegółowy zakres informacji w pełnej wersji zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć na adres mailowy janusz.gorski@laude.pl w terminie do 22.5.2020 do godziny 16.00 na ww. adres.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowy zakres informacji w pełnej wersji zapytania ofertowego. Po upłynięciu terminu składania ofert Zamawiający na adresy poczty elektronicznej wskazane w ofertach wyśle informację o ilości złożonych ofert, oferentach którzy złożyli oferty w terminie, cenach oraz terminach wykonania zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Laude Smart Intermodal S.A.
Adres pocztowy: ul. Włocławska 131
Miejscowość: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Tel.: +48 566513669
Faks: +48 566190740
Adres internetowy: www.laude.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowy zakres informacji dostępny w pełnej wersji zapytania ofertowego.

Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana oferentowi w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2020