Usługi - 1838-2016

Wyświetl widok skrócony

05/01/2016    S2    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji 

Polska-Warszawa: Systemy dowodzenia, kontroli, łączności

2016/S 002-001838

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju
pl. Trzech Krzyży 3/5
Osoba do kontaktów: Grzegorz Kubski
00- 507 Warszawa
Polska
E-mail: zamowienia@mr.gov.pl
Faks: +48 222738922

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mr.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zapewnienie w latach 2016–2019 łączności alarmowej i bezpieczeństwa w obszarach polskiej administracji morskiej w obszarach morza A1 i A2 systemu GMDSS.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zapewnienie w latach 2016–2019 łączności alarmowej i bezpieczeństwa w obszarach polskiej administracji morskiej w obszarach morza A1 i A2 systemu GMDSS.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35711000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
BDG.V.2510.78.2015.GK
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 234-425411 z dnia 3.12.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EmiTel Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 31 450 019,94 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 37 800 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych. EmiTel Sp. z o.o. jest jedynym podmiotem, który posiada przyznane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pozwolenia radiowe oraz częstotliwości (kanały) do wykorzystywania w morskich pasmach MF i VHF (do 2024 r.). Zgodnie z postanowieniami rozdziału IV Konwencji SOLAS tylko na przyznanych spółce EmiTel częstotliwościach można świadczyć usługi, których dotyczy przedmiot zamówienia. EmiTel Sp. z o.o. jest również jedynym podmiotem posiadającym odpowiednią infrastrukturę techniczną zapewniającą wykonanie usług będących przedmiotem wniosku (sieć stacji nadbrzeżnych na całym polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego – Radiowy Ośrodek Odbiorczy „Witowo Radio” oraz ekspozytury w Świnoujściu, Grzywaczu, Kołowie, Kołobrzegu, Barzowicach, Rowokole, Rozewiu, Gdyni i Krynicy Morskiej). Powyższe ustalenia znajdują potwierdzenie w piśmie Prezesa UKE z dnia 20 lipca br., w piśmie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 18 lipca br. oraz w piśmie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21 lipca br.
Ponadto w odpowiedzi na ogłoszenie o rozeznaniu rynku w przedmiotowej sprawie, zamieszczone na stronie internetowej MIiR, zgłosił się tylko jeden wykonawca – EmiTel Sp. z o.o.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.12.2015