Tjänster - 184432-2021

14/04/2021    S72

Danmark-Köpenhamn: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2021/S 072-184432

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Landbrugsstyrelsen
Nationellt registreringsnummer: 20814616
Postadress: Nyropsgade 30
Ort: København V
Nuts-kod: DK0 Danmark
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Jensen
E-post: kiu@lbst.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: http://lbst.dk/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel

Referensnummer: Kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Bekendtgørelsen vedrører en kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel, som Landbrugsstyrelsen påtænker at indgå.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bekendtgørelsen vedrører en kontrakt vedrørende support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel, som indgår i Landbrugsstyrelsens samlede it-system til tilskudsadministration. Som en del af ydelserne vil der tillige blive foretaget modernisering af systemet. Ydelserne leveres efter bestilling af Landbrugsstyrelsen. Der henvises i øvrigt til bilag D1.

Kontrakten løber fra januar 2022 og indtil 30. juni 2023.

Landbrugsstyrelsen iværksætter snarest muligt et udbud, hvor ydelserne i relation til TAP-Standardprogrammel konkurrenceudsættes. Der vil således i kontraktens løbetid blive fundet den leverandør, der fremadrettet skal levere de pågældende ydelser til Landbrugsstyrelsen. Dette er muliggjort ved, at Landbrugsstyrelsen på sigt erhverver de nødvendige rettigheder til TAP-standardprogrammel til at udbyde ydelserne og herved sikre mest mulig konkurrence.

Forberedelsen af udbuddet igangsættes snarest muligt, og udbuddet forventes offentliggjort primo 2022.

Ydelserne under kontrakten skal samtidig medvirke til at understøtte, at ydelserne kan bringes i udbud, dels gennem en stabilisering af systemet og dels gennem support og vedligehold indtil den kommende leverandør kan overtage ydelserne fuldt ud. Leverandøren skal tillige bidrage med de nødvendige overgangsydelser i relation til den kommende leverandør.

Det samlede beløb for kontrakten kendes ikke, da ydelserne leveres efter behov og bestilling, men det er forventningen, at der bestilles ydelser i forhold til support og vedligeholdelse samt modernisering af TAP- standardprogrammel til en værdi af ca. 20-25. mio. DKK.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter
Förklaring:

Formpipe Software A/S har den eksklusive ophavsret til TAP-standardprogrammellet. Formpipe Software A/S har på nuværende tidspunkt hverken givet nogen anden adgang til kildekoden eller ret til at foretage ændringer i TAP-standardprogrammellet. Det indebærer, at Landbrugsstyrelsen kun kan købe support og vedligeholdelse samt systemmodernisering, der nødvendiggør ændringer i TAP-standardprogrammellet og/eller fordrer adgang til kildekoden, hos Formpipe Software A/S.

Landbrugsstyrelsen har i den forbindelse til hensigt at indgå aftale med Formpipe A/S om på sigt at opnå rettigheder til at foretage ændringer, vedligeholdelse og videreudvikling af TAP-standardprogrammellet, der muliggør, at der snarest muligt kan ske en konkurrenceudsættelse af support og vedligeholdelsen af TAP-Standardprogrammel. Aftalen angående rettighederne er imidlertid betinget af indgåelsen af denne kontrakt, og det er ikke muligt at indgå aftalen om rettighederne til TAP-standardprogrammel uden samtidig at indgå kontrakten om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel. De 2 aftaler er således indbyrdes forbundne og kan alene indgås med Formpipe Software A/S på grund af beskyttelsen af de eksklusive rettigheder, som Formpipe Software A/S har. Landbrugsstyrelsen vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.

På den baggrund har Landbrugsstyrelsen vurderet, at den påtænkte kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP-Standardprogrammel kan indgås med Formpipe Software A/S uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3. Der gælder følgende 3 overordnede forudsætninger for den påtænkte kontrakt:

1) Landbrugsstyrelsen vil kun anmode Formpipe Software A/S om at yde support og/eller foretage vedligeholdelse eller systemmodernisering, såfremt Landbrugsstyrelsen vurderer, dels at ydelserne er nødvendige, dels at ydelserne fordrer adgang til kildekoden og/eller nødvendiggør ændringer i TAP-programmellet.

2) Formpipe Software A/S skal ved enhver anmodning fra Landbrugsstyrelsen vurdere, hvorvidt Landbrugsstyrelsens udfordring kun kan løses på grundlag af indsigt i kildekoden, og/eller ved at der foretages ændringer i TAP-standardprogrammellet. Hvis Landbrugsstyrelsens udfordring kan løses på anden måde, skal Formpipe Software A/S oplyse Landbrugsstyrelsen herom. Formpipe Software A/S må udelukkende yde support og foretage vedligeholdelse eller systemmodernisering, såfremt Landbrugsstyrelsens udfordring i forhold til TAP-standardprogrammellet kun kan løses på grundlag af indsigt i kildekoden, og/eller ved at der foretages ændringer i TAP-standardprogrammellet.

3) Når Formpipe Software A/S yder support og foretager vedligeholdelse eller systemmodernisering, skal Formpipe Software A/S påse, at TAP-standardprogrammellet ikke udvides mere end absolut nødvendigt.

IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2)Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Formpipe Software A/S
Nationellt registreringsnummer: 86631628
Postadress: Laustrupvej 1
Ort: Ballerup
Nuts-kod: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadress: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Landbrugsstyrelsen følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/04/2021