Dostawy - 183740-2020

21/04/2020    S78

Polska-Toruń: Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig

2020/S 078-183740

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 9562224293 REGON: 340461640
Adres pocztowy: Włocławska 131
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Górski
E-mail: janusz.gorski@laude.pl
Tel.: +48 501871895
Faks: +48 566190740

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.laude.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.laude.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport, spedycja, logistyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapytanie ofertowe na dostawę 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker (dopuszcza się wyłącznie nowe urządzenia dźwigowe typu reachstacker)

Numer referencyjny: 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS
II.1.2)Główny kod CPV
42414000 Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegóły w treści zapytania ofertowego dostępnego na stronie (www.laude.pl) oraz w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 1242324 ((https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), numer ogłoszenia 1242324).

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker.

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego zapytania ofertowego.

3. Dostarczone urządzenia dźwigowe mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego – wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych.

4. Szczegółowy przedmiot zamówienia dostępny jest na stronie (www.laude.pl) oraz w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 1242324 *((https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), numer ogłoszenia 1242324).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 119 500.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegółowy zakres informacji znajduje się w treści zapytania ofertowego. Miejsce dostawy: Radzymin lub Warszawa Główna Towarowa, lub Lasocice, lub Busko-Zdrój, lub Gdynia Port, lub Sosnowiec, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegóły w pełnej treści zapytania ofertowego.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker.

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego zapytania ofertowego.

3. Dostarczone urządzenia dźwigowe mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego – wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych.

4. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania: szczegółowa specyfikacja techniczna dostępna jest w pełnej treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych do opisanych w zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych technicznie i jakościowo, i jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku uchybienia temu obowiązkowi oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania urządzeń dźwigowych typu reachstacker naklejką informacyjną umieszczoną po obu stronach, opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną z materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat.

7. Odbiór techniczny i końcowy przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego na warunkach określonych w umowie i obejmie odbiór techniczny u Wykonawcy oraz odbiór końcowy w Radzyminie lub Warszawie Głównej Towarowej, lub Lasocicach, lub Busku-Zdroju, lub Gdyni Porcie, lub Sosnowcu. Każde z zamówionych urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 119 500.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18), projekt pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004). „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18), działanie 3.2 POiŚ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Szczegóły w treści zapytania ofertowego na stronie (www.laude.pl) i w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 1242324.

Sytuacja podmiotowa

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia do z udziału w postępowaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda:

a. jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegóły w treści zapytania ofertowego na stronie (www.laude.pl) i w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 1242324. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 9 miesięcy od podpisania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 16:00
Miejsce:

Szczegółowy zakres informacji w pełnej wersji zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć na adres mailowy janusz.gorski@laude.pl w terminie do 22.5.2020 do godziny 16.00 na ww. adres.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowy zakres informacji w pełnej wersji zapytania ofertowego. Po upłynięciu terminu składania ofert Zamawiający na adresy poczty elektronicznej wskazane w ofertach wyśle informację o ilości złożonych ofert, oferentach którzy złożyli oferty w terminie, cenach oraz terminach wykonania zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Laude Smart Intermodal S.A.
Adres pocztowy: ul. Włocławska 131
Miejscowość: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Tel.: +48 566513669
Faks: +48 566190740

Adres internetowy: www.laude.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowy zakres informacji dostępny w pełnej wersji zapytania ofertowego.

Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana oferentowi w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2020