Diensten - 183948-2021

Submission deadline has been amended by:  324377-2021
14/04/2021    S72

Nederland-Veendam: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2021/S 072-183948

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Postadres: Raadhuisplein
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9641 AW
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veendam.nl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam — algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de hele Wmo met uitzondering van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, hulpmiddelen, woningaanpassing, vervoer en HH.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 28 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
85310000 Maatschappelijke diensten
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veendam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht omvat de hele Wmo met uitzondering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, hulpmiddelen, woningaanpassing, vervoer en HH.

De AVMO is opgebouwd uit (niet limitatief) de volgende bestaande producten:

1. maatschappelijk werk;

2. individuele begeleiding;

3. bestaande algemene voorziening;

4. opbouwwerk;

5. financiële ondersteuning (administratie en schulden);

6. casusregie huiselijk geweld en kindermishandeling;

7. dagbesteding;

8. collectieve begeleiding;

9. vrijwilligersondersteuning;

10. mantelzorgondersteuning;

11. schoolmaatschappelijk werk;

12. begeleiden van inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt;

13. vinger aan de pols contact;

14. onafhankelijke cliënt ondersteuning.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland van 1.1.2022 tot en met 31.12.2025, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van vier maal één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats. Het is tijdens de gehele aanbestedingsprocedure uitdrukkelijk niet toegestaan, behalve als er sprake is van een storing binnen ABK is, op andere wijze contact op te nemen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Beroepsbevoegdheid

De inschrijver dient een (kopie van) bewijs van inschrijving in het Handels- en/of Beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan uw inschrijving op ABK. Niet ouder dan zes maanden op het moment van indienen van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken met betrekking tot degene die de bijlagen, waaronder de Eigen verklaring, heeft getekend.

Uitsluitingsgronden

De inschrijver dient in Deel III A van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens gegadigde, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven redenen, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer de bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van de Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient ook in Deel III C van de Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat geen sprake is van de situaties als genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

— schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012),

— faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012),

— vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012),

— belangenconflict (art. 2.87 lid 1 sub e Aw 2012),

— prestaties uit het verleden (art. 2.87 lid 1 sub g Aw 2012),

— valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012),

— onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De inschrijver dient ook in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

— betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

Voor de facultatieve uitsluitingsgronden geldt een terugkijktermijn van drie (3) jaren. Met uitzondering van de uitsluitingsgronden ‘Faillissement, insolventie, of gelijksoortig’, ‘belangenconflict’, en ‘betrokken bij de voorbereiding’. Voor deze uitsluitingsgronden geldt dat hiervan geen sprake mag zijn voor deze aanbestedingsprocedure.

Ter bewijs van de Eigen Verklaring moet de voorlopig geselecteerde inschrijver bewijsstukken conform artikel 2.89 Aw 2012 aan de gemeente overleggen:

— Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), niet ouder dan twee jaar op het moment van indiening van het verzoek tot deelneming. Deze is hier aan te vragen,

— verklaring Belastingdienst, niet ouder dan zes maanden op het moment van indiening van het verzoek tot deelneming. Deze is hier aan te vragen,

— eventuele overige bewijsmiddelen. Waar de gemeente deze eist, is dit nadrukkelijk aangegeven.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Stabiliteit onderneming

Ook dient de inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de geselecteerde inschrijver op verzoek van de gemeente Veendam een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de gemeente overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van de onderneming van inschrijver.

Beroeps/bedrijfsaansprakelijkheid

De inschrijver dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dient minimaal 2 000 000,- EUR per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per jaar.

Als bewijs moet de inschrijver het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

— een geldig polisblad van de toepasselijke beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,

— indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat gegadigde verzekerd is voor het vereiste bedrag.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Kerncompetenties

De inschrijver dient bij de inschrijving referentie(s) op te geven, die ten hoogste drie (3) jaren geleden zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen, teneinde zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetenties) van de onderhavige opdracht.

Hetgeen hierboven vermeld, houdt in dat inschrijver per geformuleerde kerncompetentie maximaal één (1) referentie dient in te dienen.

Van de organisatie die in het kader van deze opdracht wordt ingezet worden daarom onderstaande kerncompetenties verwacht.

— Kerncompetentie 1: verbindend samenwerken,

— Kerncompetentie 2: ervaring met aansturen van een soortgelijke opdracht met een minimale opdrachtwaarde van 2 000 000,00 EUR,

— Kerncompetentie 3: ervaring met het organiseren van afschalen naar het voorliggend veld en/of algemeen toegankelijke voorzieningen,

— Kerncompetentie 4: van individueel naar collectief,

— Kerncompetentie 5: ervaring met het leveren van specialistisch begeleiding met een minimale opdrachtwaarde van 200 000,00 EUR.

Kwaliteitsborging

Inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Hiertoe dient gegadigde minimaal te beschikken over de volgende certificering ISO 9001, HKZ of keurmerk Sociaal Werk Nederland of vergelijkbaar. Als bewijs moet de geselecteerde inschrijver een kopie van de certificeringen aan de gemeente overleggen.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Alle eisen en voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht staan vermeld in de offerteaanvraag van deze aanbesteding.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/09/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/06/2021
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Arnhem

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er zijn voor deze aanbesteding twee vragenronden gepland.

Vragen eerste ronde kunnen uiterlijk tot 28.4.2021, 12:00, in het bijgevoegde Excelbestand via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De nadere vragen kunnen uiterlijk 2.6.2021, 12:00, in het bijgevoegde Excelbestand via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Alle inschrijvers worden gelijktijdig schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd door de gemeente over de uitkomst van de aanbestedingsprocedure.

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de gunningsbeslissing wanneer de gemeente niet binnen twintig kalenderdagen na de datum van verzending van de brief waarin de mededeling van de gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de Noord-Nederland te Groningen door betekening van een kort geding dagvaarding op het adres van de gemeente binnen de genoemde termijn. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

De gemeente kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding, indien binnen de termijn van twintig kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven manier aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een inschrijver die nog steeds voldoet aan de gestelde eisen.

In het geval dat de beoogd opdrachtnemer niet (meer) aan de gestelde eisen voldoet dan wel in geval van een uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter, kan gemeente een nieuw voornemen tot gunning nemen. Dit nieuwe voornemen tot gunning zal gelijktijdig aan alle inschrijvers worden verzonden. De gemeente zal de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver waaraan het nieuwe voornemen tot gunning is verzonden, indien binnen de termijn van twintig kalenderdagen geen kort geding procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de overeenkomst daadwerkelijk tot stand komt.

Indien in de situaties als bedoeld in bovenstaande tijdig een kort geding procedure aanhangig is gemaakt, dan zal de gemeente pas tot definitieve gunning overgaan na de eventuele uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter.

De definitieve besluitvorming dient goedgekeurd te worden door of namens de eindverantwoordelijke.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/04/2021