Supplies - 183799-2020

Submission deadline has been amended by:  234115-2020
21/04/2020    S78    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Poznań: Medical equipments

2020/S 078-183799

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
National registration number: PL
Postal address: ul. Długa 1/2
Town: Poznań
NUTS code: PL
Postal code: 61-848
Country: Poland
Contact person: Grażyna Kowalska
E-mail: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Telephone: +48 618549088
Fax: +48 618549088

Internet address(es):

Main address: https://platformazakupowa.pl/skpp

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/skpp
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań Dział Zamówień Publicznych pokój 603
National registration number: PL
Postal address: ul. Długa 1/2, Dział Zamówień Publicznych, pok 603
Town: Poznań
NUTS code: PL
Postal code: 61-848
Country: Poland
Contact person: Beata Zoellner platformazakupowa.pl i w sytuacji awaryjnej (np. awaria- platformazakupowa.pl)
E-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl
Fax: +48 618549093

Internet address(es):

Main address: https://platformazakupowa.pl/skpp

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/skpp
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup (dostawa) sprzętu medycznego dla Oddziałów Kardiologii, Kradiochirurgii, EPOP

Reference number: EZP/60/20
II.1.2)Main CPV code
33100000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup (dostawa) sprzętu medycznego dla Oddziałów Kardiologii, Kradiochirurgii, EPOP. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu”. Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 w dokumencie JEDZ – elektronicznie, zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ. Informacja dotycząca przepisów RODO zamieszczona jest w SIWZ załącznik nr 6.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup (dostawa) sprzętu medycznego dla Oddziałów Kardiologii, Kradiochirurgii, EPOP

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, POLSKA, magazyn ogólny

II.2.4)Description of the procurement:

1. Pompa infuzyjna strzykawkowa – 50 sztuk

2. Pompa infuzyjna (objętościowa) – 9 sztuk

3. Stacja dokująca – 9 sztuk

4. Koszty dostawy, zainstalowania, szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu

Zadanie składa się z4 pozycji Wadium 2 590,00 PLN.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2020
End: 31/10/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup realizowany w ramach projektu „Prokardio – modernizacja ośrodka kompleksowej diagnostyki, leczenia chorób układu krążenia" w ramach działania 9.2 infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020 nr umowy POIS.09.02.00-00-0180/19-00.

II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup (dostawa) sprzętu medycznego dla Oddziałów Kardiologii, Kradiochirurgii, EPOP

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, POLSKA, magazyn ogólny

II.2.4)Description of the procurement:

1. System monitorujący dla Oddziałów Kardiochirurgii – 1 szt.

2. System monitorujący dla Oddziału F Kardiologii –1 szt.

3. Koszty dostawy, zainstalowania, szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu

Zadanie składa się z 3 pozycji wadium 3 590,00 PLN.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2020
End: 31/10/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup realizowany w ramach projektu „Prokardio – modernizacja ośrodka kompleksowej diagnostyki, leczenia chorób układu krążenia" w ramach działania 9.2 infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 nr umowy POIS.09.02.00-00-0180/19-00.

II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup (dostawa) sprzętu medycznego dla Oddziałów Kardiologii, Kradiochirurgii, EPOP

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, POLSKA, magazyn ogólny

II.2.4)Description of the procurement:

1. Łóżko dla Oddziału E POP – 7 szt.

2. Łóżko dla Oddziału F – 9 szt.

3. Koszty dostawy, zainstalowania, szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu

Zadanie składa się z 3 pozycji wadium 14 815,00 PLN.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2020
End: 31/10/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup realizowany w ramach projektu „Prokardio – modernizacja ośrodka kompleksowej diagnostyki, leczenia chorób układu krążenia" w ramach działania 9.2 infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 nr umowy POIS.09.02.00-00-0180/19-00.

II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 5. Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dostarczy na wezwanie,

— odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – dostarczy na wezwanie;

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-dostarczy na wezwanie;

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dostarczy na wezwanie;

— jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego (...) w wersji elektronicznej zgodnie z SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który zrealizował min. dwie dostawy, których przedmiotem była dostawa sprzętu medycznego (urządzenia medyczne) Przez dostawę Zamawiający rozumie również dzierżawę lub leasing, zgodnie z art. 2 pkt 2) Pzp.

Wykonawca powinien wykazać, że zrealizował zamówienia na min 2 dostawy o łącznej wartości netto:

— zadanie nr 1: 155 000,00 PLN,

— zadanie nr 2: 215 430,00 PLN,

— zadanie nr 3: 890 000,00 PLN.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Wykaz dostaw musi być przedstawiony w JEDZ (w wersji elektronicznej) cz. C „Zdolność techniczna i zawodowa”. Wykonawca poda min. dwie dostawy, których przedmiotem była dostawa sprzętu medycznego (urządzenia medyczne);

2) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego przedłoży dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

W przypadku Wykonawcy, o których mowa w art. 23, jeden z Wykonawców musi wykazać, że zrealizował min. 2 zamówienia, zgodnie z lit. A/.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wymienionymi w SIWZ w zakresie zmiany terminu dostawy, zmiany sposobu spełnienia świadczenia, wynagrodzenia Wykonawcy oraz jeżeli zachodzi jedna z okoliczności zgodnie z art. 144 ust. 1 i 1e ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania zmian do umowy określone zostały w § 6 załączonego do SIWZ wzoru umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/05/2020
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/05/2020
Local time: 09:00
Place:

Siedziba Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych, pokój 603.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Realizacja przedmiotu zamówienia do 31.10.2020 Podany w ogłoszeniu o zamówieniu termin rozpoczęcia 1.9.2020 jest termin planowanym i może ulec zmianie.

Termin zakończenia tj. 31.10.2020 jest stały i nie ulega zmianie.

Wykonawca zaproponuje dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wyrób musi posiadać znak CE (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się jej numer seryjny,

1.Wykonawca, złoży wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie, że posiada aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu w kraju –zgodnie z obowiązującym prawem / np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności – załącznik nr 7 (wzór oświadczenia).

2. Na potwierdzenie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dostarczy na wezwanie Zamawiającego aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski

3.Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego dostarczy opis przedmiotu zamówienia w języku polskim, oprócz opisu mogą być również prospekty, zdjęcia(jeżeli prospekt, folder, karta katalogowa zawiera opis przedmiotu w języku polskim Wykonawca nie musi dodatkowo dołączać opisu w języku polskim).

Zamawiający wymaga powyższego dokumentu w celu sprawdzenia czy zaproponowany przedmiot w danym pakiecie spełnia warunki określone w SIWZ zał. nr 2 „Wykaz przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca przekazuje dokumenty na wezwanie, w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (poda w JEDZ).

1.5. Oferta, dokumenty (pełnomocnictwo, JEDZ).

1.5.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upoważnione do tych czynności:

a) wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem, załącznik nr 2A oraz załącznik nr 2 Wykaz przedmiotu zamówienia (tabela), zgodnie ze wzorem. Wykonawca uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego we wzorach załączników: nr 2, 2A (Formularz ofertowy) załączonych do SIWZ. Załączniki stanowią treść oferty;

b) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, załącznik nr 6 dołączyć do oferty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c) Wykonawca, złoży wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie, że posiada aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem / np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności – załącznik nr 7 (wzór oświadczenia).

1.5.2. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert zobowiązany jest złożyć na platformie zakupowej w formie elektronicznej oświadczenie i dokumenty niżej wymienione, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z SIWZ:

1) Pełnomocnictwo.

1.1) Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/04/2020