Services - 184381-2018

27/04/2018    S82

Danemark-Copenhague: Services de programmation et de conseil en logiciels

2018/S 082-184381

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SKAT
Numéro national d'identification: 19552101
Adresse postale: Østbanegade 123
Ville: København Ø
Code NUTS: DK DANMARK
Code postal: 2100
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Martin Andersen
Courriel: martin.andersen@skat.dk
Téléphone: +45 72371060
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.skat.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209343&B=SKAT
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209343&B=SKAT
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Affaires économiques et financières

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dynamisk indkøbssystem vedrørende IT-konsulentydelser inden for risk, sikkerhed og compliance.

II.1.2)Code CPV principal
72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedrørende IT-konsulentydelser inden for risk, sikkerhed og compliance.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72240000 Services d'analyses et de programmation de systèmes
72241000 Services de spécification de cibles de projets critiques
72260000 Services relatifs aux logiciels
72266000 Services de conseil en logiciels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Description des prestations:

IT-konsulentydelser inden for risk, sikkerhed og compliance i overensstemmelse med ISO 27001 og 27002, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

- Politikker og lovgivning,

- Compliance,

- Sikkerhedsrådgivning,

- Sikkerhedstest, herunder sårbarhedstest,

- Awareness,

- Security forensic.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 60-80
Prix - Pondération: 20-40
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 1
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav, som er mindstekrav jf. III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet og III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7 medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Som mindstekrav kræves 3 relevante referencer vedrørende IT-konsulentydelser inden for risk, sikkerhed og compliance udført inden for de seneste 3 år.

Hver reference skal have en mindsteværdi på 50.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse,

— Virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen,

— Kunde,

— Værdi,

— Tidspunkt for leverancens udførelse, datoer for kontraktindgåelsen og kontraktudløb.

Referencerne skal angives i ESPD afsnit IV.C. Alle referencer skal skrives i separate felter (tryk på + i ESPD dokumentet, så genereres der flere felter til at anføre referencer).

Som mindstekrav kræves mindst 3 konsulenter, med hver minimum 10 års erfaring og 3 relevante certificeringer inden for risk, sikkerhed og compliance.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Konkrete tildelinger på det dynamiske indkøbssystem foregår som miniudbud. Konkret beskrivelse af opgaven, evaluering, kontrakt/samhandelsbetingelser, vilkår mv. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud.

Der vil blive anvendt periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 26/05/2028
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7 medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Angående etablering af det dynamiske indkøbssystem (herefter benævnt DIS):

Der vil tidligst blive påbegyndt miniudbud mandag den 28.5.2018.

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem:

1) Tilmelding til DIS

Anmodning om optagelse skal afgives elektronisk via det internetbaserede eSourcing system EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Det er gratis af oprette sig som bruger.

Når der ansøges om optagelse på DIS (både under og efter EU-udbud), skal der afleveres både ESPD dokument og dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige, at der skal afleveres en serviceattest. Vær opmærksom på, at serviceattesten tillige skal indeholde oplysninger fra Kriminalregistret).

1.1. EU-udbud af DIS

Når DIS oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger.

Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et DIS, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter DIS-platformens etablering.

1.2. Efterfølgende optag af leverandører

DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning. Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet.

2. Omkostninger / forpligtelser som leverandør på DIS

Det er gratis for leverandørerne at være optaget på DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

3. Hvordan får man en ordre gennem DIS?

Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører som er optaget i systemet. Når man som leverandør er optaget i DIS vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud. Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til kriterierne for tildeling, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren.

Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 3529100
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
26/04/2018