Dienstleistungen - 184358-2020

Submission deadline has been amended by:  242194-2020
21/04/2020    S78

Dänemark-Hillerød: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2020/S 078-184358

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ATP
Nationale Identifikationsnummer: 43405810
Postanschrift: Kongens Vænge 8
Ort: Hillerød
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 3400
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Christian Bernhard
E-Mail: cb@atp.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/125641552.aspx
Adresse des Beschafferprofils: http://atp.dk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/125641552.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/125641552.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kontrakt om levering af Workforce Management løsning til ATP

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende udbud af en Workforce Management (WFM) løsning har til formål at anskaffe en hostet WFM-løsning som ét samlet system til ATP, herunder Udbetaling Danmark. ATP ønsker at samarbejde med én leverandør, der leverer en WFM-løsning, der kan integreres med ATP's nuværende Call center-løsning.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 15 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72263000 Software-Implementierung
72265000 Software-Konfiguration
72266000 Software-Beratung
72268000 Bereitstellung von Software
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK DANMARK
Hauptort der Ausführung:

DK

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nærværende udbud af en Workforce Management (WFM) løsning har til formål at anskaffe en hostet WFM-løsning som ét samlet system til ATP, herunder Udbetaling Danmark. ATP ønsker at samarbejde med én leverandør, der leverer en WFM-løsning, der kan integreres med ATP's nuværende Call center-løsning.

ATP's Call center er baseret på ATP-ejede Genesys software/licenser. Til dagligt er der cirka 1 400 aktive agenter, der modtager mellem 15 000 og 20 000 opkald dagligt. Call centret er opdelt i front- og backoffice og i en række ordninger med hver deres kædenumre, som kunder kan ringe ind på. Der er på nuværende tidspunkt tilknyttet ca. 100 kæder til ATP's Call center.

ATP ønsker med nærværende udbud at udvide ATP's Call center-løsning med en WFM-løsning til forecasting, vagtplanlægning, driftsovervågning og driftsstyring i ATP's kundeservice på tværs af myndigheder og sagsområder i ATP's administrationsforretning. Kontrakten omfatter installation, tilpasning, daglig drift herunder hosting samt support, vedligeholdelse og videreudvikling af WFM-løsningen.

ATP vil tegne en længerevarende kontrakt (Ca. 2½ år + 2 år + 2 år). ATP søger en standardiseret WFM-løsning der kan integreres med ATP's Call center-løsning som er baseret på Genesys standard software.

Leverandøren skal fremover være Single Point of Contact (SPOC) for alt vedrørende WFM-løsningen. Det vil sige, at leverandøren overfor ATP er ansvarlig for installation, tilpasning, den daglige drift af hele setup'et og skal bistå ATP med rådgivning og en naturlig videreudbygning af WFM-løsningen, så det passer ind i ATP's digitale strategi.

Den kommende WFM-løsning forventes taget i brug i løbet af tredje kvartal 2020.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2020
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Kontrakten kan forlænges 2 gange af 24 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

ATP har kravstillet i alt 57 optioner på baggrund af en forventet udvidelse af løsningen over tid. 56 optioner omfatter et øget antal licenser inkl. drift og vedligehold og 1 option omfatter en eventuelt aktivering af et præproduktionsmiljø.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

I relation til punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås bedre priser og lavere transaktionsomkostninger ved ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter. I relation til punkt II.2.7 er der alene tale om et cirka tidspunkt, og kontrakten forventes at træde i kraft snarest efter udløb af standstill periode.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger: Tilbudsgivers gennemsnitlige egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Når ordregiver forlanger dét, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: (Egenkapital): Virksomhedens balance og resultatopgørelse eller uddrag heraf i de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen og resultatopgørelsen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse og resultatet. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (Fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer, eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver faktisk råder over denne formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiveren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Den eller de andre enheder, som tilbudsgiver støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Tilbudsgivers gennemsnitlige egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår skal være positiv. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (som fx i et konsortium), beregnes beløbet som virksomhedernes samlede egenkapital.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell anføre to (2) referencer udført inden for de seneste tre (3) år i relation til tilsvarende leverancer. Med tilsvarende leverancer anses levering eller opgradering af en WFM løsning med drift og vedligeholdelse inden for de seneste 3 år med minimum 100 agenter/kunderådgivere til en organisation på minimum 1 000 ansatte.

ATP ser gerne, at referencerne oplistes på følgende måde i de 5 felter i ESPD (online formular):

A) Navn på referencen indsættes i feltet "Modtagere" - dette skal ske for hver enkelt reference.

B) Tidspunkt for leverancens udførelse - dette indsættes i feltet "Slutdato" - dette skal ske for hver enkelt reference.

C) (i) Antal agenter/kunderådgivere som referencen omhandlede, og som er udført inden for de seneste tre (3) år,

(ii) antal ansatte i den organisation som modtog leverancen samt

(iii) en kort opgavebeskrivelse, hvor det fremgår, om der var tale om levering eller opgradering af en WFM løsning med drift og vedligeholdelse - indsættes i feltet "Beskrivelse" - dette skal ske for hver enkelt reference. De resterende felter i ESPD (onlineformular) "Beløb" og "Startdato" skal ikke udfyldes.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Tilbudsgiver vil dog ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencer. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

Der må maksimalt angives to (2) referencer. I det omfang et tilbud indeholder flere end to (2) referencer, vil alene de første to (2) referencer blive tillagt betydning.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver, i ESPD i Mercell har anført to (2) referencer udført inden for de seneste tre (3) år i relation til tilsvarende leverancer. Med tilsvarende leverancer anses levering eller opgradering af en WFM løsning med drift og vedligeholdelse inden for de seneste 3 år med minimum 100 agenter/kunderådgivere til en organisation på minimum 1 000 ansatte.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Der stilles krav om overholdelse af arbejdsklausul og klausul om samfundsansvar med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser samt straffeattester.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/05/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/05/2020
Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Tilbudsgiver besvarer ESPD´et direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og

2) at tilbudsgiveren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed vedr. økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 6 eller nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. udbudslovens § 159, stk. 2. For tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark, kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring, der kan anvendes af tilbudsgiver, er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Eventuelle enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, skal ligeledes udfylde ESPD elektronisk direkte i Mercell. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/04/2020