Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Palvelut - 184483-2018

27/04/2018    S82

Suomi-Helsinki: Joukkoliikennepalvelut maanteitse

2018/S 082-184483

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Postiosoite: PL 36
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Postinumero: 00521
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi/uusimaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/joukkoliikenteen-hankinnat
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Kirjaamo
Postiosoite: Opastinsilta 12 B 5. krs, PL 36
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi/uusimaa
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/4

Viitenumero: UUDELY/4066/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60112000 Joukkoliikennepalvelut maanteitse
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Joukkoliikennepalvelujen hankkiminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella Uudenmaan sekä Hämeen alueilla.

Kohdekohtaiset sopimusajat ja optiokaudet ilmenevät tarjouspyynnön liitteestä Kohdeluettelo.

Alueiden kunnat/kaupungit osallistuvat käyttöoikeuskorvauksien maksamiseen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60112000 Joukkoliikennepalvelut maanteitse
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Uusimaa sekä Kanta-Häme.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja joukkoliikennelain (869/2009) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty liitteenä olevassa asiakirjassa Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot. Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Yksinoikeus säilyy myös liikennepalvelulain tullessa voimaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 09/08/2018
päättymispäivä: 08/08/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kohdekohtaiset sopimusajat ja optiokaudet ilmenevät liitteestä Kohdeluettelo.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

1. Tarjoajan tulee osoittaa sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella rekisteröitymisensä ammatti- tai elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekisteriote).

2. Jos tarjouksen tekijä on tarjousyhteenliittymä, selvitys tarjousyhteenliittymän perustamisasiakirjoista.

3 a. Viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen ilmoitus siitä, että ehdokas/tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lainsäädännön mukaiset verot ja että ne ovat merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä edellyttäessä (Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta).

3 b. Viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen ilmoitus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa (Suomessa sisältyy todistukseen verojen maksamisesta).

3 c. Todistus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lakisääteiset eläkemaksut.

3 d. Jos tarjoajalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja tai sosiaaliturvamaksuja, tarjoajan ja alihankkijan tulee toimittaa em. 3 a ja b -kohtien sijasta verovelkatodistus, sopimus verojen/maksujen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos tarjoajalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee 3 c -kohdan sijasta toimittaa todistus eläkemaksuveloista, maksujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta.

4. Tarjoajan joukkoliikennelain (869/2009) 48 §:n mukainen laatulupaus.

Tarkemmat tiedot tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimusten täyttymisen osoittamiseksi edellytetyistä selvityksistä ovat tarjouspyynnön kohdissa 7 ja 8.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Tarjoajalla ja mahdollisella ilmoitetulla alihankkijalla tulee olla voimassa oleva joukkoliikennelupa. Liikenneluvan tarpeesta on säädetty joukkoliikennelain (869/2009) 8–9 §:ssä.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/06/2018
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Ruotsi, Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 09/09/2018
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/06/2018
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Kohdassa III.1) mainittujen todistusten ja selvitysten lisäksi tarjoukseen tulee sisällyttää tai liittää:

— Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista,

— Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä,

— Kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoamasta lippu- ja maksujärjestelmästä.

Kohdassa I.3) on mainittu internet-osoite, josta hankinta-asiakirjat ovat saatavilla 27.4.2018 kello 13:00 lähtien. Avautuvalla sivulla on valittava sivun oikean yläkulman vihreästä aluevalinnasta Uusimaa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Postiosoite: PL 36
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00521
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Internetosoite: http://www.ely-keskus.fi/uusimaa
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/04/2018